Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Doména nejvyšší úrovně .eu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Doména nejvyšší úrovně „.eu“

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 733/2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení stanoví podmínky zavedení internetové domény „.eu“ jako domény nejvyšší úrovně (TLD). Věnuje se zejména ustanovení rejstříku a stanoví obecný politický rámec pro jeho fungování.

KLÍČOVÉ BODY

Doména nejvyšší úrovně „.eu“ dává EU vlastní internetovou identitu. Jejím cílem je posílit viditelnost EU na internetu, dát uživatelům více možností při výběru názvu domény a podporovat rozvoj elektronického obchodu na vnitřním trhu.

Vytvoření TLD „.eu“ je jedním z bodů akčního plánu eEurope z roku 2002, jehož cílem je zrychlit elektronický obchod a podpořit využívání internetu.

Doména „.eu“ doplňuje domény, které v EU už existují, jejím účelem není je nahradit. Dává uživatelům možnost získat celoevropskou internetovou identitu (hlavně prostřednictvím webových stránek a e-mailových adres).

Cíle

Zavádění TLD „.eu“ má několik cílů:

 • podporovat využívání internetových sítí a rozšířit uživatelům možnost výběru poskytnutím alternativy k již existujícím národním doménám nejvyšší úrovně (např. „.fr“ pro Francii či „.it“ pro Itálii) či globálním generickým doménám nejvyšší úrovně (např. „.com“, „.net“),
 • zlepšit interoperabilitu transevropských serverů tím, že zajistí dostupnost serverů adresářových služeb .eu v EU,
 • více zviditelnit vnitřní trh EU ve světové síti a přispět k prezentaci EU v globálních informačních sítích.

Rejstřík

Rejstřík provozuje nevládní organizace na základě smlouvy s Evropskou komisí.

Má následující úkoly:

 • prostřednictvím zplnomocněných pracovníků elektronické podatelny registruje jména domény v TLD .eu pro podniky, organizace a fyzické osoby, které jsou usazeny v EU nebo v ní mají bydliště,
 • v souladu s obecnými pravidly a po konzultaci s Komisí a ostatními zúčastněnými stranami přijímá postupy pro registraci TLD .eu,
 • ukládá poplatky přímo související se vzniklými náklady,
 • provádí politiku mimosoudního urovnávání sporů za účelem rychlého řešení všech sporů týkajících se jmen domény nebo rozhodnutí rejstříku,
 • přijímá a provádí postupy pro schválení pracovníků elektronické podatelny domény .eu,
 • zajišťuje celistvost databází jmen domény.

Politický rámec

Komise odpovídá za přijetí obecných pravidel týkajících se zavádění a funkce TLD .eu a všeobecných zásad pro registraci. Tato pravidla zahrnují zejména:

 • politiku mimosoudního urovnávání sporů,
 • opatření zaměřená proti spekulativní a zneužívající registraci jmen domény,
 • úpravu postupu při možném odebrání jmen domény,
 • jazykové otázky a otázky týkající se zeměpisných pojmů,
 • nakládání s právy duševního vlastnictví a s jinými právy.

Výhrada práv

EU si vyhrazuje veškerá práva týkající se TLD .eu, zejména práva duševního vlastnictví a jiná práva k databázím rejstříku.

Provádění

Každé dva roky Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o využívání, účinnosti a fungování TLD .eu.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 30. dubna 2002.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o doméně nejvyšší úrovně .eu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu (Úř. věst. L 113, 30.4.2002, s. 1–5)

Následné změny nařízení (ES) č. 733/2002 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zavádění, fungování a účinnosti domény nejvyšší úrovně .eu (COM(2015) 680 final ze dne 18.12.2015)

Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (OJ L 162, 30.4.2004, s. 40–50). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 07.04.2016

Top