Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Státní podpora v odvětví zemědělství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Státní podpora v odvětví zemědělství

Evropská komise přijala nové pokyny ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013. Pokyny stanovují řadu pravidel platných pro oznámenou podporu pro doplnění nařízení o výjimkách (ES) č. 1857/2006.

AKT

Pokyny Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 (Úř. věst. C 319 ze dne 27.12.2006)

PŘEHLED

Pokyny se vztahují na státní podporu v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 a nahrazují předchozí pokyny (2000–2006) pro zemědělství.

Tyto pokyny se vztahují na státní podporu poskytovanou v souvislosti s výrobou, zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh. Příloha I Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) uvádí podrobný seznam obsažených zemědělských produktů. Pokyny se nevztahují na odvětví rybolovu a akvakultury, ale na rozdíl od předchozích pokynů (2000–2006) platí na podporu pro některé lesnické činnosti.

Země Evropské unie (EU) mají i nadále povinnost oznamovat Komisi státní podporu pro určité produkty uvedené v příloze I, které nepodléhají společné organizaci trhu, ale Komise může u režimů podpory pouze provádět pozorování. Země EU mohou tato pozorování brát v úvahu, aby se vyhnuly riziku řízení o nesplnění povinnosti.

Státní podpora je v pokynech rozdělena do těchto kategorií:

 • opatření na rozvoj venkova;
 • podpora na řízení rizik a řešení krizí;
 • jiné druhy podpory;
 • podpora pro odvětví lesnictví.

OPATŘENÍ NA ROZVOJ VENKOVA

V souladu s nařízením (ES) č. 1698/2005, které reguluje podporu EU pro rozvoj venkova (druhý pilíř společné zemědělské politiky (SZP)), pokyny stanoví pravidla státní podpory na opatření pro rozvoj venkova nebo jiných úzce souvisejících opatření.

Podpora může být povolena pro investice do zemědělských hospodářství v následujících případech:

 • podpora pro investice do vlastních zemědělských hospodářství;
 • podpora pro zachování krajiny a tradičních staveb;
 • podpora na přemístění zemědělských staveb ve veřejném zájmu;
 • podpora nezbytná pro investice na zlepšení životního prostředí, hygienických podmínek a životních podmínek zvířat;
 • podpora na dodatečné náklady vyplývající z investic v zemích EU při provádění směrnice 91/676/EHS;
 • podpora na investice pro vyhovění příslušným pravidlům EU nebo vnitrostátním pravidlům (pouze na dodatečné náklady vzniklé mladým zemědělcům při provádění pravidel do 36 měsíců od zahájení činnosti).

podpora na investice v souvislosti se zpracováním zemědělských produktů a jejich uvádění na trh je povolena, pokud odpovídá podmínkám stanoveným v některém z následujících ustanovení:

Podpora určená pro životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat musí odpovídat obecným cílům politiky EU v oblasti životního prostředí. Tato politika obsahuje zásady obezřetnosti a prevence, nápravy ohrožení životního prostředí především u zdroje a náhrady škody znečišťovatelem.

Podpora na náhradu znevýhodnění v určitých oblastech musí přispívat k zachování využívání půdy pro zemědělství, ochraně venkovských oblastí a zachování a podpoře udržitelných systémů zemědělství. Pokud země EU chtějí být způsobilé pro tuto podporu, musí daná znevýhodnění prokázat a poskytnout důkaz, že výše podpory nepovede k nepřiměřeně vysokým náhradám těchto znevýhodnění. Hladina vyrovnávacích plateb musí být v náležitém poměru k hospodářskému dopadu znevýhodnění. Pro výpočet částek vyrovnávacích plateb se smí brát na zřetel pouze hospodářský dopad trvalých znevýhodnění stojících mimo lidskou kontrolu.

Podpora pro dodržování norem má částečně pokrýt vzniklé náklady a ušlé příjmy vyplývající z použití norem v oblastech ochrany životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti práce.

Podpora pro zahájení činnosti mladých zemědělců je pro osoby mladší 40 let, které poprvé zakládají zemědělské hospodářství jako vedoucí podniku. Způsobilí příjemci mohou také předložit plán rozvoje svých zemědělských činností.

