Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohody o leteckých službách mezi zeměmi EU a třetími zeměmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dohody o leteckých službách mezi zeměmi EU a třetími zeměmi

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 847/2004 – sjednávání a provádění dohod mezi zeměmi EU a třetími zeměmi o leteckých službách

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Stanoví postup pro oznamování a povolování jednání zemí Evropské unie (EU) se třetími zeměmi o dvoustranných dohodách o leteckých službách.
 • Jeho cílem je zajistit, aby stávající dohody byly v souladu s právem EU.

KLÍČOVÉ BODY

Příslušnost EU

 • V listopadu 2002 potvrdil Soudní dvůr Evropské unie výhradní právo EU vyjednávat, podepisovat a uzavírat mezinárodní dohody o leteckých službách se třetími zeměmi, pokud se dotýkají záležitostí, které spadají do výhradní příslušnosti EU.
 • V době rozhodnutí Soudního dvora platilo velké množství dohod o leteckých službách, které nebyly v souladu s právem EU. Od té doby byl jejich velký počet s právem EU sladěn.

Cíl

Ty dohody o leteckých službách, které nejsou v souladu s právem EU, musí být změněny, aby:

 • v nich byla zajištěna právní jistota pro obě strany,
 • zaručovaly všem leteckých společnostem EU svobodu usazování v EU, včetně nediskriminujícího přístupu na trh pro trasy mezi všemi zeměmi EU a třetími zeměmi, kde dohody o leteckých službách existovaly.

Změna dohody o leteckých službách

Dohodu o leteckých službách lze změnit dvěma způsoby:

 • Horizontální dohodyEvropská komise, jednající jménem dotčených zemí EU, které mají dvoustranné dohody o leteckých službách s třetí zemí, dojedná s touto třetí zemí jednotnou dohodu.
 • Dvoustranná jednání – změna nebo nahrazení každé jednotlivé dohody o leteckých službách.

Pravidla a postup pro dvoustranná jednání

 • Země EU může zahájit dvoustranná jednání s cílem změnit nebo nahradit dohodu o leteckých službách, která spadá zčásti do příslušnosti EU, pokud dodržuje pravidla a postup stanovené v nařízení:
  • taková jednání zahrnují příslušné standardní doložky, vypracované společně zeměmi EU a Komisí, a je dodržen oznamovací postup,
  • uvědomí Komisi písemně o svých záměrech.
 • Jestliže do 15 pracovních dní po obdržení oznámení dojde Komise k závěru, že taková jednání mohou ohrozit cíle již probíhajícího jednání mezi EU a danou třetí zemí a/nebo vést k dohodě, která je v rozporu s právem EU, musí o tom uvědomit zemi EU.
 • Země EU nesmí uzavřít s třetí zemí žádná nová ujednání, jimiž by byl omezen počet leteckých dopravců EU, kterým může být povoleno poskytovat letecké dopravní služby mezi jeho územím a uvedenou zemí.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 30. května 2004.

KONTEXT

Vnější letecká politika – horizontální dohody.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 ze dne 29. dubna 2004 o sjednávání a provádění dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 7–17)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8–14)

Postupné změny nařízení (EHS) č. 2408/92 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 13.10.2016

Top