Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Postupy registrace motorových vozidel pocházejících z jiného členského státu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Postupy registrace motorových vozidel pocházejících z jiného členského státu

Komise pro členské státy a občany Evropské unie připravila přehled pravidel Společenství v oblasti registrace vozidel pocházejících z jiného členského státu. Informuje občany o různých postupech, které mají k dispozici při uplatňování svých práv.

AKT

Sdělení Komise - Interpretační sdělení ze dne 14. února 2007 o postupech registrace motorových vozidel pocházejících z jiného členského státu (SEK(2007) 169 v konečném znění - Úř. věst. C 68 ze dne 24.3.2007)

PŘEHLED

Ačkoli je zakoupení nebo přesun vozidel do jiného členského státu stále snazší, mnoho občanů a podniků se stále obává vyřizování formalit, dalších nákladů a zatěžujících postupů. Nákup vozidla v jiném členském státě se přesto stal jednodušším, a to díky zavedení:

Toto sdělení bylo přijato v rámci iniciativy nový impulz pro výměnu zboží v Evropské unii (EU). Dokument mapuje právní předpisy, které se týkají registrace vozidel pocházejících z jiného členského státu a přesunu registrace mezi členskými státy. Zasazuje se také o vytvoření názorných pokynů, které vnitrostátním orgánům pomohou lépe uplatňovat právo Společenství.

REGISTRACE MOTOROVÉHO VOZIDLA V ČLENSKÉM STÁTĚ BYDLIŠTĚ

Registrace je přirozeným důsledkem výkonu daňových pravomocí v oblasti motorových vozidel. Každá fyzická osoba musí své vozidlo registrovat v členském státě, ve kterém má obvyklé bydliště, tedy v místě, kde se nachází trvalé středisko jejích zájmů.

 • Schválení technických vlastností vozidla

Technické vlastnosti vozidla jsou schvalovány buď prostřednictvím ES schválení typu, nebo vnitrostátním schválením.

ES schválení typu je platné ve všech členských státech a představuje postup, kterým členský stát osvědčuje, že určitý typ vozidla splňuje evropské normy v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Tento postup se vztahuje na všechny automobily schválené od roku 1996, motocykly schválené od května 2003 a traktory schválené od roku 2005.

Výrobce motorového vozidla, který obdržel ES schválení typu, vystaví ES prohlášení o shodě. Toto prohlášení dokládá, že vozidlo bylo vyrobeno v souladu se schváleným typem vozidla. Musí doprovázet každé nové vozidlo s ES schválením typu.

U vozidel, která nemají ES schválení typu, může být v přijímajícím členském státě před registrací vyžadováno vnitrostátní schválení. Toto vnitrostátní schválení může být buď jednotlivé (zejména u vozidel, která se jednotlivě dovážejí z třetích zemí), nebo na typ (kategorii vozidel).

Postupy vnitrostátního schvalování typu a jednotlivého schvalování nespadají do oblasti působnosti právních předpisů Společenství. Vnitrostátní schvalovací postupy pro motorová vozidla, která již obdržela vnitrostátní schválení v jiném členském státě, a pro motorová vozidla, která již byla registrována v jiném členské státě, však musí být v souladu s pravidly volného pohybu zboží.

Příslušné vnitrostátní orgány by měly:

 • přihlížet ke zkouškám a osvědčením vydaným příslušnými orgány jiných členských států a výrobcem;
 • odmítnout schválit vozidlo představující skutečné riziko pro veřejné zdraví;
 • provádět zkoušky v případě, že tak získají nové informace;
 • určit, ve kterých bodech není vozidlo v souladu s požadavky;
 • uplatňovat přiměřená vnitrostátní technická kritéria.

Technické vlastnosti vozidla dříve schváleného a registrovaného v jiném členském státě jsou posouzeny podle technických pravidel platných v přijímajícím členském státě na základě pravidel, která byla platná v okamžiku schválení v členském státě původu.

