Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program Bezpečnější internet 2009–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Program Bezpečnější internet 2009–2013

Prostředí on-line je přístupné stále více lidem a vedle výhod, které přináší, vystavuje uživatele též celé řadě rizik. Nezletilí jsou stále aktivnějšími uživateli, jsou ale také obzvláště zranitelní. Program Bezpečnější internet má zvýšit bezpečnost dětí on-line, a to tím, že se jednak obrací proti nelegálnímu materiálu, a jednak proti škodlivému chování.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1351/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 o zavedení víceletého programu Společenství pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie

PŘEHLED

Program Společenství „Bezpečnější internet“ se zřizuje pro období let 2009–2013. Sleduje cíle programu „Bezpečnější internet plus“, zahájeného v roce 2005.

Program se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti dětí v prostředí on-line a má dva cíle:

  • zvýšit znalosti o využívání nových technologií dětmi;
  • zjišťovat rizika, kterým jsou vystaveny, a bojovat proti nim.

Program se zabývá nejen nedovoleným a škodlivým obsahem, ale též škodlivým chováním.

Činnosti

Program je realizován prostřednictvím následujících čtyř činností:

  • osvěta – osvětové činnosti jsou zvláště zaměřené na děti, jejich rodiče a učitele. Cílem je zlepšovat šíření dostatečného množství informací co největšímu počtu uživatelů, pokud jde o rizika a způsoby, jak jim předcházet. Tyto akce zahrnují vytváření a šíření nákladově efektivních osvětových nástrojů a zřizování kontaktních míst, aby tak lidé měli možnost získat pomoc v těchto otázkách;
  • boj proti nelegálnímu obsahu a škodlivému chování – tyto aktivity mají za cíl snížit množství nelegálního obsahu na internetu a bránit prodeji materiálů týkajících se pohlavního zneužívání dětí, internetové šikaně a psychologické manipulaci. Program zajišťuje veřejně přístupná kontaktní místa v evropském měřítku tak, aby bylo možné účinně nahlašovat nežádoucí jednání tohoto typu. Zaměřuje se také na boj proti škodlivému chování, a to tak, že se zabývá psychologickými a sociologickými hledisky, přičemž upřednostňuje používání technických řešení. Program dále podporuje spolupráci na národní, evropské a mezinárodní úrovni a podporuje zúčastněné strany, aby si vyměňovaly informace a osvědčené postupy;
  • podpora bezpečnějšího prostředí on-line – tyto činnosti mají za cíl podporovat samoregulační a společné regulační iniciativy mezi zúčastněnými stranami. Jsou určeny na podporu účasti dětí k vytváření bezpečnějšího prostředí on-line;
  • vytvoření znalostní základny – tato znalostní základna bude tvořena známými a nově vznikajícími způsoby využití prostředí on-line ze strany dětí a riziky a důsledky spojenými s těmito způsoby jeho využití. Tato znalostní základna bude zřízena ve spolupráci s odborníky v oblasti internetové bezpečnosti dětí na evropské úrovni.

Provádění

Do programu se mohou zapojit tyto právní subjekty:

  • členské státy evropské unie (EU);
  • členské státy ESVO (Evropské sdružení volného obchodu), které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
  • země přistupující k EU a kandidátské země, jakož i země západního Balkánu a ty, které jsou součástí evropské politiky sousedství v souladu s dohodami o jejich účasti na programech Společenství;
  • jakákoli třetí země, která je smluvní stranou některé mezinárodní dohody uzavřené se Společenstvím.

Komise zodpovídá za celkové provádění programu a za přípravu ročních pracovních programů, přičemž k tomuto účelu je jí nápomocen řídící výbor.

Program disponuje celkovým rozpočtem ve výši 55 milionů EUR na období let 2009–2013.

Kontext

Program „Bezpečnější internet“ je v souladu s ostatními politikami, programy a činnostmi Společenství a doplňuje je, zejména iniciativu „i2010 – Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“, programy Společenství pro technologický výzkum a vývoj a program Daphne III.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1351/2008/ES

24. 12. 2008–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 348 ze dne 24. 12. 2008

Poslední aktualizace: 26.05.2009

Top