Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohody o finančním zajištění - zlepšení právní jasnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dohody o finančním zajištění - zlepšení právní jasnosti

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2002/47/ES - dohody o finančním zajištění - zlepšení právní jasnosti

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Cílem této směrnice je vytvořit jasný jednotný právní rámec EU pro používání cenných papírů a hotovosti jako zajištění* při finančních transakcích.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se vztahuje na některé konkrétní kategorie, například centrální banky a finanční instituce podléhající dohledu. Země EU však mohou některé kategorie vyloučit, například neregistrované podniky, tedy ty, které nemají právní postavení společnosti.

Směrnice se vztahuje na finanční zajištění včetně hotovosti a finančních nástrojů, jako jsou akcie a dluhopisy. Země EU povolují určité výjimky, například vlastní akcie poskytovatele zajištění.

Směrnice stanoví minimální formální požadavky ze strany zemí EU týkající se dohod o zajištění. K těmto požadavkům patří například to, že dohody musí být doloženy písemně nebo způsobem právně rovnocenným.

Vymáhání dohod o zajištění příjemcem zajištění je možné například prodejem nebo přivlastněním finančních nástrojů.

Příjemce zajištění má smluvně dohodnuté právo používat poskytnuté finanční zajištění, jako by byl úplným vlastníkem. Rozhodne-li se uplatnit toto právo, je povinen převést zpět rovnocennou hodnotu zajištění.

Země EU musí uznávat závěrečné vypořádání* (close-out netting), a to i v případě, že příjemce nebo poskytovatel zajištění jsou v úpadkovém řízení nebo reorganizaci.

V některých případech je zemím EU znemožněno uplatňovat vnitrostátní předpisy o úpadku na dohody o finančním zajištění. Tyto dohody nelze prohlásit za neplatné či neúčinné, aby například byly vzaty v potaz změny tržní hodnoty.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 27. června 2002.

KONTEXT

Internetové stránky Evropské komise v části věnované finančnímu zajištění

KLÍČOVÉ POJMY

* Finančním zajištěním se rozumí aktiva (například cenné papíry), která dlužník poskytuje věřiteli ke snížení rizika finanční ztráty věřitele na nejmenší možnou míru v případě, že dlužník nesplní své finanční závazky vůči věřiteli.

* Závěrečné vypořádání je právní nástroj, který snižuje rizika mezi dvěma protistranami. V případě neplnění jedné či druhé protistrany se všechny budoucí nároky a smluvní vztahy mezi nimi stanou splatnými, budou započteny, vypořádány a vyrovnány. To, co nakonec zbude jako skutečná platba, může představovat nepatrný zlomek původního hrubého nároku mezi těmito dvěma stranami.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2002/47/ES

27. 6. 2002

27. 12. 2003

Úř. věst. L 168, 27. 6. 2002, s. 43-50

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/44/ES

30. 6. 2009

30. 12. 2010

Úř. věst. L 146, 10. 6. 2009, s. 37-43

Směrnice 2014/59/EU

2. 7. 2014

31. 12. 2014

Úř. věst. L 173, 12. 6. 2014, s. 190-348

Viz konsolidované znění.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Hodnotící zpráva týkající se směrnice o dohodách o finančním zajištění (2002/47/ES) (KOM(2006) 833 v konečném znění ze dne 20. 12. 2006)

Poslední aktualizace 07.10.2015

Top