Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Omezující opatření pro boj proti terorismu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Omezující opatření pro boj proti terorismu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Jeho cílem je prevence a zákaz financování teroristických činů*.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU jednomyslně rozhodují, na které jednotlivce, skupiny a subjekty se tento právní předpis vztahuje.
 • Seznam tvoří fyzické a právnické osoby, skupiny či subjekty, které páchají teroristické činy nebo se je pokusí spáchat nebo se zúčastní takových činů nebo napomáhají jejich spáchání, nebo jsou kontrolované některou z těchto skupin či jednají jejich jménem.
 • Všechny finanční prostředky, finanční a hospodářské zdroje* patřící některé fyzické nebo právnické osobě, skupině nebo subjektu se zmrazují a nesmí být zpřístupněny nikomu jinému.
 • Vědomé či nevědomé snahy zabránit zmrazení majetku je trestným činem.
 • Země EU mohou za zvláštních podmínek povolit použití zmrazených finančních prostředků pro:
  • nezbytné osobní potřeby, například platby za potraviny, léky nebo ubytování,
  • daně, pojistné a poplatky za veřejné služby, například plyn, vodu, elektřinu a telekomunikace, a bankovní poplatky,
  • smlouvy uzavřené před vstupem tohoto právního předpisu v platnost.
 • Banky, pojišťovny a další finanční instituce musí vnitrostátním orgánům poskytnout veškeré související informace týkající se zmrazených účtů.
 • Tento právní předpis platí:
  • v rámci EU, včetně jejího vzdušného prostoru a na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v pravomoci země EU,
  • pro jakoukoli osobu, která má státní příslušnost země EU,
  • pro jakoukoli právnickou osobu, skupinu nebo subjekt založené nebo podnikající v rámci EU.
 • Evropská komise musí předložit zprávu o dopadu tohoto nařízení a v případě potřeby navrhne jeho změny.
 • Rozhodnutí 2002/475/SVV a změna rozhodnutí 2008/919/SVV vyžadují, aby země EU sladily své právní předpisy a zavedly minimální tresty v souvislosti s teroristickými trestnými činy.
 • V prosinci 2001se vlády EU dohodly na vytvoření seznamu jednotlivců, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů, jejichž finanční prostředky a finanční majetek musí být zmrazen (2001/931/SZBP).

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 28. prosince 2001.

KONTEXT

V září roku 2001, po útocích z 11. září, předsedové vlád zemí vyhlásili boj proti terorismu za jednu z priorit EU. Hlavní cestou k dosažení tohoto cíle je boj proti financování terorismu. Ve stejném měsíci Rada bezpečnosti OSN podpořila zmrazení veškerého finančního majetku a hospodářských zdrojů používaných k páchání teroristických činů.

* KLÍČOVÉ POJMY

Teroristické činy: úmyslné činy, které mohou závažně poškodit zemi nebo mezinárodní organizaci a které jsou v rámci vnitrostátního práva považovány za trestný čin.

Finanční prostředky, jiné finanční a hospodářské zdroje: majetek všeho druhu, hmotný i nehmotný, movitý i nemovitý.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70–75)

Postupné změny nařízení (ES) č. 2580/2001 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3–7)

Viz konsolidované znění.

Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93–96)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 09.01.2017

Top