 • Technické prohlídky ojetých vozidel

Technická prohlídka má za cíl prověřit, zda je vozidlo způsobilé k provozu. Tento druh prohlídky lze provést tehdy, pokud se zakládá na objektivních, nediskriminujících a předem známých kritériích, pokud nepředstavuje zdvojení již provedených prohlídek a pokud je prohlídka snadno dostupná a prováděná v přiměřených lhůtách.

 • Registrace vozidla

Registrací motorového vozidla členský stát povoluje uvedení vozidla do provozu na pozemních komunikacích, což zahrnuje identifikaci motorového vozidla a vydání registrační značky.

Při první registraci motorového vozidla může přijímací členský stát požadovat údaje o osobě, která o registraci žádá, a ES prohlášení o shodě nového vozidla s ES schválením typu, pokud toto vozidlo pochází z jiného členského státu. Naproti tomu u vozidla bez ES schválení typu může požadovat vnitrostátní schválení typu nebo jednotlivé schválení a doklad o pojistném krytí. Členské státy mají také právo při registraci ověřovat, že byla správně zaplacena DPH.

U vozidel, která byla dříve registrována v jiném členském státě, může přijímající členský stát požadovat pouze: osvědčení o technické prohlídce, ES prohlášení o shodě nebo vnitrostátní prohlášení o shodě, originál nebo kopii neharmonizovaného osvědčení o registraci vydaného v jiném členském státě, harmonizované osvědčení o registraci, osvědčení o pojištění a doklad o zaplacení DPH.

PŘESUNUTÍ VOZIDLA DO JINÉHO STÁTU

Motorové vozidlo obecně nelze na veřejných pozemních komunikacích provozovat bez registrační značky. Navíc musí být občanskoprávní odpovědnost kryta pojištěním a motoristům se doporučuje mít u sebe „zelenou kartu“.

Poznávací značka je rovnocenná osvědčení o pojištění. To umožňuje vozidlům s evropskou poznávací značkou volně se pohybovat uvnitř EU bez kontrol osvědčení o povinném pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla na hranicích.

Aby bylo možné motorové vozidlo zákonným způsobem přivézt do členského státu určení, musí být označeno buď služební registrační tabulkou, nebo dočasnou registrační tabulkou.

 • Řízení motorového vozidla se služebními registračními tabulkami

Služební tabulka umožňuje maloobchodníkům dočasně řídit vozidla bez formální registrace. Členské státy obvykle poskytnou dokument, který tvoří vazbu mezi tímto typem tabulky a jejím držitelem, nebo po držiteli požadují, aby vedl knihu jízd.

 • Motorová vozidla označená dočasnou registrační tabulkou

Systém dočasné registrace umožňuje provozovat vozidlo po krátké období, než obdrží konečnou registraci. Členský stát může jeho provozování zabránit v případě, že je vozidlo v rozporu s bezpečným provozem, je kradené nebo nemá platné osvědčení.

Pojištění musí být sjednáno v místě určení.

OBLAST PŮSOBNOSTI

Toto sdělení se vztahuje na první registraci motorových vozidel i na registraci motorových vozidel dříve registrovaných v jiném členském státě bez ohledu na to, zda jsou nová, nebo ojetá.

Vozidlo je „dříve registrované v jiném členském státě“ tehdy, pokud získalo správní povolení pro uvedení vozidla do provozu na pozemních komunikacích, které zahrnuje identifikaci vozidla a vydání registrační značky.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Majitel vozidla musí být informován o rozhodnutí o odmítnutí schválení typu vozidla nebo jeho registrace a musí být obeznámen s možnými opravnými prostředky a s lhůtami, v nichž těchto prostředků může využít.

Řešení problémů spojených se schvalováním nebo registrací mohou občané a podniky hledat také prostřednictvím sítě SOLVIT nebo podáním stížnosti ke Komisi. Tímto způsobem může být zahájen postup pro nesplnění povinnosti.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise ze dne 14. února 2007 nazvané „Vnitřní trh zboží: úhelný kámen konkurenceschopnosti Evropy“ (KOM(2007) 35 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

See also

 • Další informace naleznete v sekci věnované registraci automobilů (DE) (EN) (FR) na stránkách generálního ředitelství pro podnikání a průmysl.

Poslední aktualizace: 09.05.2008

Top