Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mobilní komunikace třetí generace

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mobilní komunikace třetí generace

Třebaže dnes již téměř všechny členské státy poskytly licence „třetí generace“, rozvinutí mobilních služeb třetí generace (UMTS nebo „3G“) je pomalejší, než se předpokládalo, protože naráží na řadu potíží. Toto sdělení předkládá přehled situace v odvětví. Stanovuje také hlavní problémy, které je třeba vyřešit, aby 3G služby mohly plnit svou úlohu při vytváření konkurenceschopné a dynamické informační společnosti.

AKT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 11 June 2002 – Towards the Full Roll-Out of Third Generation Mobile Communications (COM(2002) 301 final – Not published in the Official Journal) (Sdělení Komise ze dne 11. června 2002 Směrem k plně rozvinutým mobilním komunikacím třetí generace (KOM(2002) 301 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

KONTEXT A CÍLE

Mobilní služby třetí generace (UMTS nebo „3G“) a obchodování s nimi se v Evropě rozvíjejí jen v pomalých krocích. Jejich rozvinutí, které se čekalo v roce 2002, je oproti původním odhadům pomalejší a naráží na velké potíže, s kterými se toto odvětví musí potýkat.

Toto sdělení poskytuje souhrnný pohled na současnou situaci v odvětví 3G a analyzuje základní výzvy, které rozvinutí 3G služeb znamená z finančního, technického, obchodního a regulačního hlediska. Také uvádí různé směry činnosti, která podpoří proces rozvoje těchto služeb, aby si tak Unie mohla uchovat přední pozici v oblasti rozvinutých technologií, jak jí to ukládá akční plán eEurope 2005.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZPOŽDĚNÍ V ROZVINUTÍ 3G SLUŽEB

Rozvinutí 3G služeb předpokládá složitou interakci mezi různými aktéry: uživateli, výrobci, operátory a poskytovateli softwaru a obsahu. Tato síť protichůdných zájmů je také silně závislá na obecných hospodářských trendech a trendech v oblasti technologií a služeb kvůli široké paletě činností, které se vážou k přípravě komplexních služeb, jež se budou nabízet. V tomto ohledu bude rozvinutí 3G služeb mnohem složitější, než bylo rozvinutí služeb mobilních komunikací druhé generace (2G).

Finanční faktor

Trh s telekomunikacemi stále vykazuje lepší hodnoty než ekonomika jako celek. V roce 2001 trh vzrostl asi o 10 %, k čemuž odvětví mobilních komunikací přispělo 40 %. Navzdory těmto povzbudivým výsledkům však sektor čelí zvýšenému tlaku ze strany finančních trhů. V poslední době se totiž operátoři rozhodli mohutně investovat – zejména do získání vyššího podílu na trhu a budoucích aktivit, jako jsou právě 3G, což vedlo k silnému nárůstu jejich zadluženosti a následně k poklesu jejich úvěrového ratingu.

Množství finančních prostředků určených na investice se tedy významně zmenšilo právě v době, kdy rozvinutí hmotných sítí vyžadovalo značné finanční zdroje. V této obtížné finanční situaci se operátoři rozhodli upřednostnit udržení vyrovnaného rozpočtu. Logicky ovšem měly tyto tendence negativní dopad na rozvinutí 3G.

Technologický faktor

Objevily se technické potíže 3G technologií, zejména výpadky volání, softwarové problémy terminálů a nedostatečná kapacita akumulátorů. Nicméně technické obtíže se při zavádění nových produktů vyznačujících se značnou technologickou inovací vyskytují vždy.

V porovnání s rokem 2001 bylo dosaženo výrazného pokroku na straně terminálů, kde se přešlo ze stádia prototypů k vývoji prvních 3G modelů a přípravě jejich uvedení na evropský trh. Navíc někteří výrobci ohlásili na druhé pololetí roku 2002 spuštění 3G terminálů s kapacitou s duálním režimem (2G + 3G). Tento typ terminálu bude zásadní pro evropského spotřebitele zvyklého na prostředí 2G služeb, tím spíše, že pokrytí 3G se bude rozšiřovat jen postupně.

Regulační faktor

Na počátku roku 2002 všechny členské státy dokončily (nebo alespoň zahájily) postupy pro udělování 3G licencí, jak to nařizuje předpisový rámec Evropské unie (EU). Postupy udělování 3G licencí ukazují na odlišné trendy:

  • čtyři členské státy (Francie, Belgie, Řecko a Lucembursko) nedokázaly zaujmout dostatečný počet kandidátů, který by jim umožňoval udělit všechny dostupné licence. V těchto členských státech tedy zůstává část spektra určeného pro 3G služby nevyužita;
  • požadavky na rozvinutí služeb byly přezkoumány v zemích, kde prvotní požadavky na pokrytí narazily na nedostatečné vybavení nebo neexistenci reálné možnosti rozvinout sítě na straně operátorů. V případě Španělska, Portugalska a Belgie to vedlo k posunutí termínu rozvinutí 3G sítí;
  • v případě dalších členských států (Švédsko a Finsko) operátoři sice dostáli svým závazkům, ale nastavili jen minimální konfigurace sítě určené pro experimentální účely, a ne pro obchodní služby.

SMĚRY ČINNOSTI

Komise uvádí tři směry činností určených k podpoře odvětví 3G služeb a k potvrzení závazku jejich plného rozvinutí.

