Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Směrem ke konkurenceschopným a udržitelným průmyslovým odvětvím založeným na lesnictví

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Směrem ke konkurenceschopným a udržitelným průmyslovým odvětvím založeným na lesnictví

Evropská komise předkládá plán činnosti k posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti průmyslových odvětví založených na lesnictví tak, aby splnila ekonomické a environmentální úkoly, jež bude muset Evropská unie v budoucnosti řešit, včetně změny klimatu, inovací, rostoucí globální konkurence a zásobování dřevem a energií.

AKT

Sdělení komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 27. února 2008 o inovaci a udržitelnosti v průmyslových odvětvích EU založených na lesnictví – Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost (KOM(2008) 113 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

V Evropské unii (EU) sídlí konkurenční průmyslová odvětví založená na lesnictví, která mají obrat okolo 365 miliard EUR za rok a vytvářejí přidanou hodnotu kolem 120 miliard EUR. Zaměstnávají více než tři miliony lidí ve 344 000 podnicích, z nichž je mnoho ve venkovských oblastech. Malé a střední podniky (MSP) mají v dřevozpracujícím a polygrafickém průmyslu významnou roli.

Při postupném přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství musejí průmyslová odvětví založená na lesnictví zůstat konkurenceschopná. Tato odvětví musejí i nadále prosperovat, a přitom řešit otázky změny klimatu, inovací, přístupu na mimoevropské trhy a vyšších nákladů na energii.

Komise na základě následujících hledisek navrhuje několik opatření tak, aby byla průmyslová odvětví v EU založená na lesnictví konkurenceschopnější:

  • přístup k surovinám;
  • boj proti změně klimatu;
  • inovace, výzkum a technologický vývoj;
  • obchod a spolupráce se třetími zeměmi;
  • komunikace a informace.

Přístup k surovinám

Rostoucí poptávka po surovém dřevě pro obnovitelné zdroje energie, požadavky biologické rozmanitosti a rekreace, to vše vede k větší konkurenci a rozdíl mezi nabídkou a poptávkou vede k vyšším nákladům. Je důležité podporovat vnitřní dodávky nezpracovaného dřeva, aby byla zaručena dostupnost. Dřevo jako surovina je jediným největším nákladem pro mnoho průmyslových odvětví založených na lesnictví; pro výrobu papíru představuje více než 30 % celkových nákladů a pro pily téměř 70 %.

Komise prosazuje udržitelné hospodaření v lesích. Povzbuzuje členské státy, průmysl a vlastníky lesů, aby:

  • podporovali výsadbu stromů a opětovné zalesňování;
  • využívali biomasu rozumně a nevyhrazovali ji výlučně k výrobě energie z obnovitelných zdrojů, aby průmyslová odvětví založená na lesnictví měla zajištěné spolehlivé dodávky surového dřeva, a tudíž se dosáhlo vyrovnanější nabídky a poptávky;
  • podporovali rozvoj trhů s recyklovaným papírem a dřevem i prostřednictvím podpory účasti průmyslu s cílem zvýšit využívání recyklovaného papíru a dřeva;
  • pokračovali ve svém úsilí omezit nezákonnou těžbu a prodej produktů pocházejících z ilegálně pokáceného dřeva.

Boj proti změně klimatu

Lesy a lesnické produkty absorbují oxid uhličitý a toto ukládání uhlíku je příspěvkem tohoto odvětví v boji proti změně klimatu. Intenzivnější recyklace dřeva a papíru namísto jejich ukládání na skládky prodlužuje jejich schopnost uhlík zadržovat. Komise bude zkoumat výhody a nevýhody myšlenky zahrnout do své politiky ukládání uhlíku do lesnických produktů.

Vyšší ceny plynu a elektřiny ohrožují konkurenceschopnost průmyslových odvětví založených na lesnictví. I když některé obory tohoto odvětví (např. závody na výrobu buničiny) jsou čistými výrobci energie, jiné (např. papírny) spotřebovávají velké množství energie. Komise se na období let 2007­–2009 zaměřuje na plán činnosti „Energetická politika pro Evropu“ s cílem vytvořit skutečně konkurenční vnitřní trh s plynem a elektřinou.

Komise se zaměřuje na budoucí činnost v oblasti změny klimatu a v souvislosti se systémem obchodování s emisemi skleníkových plynů ve Společenství bude i nadále vyhodnocovat specifickou situaci energeticky náročných průmyslových odvětví a nebezpečí přesunu výroby do zahraničí do zemí, kde jsou emisní limity méně přísné („únik uhlíku“).

Inovace

Komise znovu opakuje důležitost inovace, výzkumu a technologického rozvoje na podporu konkurenceschopnosti a k zajištění udržitelného řízení průmyslových odvětví založených na lesnictví. Sedmý rámcový program pro výzkum poskytuje rámec ke studiu biopaliv a ekologických metod chemické výroby na bázi dřeva. Bude přijat přístup založený na vytváření inovačních center s cílem podpořit konkurenceschopnost v rámci hodnotového řetězce lesnictví.

Obchod a spolupráce se třetími zeměmi

Komise bude pokračovat ve svém úsilí zajistit přístup k surovinám na světových trzích a odstranit celní bariéry. Za tímto účelem bude zahájen dialog se třetími zeměmi.

Informace a komunikace

Musí se zlepšit povědomí o produktech a o průmyslových odvětvích založených na lesnictví. Členské státy, regionální orgány, vysoké školy a vzdělávací instituce budou vyzvány ke spolupráci v nadnárodních sítích k analýze a k podávání zpráv o dlouhodobých změnách v tomto odvětví.

Kontext

Všechny navrhované aktivity byly předmětem veřejné diskuze. Toto sdělení je dalším krokem k provádění integrované průmyslové politiky EU. Zároveň doplňuje Akční plán pro lesnictví.

Poslední aktualizace: 10.06.2008

Top