Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přeshraniční posádky vlaků — pracovní podmínky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Přeshraniční posádky vlaků — pracovní podmínky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2005/47/ES o některých aspektech pracovních podmínek pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

  • Dohoda zaručuje rovnováhu mezi:
    • potřebou zajistit přiměřenou ochranu zdraví a bezpečnosti mobilních pracovníků v interoperabilních přeshraničních službách v železniční dopravě, a
    • potřebou pružnosti v provozování podniků železniční dopravy v integrované železniční síti Evropské unie (EU).
  • Na základě dohody je pracovníkům poskytován denní odpočinek po dobu 12 po sobě jdoucích hodin a přestávky v trvání 30 až 45 minut. Dohoda omezuje denní dobu řízení na 9 hodin při denní službě a 8 hodin při noční službě.
  • Zaměstnancům dohoda také poskytuje větší flexibilitu, protože za výjimečných podmínek mohou zkrátit denní odpočinek na 9 hodin místo 11 hodin, jak stanoví směrnice 2003/88/ES o organizaci pracovní doby.
  • Země EU mohou ponechat nebo zavést příznivější pravidla než ta, která stanoví tato směrnice.
  • Směrnice se nesmí používat k odůvodnění nižší úrovně ochrany pracovníků v případě, že stávající vnitrostátní právní předpisy stanovují lepší ochranu.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 27. července 2005. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 27. července 2008.

KONTEXT

Tato směrnice je součástí celkového rámce pro interoperabilitu systémů železniční dopravy EU. Lépe integrovaná železniční síť umožní EU snížit silniční dopravu a zmírnit její škodlivé vedlejší účinky. Zapojením sociálních partnerů se snaží zajistit uspokojivé pracovní podmínky pracovníků v interoperabilních službách v železniční dopravě.

* KLÍČOVÉ POJMY

Mobilní pracovník: pracovník, který je v rámci denní směny členem doprovodu vlaku přiděleným pro poskytování interoperabilních přeshraničních služeb po dobu delší než jednu hodinu.

Interoperabilní přeshraniční služby: provoz vlaků patřících jedné zemi po tratích jiné země.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě (Úř. věst. L 195, 27.7.2005, s. 15–17)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení komise Radě – Hospodářský a sociální dopad dohody připojené ke směrnici 2005/47/ES a uzavřené dne 27. ledna 2004 mezi sociálními partnery o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železničním odvětví (KOM(2008), 855 v konečném znění, 15.12.2008)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9–19)

Poslední aktualizace 06.09.2016

Top