Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systémy náhrad v EU za odepření nástupu na palubu a zpoždění letu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systémy náhrad v EU za odepření nástupu na palubu a zpoždění letu

Činnost EU v oblasti letecké dopravy směřuje zejména k zajištění vysoké úrovně ochrany cestujících. Nařízení stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.

PŘEHLED

Toto nařízení se vztahuje:

 • na cestující odlétající z letiště umístěného na území země EU, na kterou se vztahují Smlouvy EU;
 • na cestující odlétající z letiště umístěného na území nečlenské země EU na letiště umístěné na území země EU, na kterou se vztahují Smlouvy EU.

Pod podmínkou, že cestující mají potvrzenou rezervaci pro dotčený let a vyjma případy zrušení se přihlásí k přepravě v předem uvedeném čase, nebo, jestliže není uveden čas, nejpozději do 45 minut před zveřejněným časem odletu.

Nařízení stanoví práva cestujících, jestliže:

 • je jim odepřen nástup na palubu proti jejich vůli;
 • je jejich let zrušen;
 • je jejich let zpožděn.

Toto nařízení se nevztahuje na cestující, kteří cestují bezúplatně nebo za snížené ceny, které nejsou veřejnosti přímo nebo nepřímo dostupné.

Odepření nástupu na palubu

Jestliže provozující letecký dopravce důvodně očekává, že dojde k odepření nástupu na palubu, vyzve nejprve dobrovolníky k odstoupení od jejich rezervací za náhradu. Jestliže se nepřihlásí dostatečný počet dobrovolníků k tomu, aby mohlo dojít k nástupu na palubu, může letecký dopravce za náhradu odepřít cestujícím nástup na palubu proti jejich vůli.

Letecký dopravce dá při přepravě přednost osobám s omezenou pohyblivostí a všem osobám doprovázejícím osoby s omezenou pohyblivostí.

V případě zrušení letů nebo odepření nástupu na palubu mají dotčení cestující:

 • právo na náhradu pořizovací ceny letenky, které je třeba uplatnit do sedmi dní, nebo právo na zpáteční let do původního místa odletu či na přesměrování na své cílové místo určení;
 • právo na poskytnutí péče (strava a občerstvení, ubytování v hotelu, přeprava mezi letištěm a místem ubytování, nabídka dvou telefonních hovorů zdarma nebo podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou zdarma);
 • právo na náhradu škody ve výši:
  • 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů,
  • 400 EUR u všech letů v EU delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů,
  • 600 EUR u všech ostatních letů.

Zpoždění

Nařízení zavádí režim, který obsahuje tři možnosti náhrady škody:

 • v případě velkých zpoždění (dvě a více hodin podle délky letu) se cestujícím za všech okolností nabídne strava a občerstvení, jakož i dva telefonní hovory zdarma či podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou zdarma;
 • jestliže se předpokládá, že čas odletu bude o den později, cestujícím se nabídne rovněž ubytování v hotelu a přeprava mezi letištěm a místem ubytování;
 • jestliže zpoždění trvá alespoň pět hodin, je cestujícím nabídnuta možnost volby mezi náhradou celkové pořizovací ceny letenky, spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu.

Změna třídy na vyšší nebo nižší

Jestliže letecký dopravce umístí cestující do třídy nižší, než pro kterou byla zakoupena letenka, musí do sedmi dnů nahradit:

 • 30 % ceny letenky u všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů;
 • 50 % ceny letenky u všech letů v EU delších 1500 kilometrů, s výjimkou letů mezi zeměmi EU a francouzskými zámořskými departmenty, a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů;
 • 75 % ceny letenky u všech letů nespadajících pod výše uvedené body, včetně letů mezi zeměmi EU a francouzskými zámořskými departmenty.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 17. února 2005.

KONTEXT

Práva cestujících v letecké dopravě

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1–8)

Poslední aktualizace 13.12.2015

Top