Podpora na předčasný odchod do důchodu nebo na ukončení zemědělských činností je povolena, pokud jsou splněny podmínky požadující s konečnou platností ukončení veškeré obchodní zemědělské činnosti.

Podpora pro seskupení producentů má za cíl podpořit vytváření seskupení producentů s cílem soustředit jejich nabídku a přizpůsobit produkci požadavkům trhu. Tato podpora je omezena na malé a střední podniky (MSP). Ke způsobilým výdajům patří: pronájem vhodných prostor, nákup kancelářského vybavení, včetně počítačového hardwaru a softwaru, administrativní náklady (včetně personálu), režie a další výdaje.

Podpora na novou parcelaci pozemků má za cíl podporovat výměnu parcel zemědělských pozemků a usnadnit zavedení hospodářsky životaschopných zemědělských podniků. Podporu je možné poskytnout jen na pokrytí právních a správních výdajů v souvislosti s parcelací až do výše 100 % skutečných vzniklých výdajů.

Podpora na povzbuzení produkce jakostních zemědělských produktů a jejich uvádění na trh má za cíl zlepšit jakost zemědělských produktů a podpořit účast zemědělců v programech jakosti potravin.

V rámci technické podpory v odvětví zemědělství lze poskytovat podporu pro následující opatření:

 • vzdělávání a odborná příprava pro zemědělce a pracovníky v zemědělství;
 • náhradní služby při nepřítomnosti zemědělců kvůli dovolené nebo nemoci;
 • poradenské služby poskytované třetími stranami;
 • organizace fór pro shromažďování poznatků mezi podniky a organizace soutěží, výstav a veletrhů a účast na nich;
 • publikování konkrétních nebo vědeckých údajů;
 • publikace.

Podpora v odvětví živočišné výroby má za cíl podporu pro udržení a zlepšení genetické jakosti živočišné výroby v EU.

Podporu pro nejvzdálenější regiony a ostrovy v Egejském moři zaměřenou na uspokojování potřeb těchto regionů budou Komise zkoumat případ od případu na základě zvláštních právních ustanovení platných pro tyto regiony a s ohledem na slučitelnost dotčených opatření s programy rozvoje venkova v dotčených regionech.

ŘÍZENÍ RIZIK A ŘEŠENÍ KRIZÍ

V odvětví zemědělské prvovýroby může být státní podpora poskytnuta na řešení krizí. Je však nutné maximálně předcházet narušení hospodářské soutěže. Je třeba počítat s požadavkem minimálního příspěvku producentů na nákladech na ztráty nebo dotyčná opatření, aby se poskytla pobídka k minimalizaci rizik. Pro státní podporu jsou způsobilá následující opatření v oblasti řízení rizik a řešení krizí:

 • podpora na náhradu škod na zemědělské výrobě nebo na prostředcích zemědělské výroby;
 • podpora na testy přenosné spongiformní encefalopatie (TSE) a uhynulého dobytka;
 • podpora na výplatu pojistného;
 • podpora pro uzavírání výrobních, zpracovatelských a tržních kapacit.

Podpora na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích bude posuzována v souladu s příslušnými pokyny EU o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích.

JINÉ DRUHY PODPORY

Nařízení (ES) č. 800/2008 stanoví určité podmínky, za kterých je povolena podpora zaměstnanosti a podpora výzkumu a vývoje.

V odvětví zemědělství jsou použitelné nástroje horizontální podpory. Na státní podporu pro odvětví zemědělství se také vztahují obecnější pravidla slučitelnosti podpory se SFEU, například podpora na vzdělávání (na niž se také vztahuje nařízení (ES) č. 800/2008), státní podpora v souvislosti s investičním kapitálem, státní podpora ve formě záruk a státní podpora ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby.

Podpora na reklamu zemědělských produktů může být povolena, pokud se reklamní kampaň zaměřuje na jakostní produkty – uznaná označení EU (například registrovaná označení původu – chráněná označení původu (CHOP) a chráněná zeměpisná označení (CHZO)) nebo na vnitrostátní a regionální známky jakosti. Reklamní kampaně nesmí být přímo zaměřeny na produkty jedné konkrétní společnosti nebo více konkrétních společností.

