Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kupování nemovitostí v jiných zemích EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kupování nemovitostí v jiných zemích EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Kapitola 4 Kapitál a platby (články 63, 64, 65 a 66) Smlouvy o fungování EU o nákupu nemovitostí v jiných zemích Evropské unie (EU)

CO JE CÍLEM TĚCHTO ČLÁNKŮ?

Stanoví zákony, kterými se řídí volný pohyb kapitálu* v Evropské unii (EU), včetně práva na nákup nemovitosti v jiné zemi EU a výjimek z obecné zásady.

KLÍČOVÉ BODY

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) zavádí obecnou zásadu volného pohybu kapitálu mezi zeměmi EU, jakož i mezi nimi a třetími zeměmi. Tím se zakládá právo občanů koupit si nemovitost, například rekreační objekt nebo objekt vedlejšího bydlení.

I když se volný pohyb vztahuje na všechny země EU, v době přistupování nových zemí k EU byla vyjednána některá přechodná období a výjimky pro volný pohyb kapitálu, které se vztahují také na nákup nemovitostí a zemědělských a lesních pozemků v některých zemích. Tyto výjimky jsou zakotveny v protokolech SFEU a v aktech o přistoupení zemí EU.

Konkrétně:

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Volný pohyb kapitálu: je základem jednotného trhu EU a je jednou z jeho „4 svobod“ (společně s volným pohybem osob, zboží a služeb). Umožňuje občanům a společnostem provádět investiční operace v jiných zemích EU.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí: Vnitřní politiky a činnosti unie – Hlava IV: Volný pohyb osob, služeba kapitálu – Kapitola 4: Kapitál a platby – Článek 63 (bývalý čl. 56 Smlouvy o ES) (Úř. věst C 202, 7.6.2016, s. 71 )

Konsolidované znění smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí: Vnitřní politiky a činnosti unie – Hlava IV: Volný pohyb osob, služeba kapitálu – Kapitola 4: Kapitál a platby – Článek 64 (bývalý čl. 57 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 72)

Konsolidované znění smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí: Vnitřní politiky a činnosti unie – Hlava IV: Volný pohyb osob, služeba kapitálu – Kapitola 4: Kapitál a platby – Kapitola 4: Kapitál a platby – Článek 65 (bývalý čl. 58 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 72–73)

Konsolidované znění smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí: Vnitřní politiky a činnosti unie – Hlava IV: Volný pohyb osob, služeba kapitálu – Kapitola 4: Kapitál a platby – Článek 66 (bývalý čl. 59 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 73)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 6–110)

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie – Protokol č. 6 o nabývání objektů vedlejšího bydlení na Maltě (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 947)

Akt o podmínkách přistoupení Norského království, Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie – Protokol č. 2 o Ålandských ostrovech (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 352)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Protokol č. 32 o nabývání nemovitostí v Dánsku (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 317)

Poslední aktualizace 16.03.2017

Top