Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přeprava zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Přeprava zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1356/96 – pravidla pro přepravu zboží nebo cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi zeměmi EU

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Má zajistit to, aby dopravci, kteří přepravují zboží nebo cestující po vnitrozemských vodních cestách, měli svobodu poskytování těchto služeb mezi zeměmi EU.

KLÍČOVÉ BODY

 • Nařízení se vztahuje na přepravu zboží nebo cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi zeměmi EU a tranzit mezi nimi.
 • Všichni dopravci, kteří přepravují zboží nebo cestující po vnitrozemských vodních cestách, mohou tyto služby provádět mezi zeměmi EU, pokud splňují určité podmínky:
  • jsou usazeni v některé zemi EU v souladu s jejími právními předpisy;
  • jsou v této zemi oprávněni provozovat mezinárodní přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách;
  • využívají lodi registrované v některé zemi EU a, nejsou-li registrovány, vlastní osvědčení o příslušnosti k loďstvu některé země EU;
  • splňují podmínky stanovené v nařízení (EHS) č. 3921/91, podle něhož mohou dopravci nerezidenti přepravovat zboží a cestující po vnitrozemských vodních cestách uvnitř země EU (což se označuje jako „kabotáž“).
 • Zvláštní pravidla o právech dopravců ze zemí mimo EU existují podle Revidované úmluvy o plavbě na Rýně (Mannheimská úmluva), Úmluvy o režimu plavby na Dunaji (Bělehradská úmluva) nebo mohou vyvstat z dalších mezinárodních dohod či smluv, jichž je EU smluvní stranou.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 2. srpna 1996.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Vnitrozemské vodní cesty

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 1356/96 ze dne 8. července 1996 o společných pravidlech, která se vztahují na přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi členskými státy s cílem zavedení svobody poskytování těchto přepravních služeb (Úř. věst. L 175, 13.7.1996, s. 7–8)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (EHS) č. 3921/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách uvnitř členského státu (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 1–3)

Poslední aktualizace 22.09.2016

Top