Podpora spojená s osvobozením od daně v souladu se směrnicí 2003/96/ES může být poskytnuta použitím snížené nebo nulové úrovně zdanění, pokud se v odvětví neuplatňuje daňové rozlišení. Patří sem produkty používané jako palivo v zemědělské prvovýrobě nebo energetické produkty a elektřina používané v zemědělské prvovýrobě.

Podpora ve formě dotovaných krátkodobých půjček již není povolena.

PODPORA PRO ODVĚTVÍ LESNICTVÍ

Doposud neexistovala žádná zvláštní pravidla EU pro státní podporu pro odvětví lesnictví. Podpora mohla být poskytována v rámci obecných pravidel EU pro všechna odvětví nebo v rámci určitých zvláštních nařízení. V zájmu transparentnosti se proto Komise snažila jasněji definovat politiku EU v oblasti státní podpory pro odvětví lesnictví. Pokyny se však vztahují pouze na živé stromy a na jejich přirozené prostředí v lesích a na ostatní zalesněné půdě. Nevztahují se na státní podporu pro odvětví založená na lesnictví, přepravu dřeva, zpracování dřeva či jiných lesních zdrojů na výrobky nebo na výrobu energie.

Podpora pro odvětví lesnictví je povolena pro následující účely:

 • zachování a zlepšování ekologických, ochranných a rekreačních funkcí lesa, místní biologické rozmanitosti a zdravého lesního ekosystému;
 • zalesnění zemědělských či nezemědělských pozemků, zřízení agrolesnických systémů na zemědělských pozemcích, platby v rámci Natury 2000, platby na ochranu lesního prostředí, obnova lesního potenciálu, zavedení preventivních opatření a neproduktivní investice;
 • pokrytí dodatečných nákladů a ušlého zisku způsobených využíváním lesnické technologie šetrné k životnímu prostředí, která přesahuje příslušné závazné požadavky, pokud majitelé lesa dobrovolně přijmou závazek týkající se využívání takové technologie a pokud tento závazek splňuje určité podmínky;
 • nákup půdy využívané v lesnictví, pokud je výše podpory v limitech stanovených pro podporu na investice do zemědělských hospodářství;
 • vzdělávání vlastníků lesů a pracovníků v lesním hospodářství a poradenské služby poskytované třetími stranami;
 • zakládání lesnických sdružení;
 • podpora iniciativ spojených s popularizací nových technik, pilotních nebo ukázkových projektů v souladu s podmínkami stanovenými v pokynech v kapitole o technické pomoci v odvětví zemědělství.

PROCESNÍ ZÁLEŽITOSTI

Všechny nové režimy podpory a všechny nové jednotlivé podpory musí být oznámeny Komisi před jejich provedením. To se nevztahuje na podporu upravenou jedním z nařízení o výjimkách přijatých Komisí. Na rozdíl od pokynů pro období 2000–2006 jsou nyní povoleny pouze režimy podpory s omezenou dobou trvání, maximální doba trvání je sedm let. Tyto nové pokyny platí od 1. ledna 2007.

Země EU musí předkládat výroční zprávy a Komise si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace.

Tyto pokyny platí do 31. prosince 2013. Komise si však vyhrazuje právo měnit je na základě významných faktorů politiky v oblasti hospodářské soutěže, nebo v oblasti zemědělství či zdraví lidí a zvířat, nebo s ohledem na jiné politiky EU či mezinárodní závazky.

KONTEXT

Tyto nové pokyny jsou částí reformy společné zemědělské politiky z roku 2003, která potvrzuje význam rozvoje venkova a svědčí o zájmu Komise dosáhnout toho, aby podpora poskytovaná zeměmi EU v odvětví zemědělství byla koherentnější. Pokyny na období 2007–2013 jsou založeny na nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a zejména na článcích 88 a 89 nařízení, které obsahují zvláštní ustanovení ohledně státní podpory.

Poslední aktualizace: 12.09.2011

Top