Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poštovní služby v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poštovní služby v EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/6/ES – dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla, která musí země EU provést za účelem dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb EU.

KLÍČOVÉ BODY

Povinnost všeobecných služeb

Země EU musí:

 • zajistit, aby veřejnosti byly trvale poskytovány poštovní služby určené kvality kdekoli v jejich zemi za přijatelnou cenu, a
 • zajistit, aby kontaktní a přístupové body byly schopny uspokojovat potřeby svých uživatelů a aby všeobecné služby byly zaručeny nejméně pět pracovních dnů v týdnu (a aby zahrnovaly jeden výběr a jedno dodání do domu denně).

Jednotlivé země EU musí zajistit, aby poskytování všeobecných služeb splňovalo tyto požadavky:

 • služby zaručující soulad se základními požadavky,
 • stejné služby uživatelům za srovnatelných podmínek,
 • dostupné bez jakékoli formy diskriminace,
 • přerušení nebo ukončení služeb pouze za výjimečných okolností,
 • vývoj v reakci na technický, ekonomický a sociální rozvoj a potřeby uživatelů.

Hospodářská soutěž

Směrnice zakazuje vnitrostátním vládám udělovat nebo ponechávat v platnosti výlučná nebo zvláštní práva k zavedení a poskytování poštovních služeb.

Udělování licencí

Země EU mohou zavést schvalovací postupy včetně individuálních licencí k zajištění souladu poštovních služeb se základními požadavky (včetně listovního tajemství a bezpečnosti sítě při přepravě nebezpečných předmětů) a k zajištění poskytování všeobecných služeb.

Stanovení cen

Ceny pro každou ze služeb tvořících součást všeobecných služeb musí:

 • být přijatelné a takové, aby nezávisle na zeměpisné poloze a s ohledem na specifické vnitrostátní podmínky měli k poskytovaným službám přístup všichni uživatelé,
 • vycházet z nákladů a vytvářet pobídky pro účinné poskytování všeobecných služeb.

Kvalita služeb

Musí být stanoveny a zveřejněny normy kvality pro poskytování veřejných služeb, které zaručí dobrou kvalitu poštovních služeb. Normy se zaměří na dobu doručení a na pravidelnost a spolehlivost služeb.

U služeb provozovaných mezi zeměmi EU tato směrnice požaduje, aby:

 • 85 % poštovních zásilek nejrychlejší standardní kategorie bylo doručeno do tří dnů ode dne podání, a
 • 97 % do pěti dnů ode dne podání.

Země EU musí provést řadu opatření včetně:

 • stanovení norem kvality pro vnitrostátní zásilky a zajištění jejich slučitelnosti s normami stanovenými pro služby mezi zeměmi EU,
 • sdělení norem kvality pro vnitrostátní služby Evropské komisi, která je zveřejní stejným způsobem jako normy pro služby mezi zeměmi EU,
 • zajištění, aby všichni poskytovatelé poštovních služeb zavedli transparentní, jednoduché a nenákladné postupy pro projednávání reklamací uživatelů.

Národní regulační orgány

 • Každá země EU musí určit jeden nebo více národních regulačních orgánů, které jsou právně odděleny od provozovatelů poštovních služeb a působí nezávisle na nich.
 • Pokud poštovní služby zůstávají ve vlastnictví nebo pod kontrolou státu, musí být zajištěno strukturální oddělení regulačních funkcí od činností spojených s vlastnictvím nebo kontrolou.

V roce 2010 byla zřízena skupina evropských regulačních orgánů pro poštovní služby. Skládá se z národních regulačních orgánů v oblasti poštovních služeb a poskytuje poradenství a pomoc Komisi.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 27. února 2008. Země EU ji musely začlenit do vnitrostátního práva do 31. prosince 2010, v některých případech do 31. prosince 2012.

KONTEXT

Poštovní služby

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (Úř. věst. L 52, 27.2.2008, s. 3–20)

Postupné změny směrnice 2008/6/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise ze dne 10. srpna 2010 o zřízení skupiny evropských regulačních orgánů pro poštovní služby (Úř. věst. C 217, 11.8.2010, s. 7–9)

Poslední aktualizace 20.01.2016

Top