Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana moří a potravinového řetězce před účinky organických sloučenin cínu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana moří a potravinového řetězce před účinky organických sloučenin cínu

Zákaz používání určitých chemických sloučenin na plavidlech a sítích může pomoci chránit námořní prostředí a lidské zdraví.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zákazu organických sloučenin cínu na plavidlech

PŘEHLED

Zákaz používání určitých chemických sloučenin na plavidlech a sítích může pomoci chránit námořní prostředí a lidské zdraví.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení začleňuje pravidla Mezinárodní námořní organizace (IMO) (úmluva o protihnilobných přípravcích (úmluva AFS))* do právního předpisu Evropské unie (EU). Jeho cílem je zakázat organické sloučeniny cínu na plavidlech vplouvajících do přístavů EU, aby se omezily nebo eliminovaly nežádoucí účinky těchto výrobků.

KLÍČOVÉ BODY

Co jsou organické sloučeniny cínu?

Jedná se o chemické látky, které jsou součástí protihnilobných barev používaných na trupech plavidel a sítích. Tyto povrchové nátěry působí jako biocidy a mají bránit přilnutí řas, mlžů a dalších organismů, které snižují rychlost plavidel.

Jaké mají účinky?

Jsou vysoce toxické pro mořské organismy (larvy, mušle, ústřice a ryby), a proto byly v mnoha zemích EU zakázány.

Nařízení se vztahuje na:

  • plavidla plující pod vlajkou země EU,
  • plavidla, která neplují pod vlajkou země EU, ale jsou provozována pod pravomocí země EU,
  • plavidla, která vplouvají do přístavu v některé zemi EU, ale nejsou uvedena ve dvou předchozích bodech.

Nevztahuje se na válečné lodě, pomocná válečná ani jiná plavidla vlastněná státem, ať už je součástí EU či nikoli, a používaná pro vládní účely.

Ukládá tato omezení:

  • od 1. července 2003 se organické sloučeniny cínu, které působí jako biocidy v protihnilobných přípravcích, nesmí používat na plavidla plující pod vlajkou země EU,
  • od 1. ledna 2008 plavidla vplouvající do přístavu v některé zemi EU nesmí mít na sobě nátěr s organickými sloučeninami cínu působícími jako biocidy ani na sobě nesmí mít druhou vrstvu, která by bránila unikání organických sloučenin cínu z podkladové vrstvy nevyhovujícího protihnilobného přípravku.

Prohlídky a udělování osvědčení

Nařízení zavádí systém prohlídek a udělování osvědčení pro plavidla plující pod vlajkou země EU. K požadavkům patří:

  • aby plavidla o hrubé prostornosti 400 a více byla prohlížena a získala osvědčení, bez ohledu na plavbu, kterou podnikají,
  • aby plavidla dlouhá 24 metrů a více, ale o hrubé prostornosti nižší než 400, měla pouze prohlášení o shodě s tímto nařízením nebo s úmluvou AFS.
  • pro plavidla o délce menší než 24 metrů, tedy zejména rekreační a rybářská plavidla, není nutno požadovat zvláštní prohlídku či osvědčení.

Nařízení Komise (ES) č. 536/2008, kterým se mění původní nařízení, stanoví, jak plavidla plující pod vlajkou země EU musí omezení splňovat. Vyžaduje:

  • aby plavidla plující pod vlajkou státu, který je smluvní stranou úmluvy AFS, prokázala na základě mezinárodního osvědčení AFS shodu s nařízením,
  • aby plavidla plující pod vlajkou státu, který není smluvní stranou úmluvy AFS, měla prohlášení o shodě vydané státem vlajky v souladu s úmluvu AFS a Výborem IMO pro ochranu mořského prostředí (MEPC).

KLÍČOVÁ SLOVA

* Mezinárodní úmluva o kontrole škodlivých protihnilobných přípravků : dohoda, která zakazuje používání škodlivých organických sloučenin cínu v protihnilobných barvách na plavidlech a která vytváří mechanismus k předcházení potenciálního budoucího používání škodlivých látek v protihnilobných přípravcích.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské agentury pro námořní bezpečnost, v části věnované protihnilobným přípravkům.

ODKAZY

Akt

Datum vstupu v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 782/2003

10. 5. 2003

-

Úř. věst. 115, 9. 5. 2003, s. 1-11

Pozměňovací akt(y)

Datum vstupu v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 536/2008

4. 7. 2008

-

Úř. věst. L 156, 14. 6. 2008, s. 10-11

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. 87, 31. 3. 2009, s. 109-154

Poslední aktualizace 25.08.2015

Top