Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zajištění soukromí občanů: evropský inspektor ochrany údajů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zajištění soukromí občanů: evropský inspektor ochrany údajů

Tento právní předpis Evropské unie (EU) stanoví pravidla pro zajištění respektování základních práv a svobod občanů, zejména pak práva na soukromí v souvislosti se zpracováním osobních údajů* orgány a institucemi EU.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

PŘEHLED

Tento právní předpis Evropské unie (EU) stanoví pravidla pro zajištění respektování základních práv a svobod občanů, zejména pak práva na soukromí v souvislosti se zpracováním osobních údajů* orgány a institucemi EU.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zřizuje evropského inspektora ochrany údajů. Stanoví pravidla, která zajišťují, že jsou respektovány osobní údaje spravované orgány a institucemi EU, a definuje práva občanů v tomto ohledu.

KLÍČOVÉ BODY

Evropský inspektor ochrany údajů

Toto nařízení stanoví zřízení evropského inspektora ochrany údajů, což je orgán pověřený dohledem nad používáním pravidel ochrany údajů orgány a institucemi EU. Pokud mají občané za to, že jejich práva na ochranu údajů nejsou v rámci nařízení respektována, mohou podat stížnost přímo evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Každý orgán a instituce EU musí jmenovat alespoň jednoho inspektora ochrany údajů, jehož úkolem bude spolupracovat s evropským inspektorem ochrany údajů a zajistit, že při zpracovávání údajů nejsou porušována práva a svobody subjektů údajů.

Osobní údaje a zpracování údajů

V rámci tohoto nařízení a pro účely, pro něž byly shromážděny, osobní údaje musejí být:

  • zpracovány korektně a zákonným způsobem,
  • shromažďovány pro stanovené účely, výslovně vyjádřené a legitimní a nesmějí být dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely,
  • přiměřené, podstatné a nepřesahující míru,
  • přesné i aktualizované,
  • uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné.

Další zpracování pro historické, statistické nebo vědecké účely je povoleno pouze v případě, že existují vhodná ochranná opatření týkající se anonymity.

Osobní údaje lze zpracovávat, pouze pokud:

  • je zpracování nezbytné pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu,
  • je zpracování v souladu s právní povinností,
  • subjekt údajů jednoznačně udělil souhlas,
  • je zpracování nezbytné pro zachování životně důležitých zájmů subjektu údajů.

Práva občanů

Zpracování osobních údajů odhalujících rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filosofické přesvědčení, odborovou příslušnost a zpracování údajů o zdraví nebo sexuálním životě, a také údajů souvisejících s trestnými činy, je v podstatě zakázáno, pokud k tomu nejsou důvody, které výslovně dovolují právní předpisy.

V rámci nařízení mají občané práva vymahatelná právní cestou, například právo na přístup k údajům a na opravu, blokování nebo vymazání osobních údajů uchovávaných orgány a institucemi EU.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 1. února 2001.

KLÍČOVÉ POJMY

* Osobní údaje: veškeré informace o identifikovatelné osobě neboli „subjektu údajů“ v souvislosti s takovými vlastnostmi, jako je fyzická, psychická, hospodářská, kulturní nebo sociální identita.

* Zpracování osobních údajů: jakýkoli úkon prováděný s osobními údaji, například shromažďování, zaznamenávání, použití, pozměňování, přenos, šíření nebo výmaz.

Další informace najdete na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 45/2001

1. 2. 2001

-

Úř. věst. L 8 ze dne 12. 1. 2001, s. 1-22

Oprava

-

-

Úř. věst. L 164 ze dne 26. 6. 2007, s. 36-36

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2008/597/ES ze dne 3. června 2008, kterým se přijímají prováděcí pravidla týkající se inspektora ochrany údajů podle čl. 24 odst. 8 nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úřední věstník L 193 ze dne 22.7.2008, s. 7-11).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úřední věstník L 281 ze dne 23.11.1995, s. 31-50).

Poslední aktualizace 12.06.2015

Top