Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Námořní bezpečnost: Výbor pro námořní bezpečnost

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Námořní bezpečnost: Výbor pro námořní bezpečnost

Nařízení zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS). Ten pomáhá a radí Evropské komisi při provádění právního předpisu EU o námořní bezpečnosti, zabránění znečištění a životních a pracovních podmínkách posádky na palubě.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zřizuje výbor COSS, který se skládá ze zástupců zemí EU a kterému přesedá Komise. Jeho úlohou je pomáhat včas aktualizovat a provádět změny námořních právních předpisů EU. Soustřeďuje práci, kterou dříve vykonávala řada výborů zřízených na základě různých právních předpisů v oblasti námořní bezpečnosti.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Při své práci se COSS vypořádává s různými aspekty, které jsou zahrnuty v námořních právních předpisech, jako jsou například:

  • přístavní zařízení pro příjem lodního odpadu: (kam lodi mohou uložit svůj odpad či zbytky lodního nákladu), aby se snížilo jejich vypouštění do moře a zabránilo se tak znečišťování moře,
  • námořní zařízení: bezpečnost výrobků - ale i služeb - dodávaných pro výstavu, přestavbu a údržbu lodí (námořních i vnitrozemských) a námořních staveb, například plošin pro těžbu ropy,
  • osobní lodě, bezpečnost trajektů a lodí pro okružní plavby a životní podmínky na palubě,
  • minimální úrovně výcviku námořníků.

Mezinárodní pravidla

Řada kroků ve vývoji námořního právního předpisu EU je podněcována změnami dohodnutými v mezinárodních organizacích, jako je například Mezinárodní námořní organizace nebo Mezinárodní organizace práce.

Postup kontroly shody

S cílem zajistit, aby námořní předpisy EU a dohody, kterých bylo dosaženo na mezinárodní úrovni, nebyly v rozporu, země EU a Komise spolupracují a koordinují kroky pro definování společného postoje EU.

Existuje postup kontroly shody, díky němuž COSS může posuzovat pozměňovací návrhy k určité úmluvě nebo usnesení přijatým na mezinárodní úrovni, jež by vedly ke snížení standardů EU. Na podnět Komise nebo na žádost některé země EU je možné svolat mimořádnou schůzi COSS, jejímž cílem je posoudit pozměňovací návrhy a vydat stanovisko k příslušným opatřením EU.

V rámci prevence může Komise podle okolností také požádat země EU, aby pozastavily nebo zpozdily plány na přijetí nebo uplatnění konkrétních mezinárodních změn.

Pravomoci COSS

Díky práci COSS se urychluje a zjednodušuje začleňování mezinárodních pravidel do právních předpisů EU tím, že je umožněno, aby změny těchto pravidel byly použity přímo, na základě předchozí kontroly shody.

Nařízení (EU) č. 182/2011 stanovuje pravidla a principy týkající se prováděcích pravomocí Evropské komise (projednávání ve výborech). Prostřednictvím COSS země EU kontrolují, jak Komise vykonává své prováděcí pravomoci, které jí jsou svěřeny, na základě různých směrnic a nařízení přijatých v oblasti námořních právních předpisů EU.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 19. prosince 2002.

Další informace najdete na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu

ODKAZY

Akt

Datum vstupu v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 2099/2002

19. 12. 2002

19. 12. 2002

Úř. věst. L 324 ze dne 29. 11. 2002, s. 1-5

Poslední aktualizace 15.03.2015

Top