Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Registrace osob na palubě osobních lodí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Registrace osob na palubě osobních lodí

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů EU nebo z nich

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Snaží se zvýšit bezpečnost a možnosti záchrany cestujících a posádky na moři.
 • Jejím cílem je zajistit, aby počet osob na palubě nepřekročil počet, pro který bylo lodi vydáno osvědčení, a usnadnit pátrání a záchranu po nehodě.

KLÍČOVÉ BODY

Počet osob na palubě

 • Všechny osoby na palubách osobních lodí vyplouvajících z přístavu v EU musí být před vyplutím spočítány.
 • Počet osob na palubě musí být sdělen veliteli lodi a registrátoru cestujících společnosti nebo systému společnosti zřízenému na břehu, který plní stejnou funkci.
 • Před vyplutím osobní lodi musí její velitel zajistit, aby počet osob na palubě nepřekročil počet, který loď smí vézt.

Další informace o osobách na palubě

Pokud osobní loď vyplouvá z přístavu EU s cílem podniknout cestu delší než dvacet námořních mil (země EU mohou tuto hranici snížit), musí být do 30 minut po vyplutí lodi shromážděny a registrátoru cestujících společnosti nebo systému společnosti zřízenému na břehu, který plní stejnou funkci, sděleny určité informace o všech osobách na palubě. Jedná se o tyto informace:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • věk
 • jakékoli informace o zvláštní péči nebo pomoci v nouzových situacích (pokud o to cestující požádal).

Stanovit počet osob na palubě a zaznamenat informace o nich je nutné i v případě lodí, které vyplouvají z přístavu nacházejícího se mimo EU, které však plují do přístavu v EU bez ohledu na to, zda plují pod vlajkou některé země EU nebo některé země, která není členem EU.

Země EU mohou udělit výjimky nebo požadovat odchylky v souladu s Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti života na moři (úmluva SOLAS z roku 1974), ale pouze za podmínek stanovených v této směrnici.

Každá společnost odpovědná za provozování osobní lodě musí:

 • zavést systém registrace informací o cestujících na palubě. Systém musí splňovat tato kritéria:
  • čitelnost
  • dostupnost
  • usnadnění (systém nesmí pro cestující nastupující na plavidlo a/nebo vystupující z plavidla představovat nepatřičné zdržování)
  • a bezpečnost (ochrana údajů proti zničení, ztrátě a neoprávněnému přístupu k nim),
 • jmenovat registrátora cestujících odpovídajícího za uchovávání a předávání těchto informací.

Směrnice 2009/42/ES stanoví, jak by země EU měly sestavovat statistiky o cestujících plujících po moři do přístavů EU.

Výjimky nebo odchylky

Země EU mohou udělit určité výjimky nebo žádat odchylky týkající se počítání a registrace cestujících v případě:

 • lodí plujících výlučně v chráněných mořských oblastech,
 • liniové dopravy mezi přístavy trvající méně než jednu hodinu,
 • liniové dopravy v oblasti s pravděpodobností méně než 10 %, že výška vln přesáhne dva metry, kde celá cesta nepřesahuje 30 mil od místa vyplutí, nebo kde existuje závazek veřejné služby pro odlehlá společenství.

Registrační systémy

Registrační systémy zavedené v souladu s touto směrnicí musí být schváleny zeměmi EU, které nesou odpovědnost za kontrolu jejich správného fungování.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 22. července 1998. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. ledna 1999.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované bezpečnosti osobních lodí.

AKT

Směrnice Rady 98/41/ES ze dne 18. června 1998 o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich (Úř. věst. L 188, 2.7.1998, s. 35–39)

Postupné změny směrnice 98/41/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 18.04.2016

Top