Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pojištění odpovědnosti leteckých dopravců

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pojištění odpovědnosti leteckých dopravců

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 785/2004 – požadavky na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví minimální požadavky na pojištění pro letecké dopravce a provozovatele letadel ve vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu a třetím osobám.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na všechny letecké dopravce a provozovatele letadel, kteří létají uvnitř území, přistávají na území, vzlétají z území nebo přelétávají území země EU. Letečtí dopravci a provozovatelé letadel musí být pojištění, zejména pokud jde o:

 • cestující,
 • zavazadla,
 • náklad a třetí osoby,
 • rizika související s odpovědností specifickou pro oblast letecké dopravy (včetně války, terorismu, únosu letadla, sabotáže, neoprávněného zmocnění a občanských nepokojů).

Nevztahuje se na:

 • státní letadla (vojenská, celní nebo policejní letadla),
 • modely letadel s maximální vzletovou hmotností (MVH)* nepřesahující 20 kg,
 • zařízení pro závěsné létání (včetně motorových paraglidingů a rogal),
 • upoutané balóny,
 • draky,
 • padáky (včetně závěsných padáků),
 • letadla včetně větroňů s maximální vzletovou hmotností nižší než 500 kg a ultralehká letadla, která se používají pro neobchodní účely nebo pro místní výuku létání, při níž se nepřekračují mezinárodní hranice (pokud jde o povinnosti pojištění podle tohoto nařízení vztahující se k rizikům války a terorismu).

Plnění požadavků

Letečtí dopravci a na požádání i provozovatelé letadel prokazují splnění požadavků na pojištění tak, že u příslušných orgánů dotyčné země EU* uloží osvědčení o pojištění nebo jiný doklad o platném pojištění.

Pojištění odpovědnosti ve vztahu k cestujícím, zavazadlům a nákladu

Pojistné krytí odpovědnosti ve vztahu k cestujícím činí nejméně 250 000 ZPČ* na jednoho pasažéra. Avšak v případě neobchodního provozu zajišťovaného letadly s MVH 2 700 kg nebo nižší může země EU snížit úroveň minimálního pojistného krytí za předpokladu, že toto krytí činí nejméně 100 000 ZPČ na jednoho pasažéra.

Pojistné krytí odpovědnosti ve vztahu k zavazadlům činí nejméně 1 131 ZPČ na jednoho pasažéra v obchodním provozu.

Pojistné krytí odpovědnosti ve vztahu k nákladu činí nejméně 19 ZPČ na jeden kilogram v obchodním provozu.

Pojištění odpovědnosti ve vztahu ke třetím osobám

Minimální pojistné krytí v případě jednotlivé nehody pro každé letadlo závisí na MVH letadla.

Uplatňování a sankce

 • Země EU musí zajistit, aby letečtí dopravci a provozovatelé letadel dodržovali toto nařízení. Sankce za porušení tohoto nařízení musí být účinné, přiměřené a odrazující.
 • V případě leteckých dopravců EU může mezi tyto sankce patřit odnětí licence k provozování letecké dopravy.
 • V případě leteckých dopravců třetích zemí a provozovatelů využívajících letadla registrovaná ve třetích zemích může mezi tyto sankce patřit odmítnutí práva přistát na území země EU.
 • Není-li země EU přesvědčena o splnění podmínek tohoto nařízení, nepovolí letadlu start, dokud dotyčný letecký dopravce nebo provozovatel letadla nepředloží doklad o odpovídajícím pojistném krytí.

Pro zohlednění inflace přezkoumalo nařízení (EU) č. 285/2010 meze odpovědnosti podle nařízení (ES) č. 785/2004.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 30. dubna 2005.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Letectví – pojištění.

KLÍČOVÉ POJMY

* Maximální vzletová hmotnost: odpovídá certifikovanému údaji specifickému pro všechny typy letadel, jak je uvedeno v osvědčení způsobilosti k letu daného typu letadla.

* Dotyčná země EU: země EU, která udělila leteckému dopravci EU licenci k provozování letecké dopravy nebo země EU, v níž je registrováno letadlo provozovatele letadla. U leteckých dopravců třetích zemí a provozovatelů letadel používajících letadla registrovaná ve třetích zemích jde o zemi EU, do níž či z níž se lety provozují.

* ZPČ: zvláštní práva čerpání neboli potenciální nárok na volně směnitelné měny členů Mezinárodního měnového fondu (definice ZPČ podle Mezinárodního měnového fondu).

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 1–6)

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 785/2004 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 35–50). Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3–20)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 2–5)

Rozhodnutí Rady 2001/539/ES ze dne 5. dubna 2001 o uzavření Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva) Evropským společenstvím (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 38)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Požadavky na pojištění u provozovatelů letadel v EU – Zpráva o uplatňování nařízení 785/2004 (KOM(2008) 216 v konečném znění ze dne 24.4.2008)

Poslední aktualizace 22.02.2016

Top