Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Osvědčení strojvedoucích obsluhujících hnací vozidla a vlaky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Osvědčení strojvedoucích obsluhujících hnací vozidla a vlaky

Evropské normy pro strojvedoucí:

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

PŘEHLED

Evropské normy pro strojvedoucí:

 • usnadňují provoz železničních služeb v zemích EU,
 • zvyšují důvěru veřejnosti v železniční systémy,
 • vytvářejí pružnější trh práce pro samotné strojvedoucí.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví podmínky a postupy pro vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému EU.

KLÍČOVÉ BODY

Při provádění směrnice mohou země EU vyjmout z její působnosti strojvedoucí poskytující služby výhradně na těchto druzích drah:

 • metro, tramvaje a další městské kolejové systémy,
 • sítě, které jsou funkčně oddělené od ostatního železničního systému a jsou určeny pouze pro místní, městskou a příměstskou osobní a nákladní dopravu,
 • železniční infrastruktura v soukromém vlastnictví,
 • úseky trati, které jsou dočasně uzavřeny pro normální provoz.

Vydávání osvědčení strojvedoucím

Všichni strojvedoucí musí mít nezbytnou zdravotní způsobilost a kvalifikaci. Také musí být držiteli těchto dokladů:

 • licence prokazující, že strojvedoucí splňuje minimální podmínky, pokud jde o zdravotní a psychologické požadavky, základní vzdělání a všeobecné profesní dovednosti,
 • harmonizované doplňkové osvědčení uvádějící, na kterých tratích a která kolejová vozidla je strojvedoucí oprávněn řídit.

Získání licence a osvědčení

Žadatelé musí splnit tyto požadavky:

 • dosáhnout minimálního věku 20 let, ačkoliv země EU mohou vydat licenci platící pouze na jejich území žadatelům starším 18 let,
 • úspěšně absolvovat základní školení a splnit zdravotní požadavky stanovené směrnicí,
 • prokázat svou tělesnou a duševní způsobilost tím, že podstoupí zdravotní prohlídku provedenou lékařem uznaným příslušným orgánem,
 • prokázat svou pracovně psychologickou způsobilost tím, že podstoupí prohlídku provedenou psychologem uznaným příslušným orgánem,
 • prokázat svou všeobecnou odbornou způsobilost, případně i jazykové znalosti.

Příslušný orgán vydá licenci nejpozději jeden měsíc po obdržení všech nezbytných podkladů. Doba platnosti licence je 10 let.

Jaká je úloha vnitrostátních příslušných orgánů?

Příslušný orgán určený zemí EU k vydávání licencí strojvedoucím má mimo jiné tyto úkoly:

 • vydávání a aktualizace licencí, vystavování duplikátů a v případě nutnosti pozastavování a odebírání licencí,
 • provádění pravidelných prohlídek a zkoušek,
 • zajišťování zveřejnění a aktualizace rejstříku akreditovaných nebo uznaných osob a subjektů (lékařů, školitelů, zkoušejících apod.),
 • vedení a aktualizace rejstříku licencí, které byly vydány, změněny, pozastaveny, odebrány nebo nahlášeny jako ztracené či zničené, anebo jejichž platnost skončila,
 • dohled nad postupem vydávání osvědčení strojvedoucím a provádění kontrol ve vlacích provozovaných v EU.

Železniční společnosti musí:

 • vést rejstřík všech vydaných, aktualizovaných, obnovených, změněných, pozastavených a zrušených harmonizovaných doplňkových osvědčení a osvědčení nahlášených jako ztracená či zničená,
 • zavést systém dohledu nad strojvedoucími a přijmout okamžitá opatření, pokud byla zpochybněna způsobilost strojvedoucího vykonávat své povolání.

Do 29. října 2018 musí být všichni strojvedoucí držiteli osvědčení, které je v souladu s touto směrnicí.

Tato směrnice byla změněna směrnicí 2014/82/EU. Změny se týkaly požadavků na vydávání licence a osvědčení, aby bylo zajištěno jednotné provádění ve všech zemích EU.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2007/59/ES

4. 12. 2007

3. 12. 2009

Úř. věst. L 315, 3. 12. 2007, s. 51-78

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2014/82/EU

15. 7. 2014

1. 7. 2015

Úř. věst. L 184, 25. 6. 2014, s. 11-15

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2010/17/ES ze dne 29. října 2009 o přijetí základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (Úř. věst. L 8, 13.1.2010, s. 17-31)

Nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (Úř. věst. L 13, 19.1.2010, s. 1-27)

Rozhodnutí Komise 2011/765/EU ze dne 22. listopadu 2011 o kritériích pro uznávání školicích středisek zapojených do školení strojvedoucích, o kritériích pro uznávání zkoušejících strojvedoucích a o kritériích pro organizaci zkoušek v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (Úř. věst. L 314, 29.11.2011, s. 36-40)

Doporučení Komise 2011/766/EU ze dne 22. listopadu 2011 o postupu uznávání školicích středisek a zkoušejících pro strojvedoucí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (Úř. věst. L 314, 29.11.2011, s. 41-46)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/89/EU ze dne 14. února 2014 o pilotním projektu k zavedení povinnosti v oblasti správní spolupráce podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/59/ES prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (Úř. věst. L 45, 15.2.2014, s. 36-39)

Poslední aktualizace 14.09.2015

Top