Stabilita regulačního prostředí

Mechanismy stanovené v předpisovém rámci Společenství jsou přizpůsobeny rozvíjejícím se trhům a technologiím. Měly by tedy podporovat vytváření prostředí příznivého pro rozvinutí 3G služeb.

Členské státy budou mít povinnost zajistit nezbytné změny podmínek udělování licencí a objasnění otázek ohledně právních předpisů zaměřených na nové přístupy (například sdílení infrastruktur sítí).

Krátkodobá a střednědobá opatření

Objevily se jisté potíže krátkodobého a střednědobého charakteru, které vyžadují proaktivní podporu či stimulaci na úrovni Společenství.

Operátoři musí čelit značným obtížím při rozvinutí hmotných sítí. V některých členských státech se získání povolení k instalaci základových stanic stalo skutečnou výzvou, což může mít negativní dopad na zamýšlený časový harmonogram rozvíjení a na růst nákladů.

Tyto obtíže vznikly v důsledku obav o životní prostředí v souvislosti s instalací nových 3G vysílačů a o zdraví obyvatel kvůli zatím nejistým účinkům elektromagnetického vysílání základových stanic. Na úrovni Společenství se dlouhodobě podnikají kroky na ochranu zdraví uživatelů a sladění bezpečných hladin vysílání. Nicméně tato harmonizace na úrovni členských států ještě není úplná, což má nejen negativní dopady na odvětví, ale také to vytváří matoucí situaci, v které se občané těžko orientují.

Souběžně s tím Komise podnikla kroky k rozvoji technických specifikací pro bezpečné mobilní vybavení. Tyto specifikace, které už jsou k dispozici pro mobilní terminály ve formě harmonizovaných norem, se dokončují pro základové terminály. Komise připomíná, že podle vědeckých zpráv by běžné používání mobilních zařízení v souladu se stávajícími limity vystavení nemělo mít škodlivé účinky na zdraví.

Navíc Komise přikládá velkou důležitost pokračujícímu úsilí v odvětví výzkumu, který bude provázet rozvoj 3G služeb jak v současnosti, tak i v budoucnu. Některé činnosti uskutečněné v rámci šestého rámcového programu pro výzkum se také úspěšně využijí při rozvinutí 3G služeb. Úkolem Komise tedy bude odstranit nové regulační překážky spojené se zavedením 3G služeb. Například s předpokládaným využitím mobilních terminálů a zejména 3G služeb pro mikroplatby vyvstává otázka, do jaké míry se právní předpisy pro bankovnictví budou moci využít v odvětví mobilních komunikací.

Dlouhodobá opatření

Činnost Společenství hraje významnou úlohu při rychlém a účinném zavádění harmonizovaných pásem rádiového spektra pro operace 3G. V tomto kontextu Komise už zahájila proces plánování směřující k uvolnění dostatečných zdrojů rádiového spektra.

Je nezbytné zavést flexibilnější rámec udělování práv na užívání spektra, aby se podpořily investice do odvětví radiokomunikací. Pomocí mechanismů stanovených ve směrnici týkající se předpisového rámce pro regulaci rádiového spektra Komise hodlá rozvinout dialog mezi podniky a vnitrostátními regulačními orgány, pokud jde o provádění sekundárního obchodování s rádiovým spektrem a jeho důsledky. Tento dialog se bude týkat zejména harmonizace podmínek obchodování na trhu s rádiovým spektrem a časového harmonogramu provádění sladěných podmínek v členských státech.

Závěry

Komise uzavírá, že bude nejlepší ponechat řízení tohoto procesu v rukou trhu a umožnit, aby konkurenční prostředí vedlo k uvádění nových produktů na trh. Nicméně orgány veřejné moci mohou přispět k vytvoření atmosféry důvěry tím, že zajistí stabilní a předvídatelné právní prostředí.

V blízké budoucnosti mohou orgány veřejné moci usnadnit rozvinutí hmotných sítí sladěním podmínek a urychlením postupů. Z dlouhodobějšího hlediska by harmonizace podmínek udělování licencí a přidělování rádiových frekvencí umožnila vyhnout se problémům na trhu a snížila nejistotu v odvětví.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 30 June 2004 - Mobile Broadband Services (COM(2004) 447 final – not published in the Official Journal) (Sdělení Komise ze dne 30. června 2004 o širokopásmových mobilních službách (KOM(2004) 447 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

Toto sdělení poukazuje na mnohé výzvy, s kterými je třeba se vypořádat pro zavedení politického a předpisového rámce reagujícího na rozvoj širokopásmových mobilních služeb. Vyskytují se překážky technického a předpisového charakteru, které ohrožují vůdčí postavení Evropy v tomto odvětví.

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 3 February 2004 – Connecting Europe at high speed: recent developments in the sector of electronic communications [COM(2004) 61 final – not published in the Official Journal] (Sdělení Komise ze dne 3. února 2004: „Vysokorychlostní propojení Evropy: poslední vývoj v odvětví elektronických komunikací (KOM(2004) 61 v konečném znění – nebylo zveřejněné v Úředním věstníku))

Toto sdělení zdůrazňuje potřebu stálé politické podpory pro zlepšení účinného využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) v Unii a stanoví činnosti, které umožní odstranit překážky dalším investicím.

Poslední aktualizace: 04.09.2006

Top