Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Silniční tunely: bezpečnostní pravidla EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Silniční tunely: bezpečnostní pravidla EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2004/54/ES o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví minimální bezpečnostní normy, které řeší různé organizační, strukturální, technické a provozní aspekty silničních tunelů, které jsou součástí označené transevropské dopravní infrastruktury.

KLÍČOVÉ BODY

Bezpečnostní požadavky

 • Směrnice má zajistit to, aby všechny tunely o délce větší než 500 metrů, ať již jsou v provozu, ve výstavbě nebo ve fázi projektu, které jsou součástí transevropské silniční sítě, odpovídaly novým harmonizovaným bezpečnostním požadavkům.

Správní orgán

 • Každá země EU musí jmenovat jeden nebo více správních orgánů zodpovědných za všechny aspekty bezpečnosti tunelů. Tyto orgány podniknou všechna nezbytná opatření pro dodržování směrnice.
 • Orgán je možné ustanovit na celostátní, regionální nebo místní úrovni. V případě tunelů mezi dvěma zeměmi správní orgán jmenuje každá země, nebo dvě země jmenují společný orgán.
 • Uvedení nového tunelu do provozu nebo přestavování stávajícího tunelu je podmíněno povolením správního orgánu. Tento orgán má pravomoc pozastavit nebo omezit provoz tunelu, jestliže nejsou splněny bezpečnostní požadavky.
 • Orgán zajistí plnění těchto úkolů:
  • pravidelné přezkušování a prohlídky tunelů a vypracování s tím souvisejících bezpečnostních požadavků;
  • zavádění organizačních a provozních postupů (včetně plánů zásahů v mimořádných situacích) pro výcvik a vybavení záchranných služeb;
  • stanovení postupů pro okamžité uzavření tunelu v případě nouze;
  • zavádění potřebných opatření ke snížení rizika.

Správce tunelu

 • Pro každý tunel nacházející se na území země EU, ať již je ve fázi projektu, výstavby nebo provozu, stanoví orgán za správce tunelu veřejný nebo soukromý subjekt, který odpovídá za správu dotyčného tunelu. O každé závažné události nebo nehodě, ke které v tunelu dojde, vypracuje správce tunelu zprávu o mimořádné události.

Bezpečnostní technik

 • Pro každý tunel a po předchozím souhlasu správního orgánu jmenuje správce tunelu jednoho bezpečnostního technika, který koordinuje všechna preventivní a bezpečnostní opatření zaměřená na zajištění bezpečnosti uživatelů a obsluhy. Bezpečnostní technik vykonává tyto úkoly:
  • zajišťuje koordinaci se záchrannými složkami a podílí se na přípravě provozních postupů;
  • účastní se plánování, provádění a vyhodnocování činností v případech nouze;
  • podílí se na tvorbě bezpečnostních plánů a určení stavebních opatření;
  • ověřuje, zda jsou členové obsluhy a záchranných služeb řádně vyškoleni, a podílí se na organizování cvičení prováděných v pravidelných intervalech;
  • vydává doporučení k uvedení stavby do provozu, vybavení a provozování tunelů;
  • ověřuje, zda jsou stavba tunelu a vybavení řádně udržovány a opravovány;
  • účastní se hodnocení každé významné mimořádné události nebo nehody.

Pravidelné prohlídky

 • Země EU zajišťují, aby prohlídky, hodnocení a přezkušování vykonávaly inspekční orgány.
 • Správní orgán je povinen ověřovat pravidelné provádění prohlídek inspekčním orgánem, aby zajistil, že všechny tunely spadající do oblasti působnosti této směrnice splňují její pravidla.
 • Doba mezi dvěma po sobě následujícími prohlídkami daného tunelu nesmí přesáhnout šest let.

Analýza rizik

 • Analýzu rizik, na základě jednotné metodiky definované na celostátní úrovni, provádí na vyžádání správního orgánu nezávislý orgán pro daný tunel. Tento orgán bere v úvahu všechny konstrukční faktory a podmínky dopravního provozu, které mají vliv na bezpečnost, zejména charakteristiky a typ dopravního provozu, délku tunelu, prostorové uspořádání tunelu a prognózu počtu těžkých nákladních vozidel za den.

Zprávy

 • Každé dva roky země EU vypracují zprávy o požárech v tunelech a o nehodách, které významně ovlivnily bezpečnost uživatelů komunikací v tunelech, a o četnosti a příčinách těchto nehod, tyto nehody vyhodnotí a uvedou informaci o skutečné úloze a účinnosti bezpečnostních zařízení a opatření.

Přizpůsobení technickému pokroku

 • Komise má pravomoc přizpůsobit přílohy této směrnice technickému pokroku.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 30. dubna 2004. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 30. dubna 2006.

KONTEXT

Tunely jsou důležitou součástí infrastruktury pro dálkovou přepravu a rozvoj regionálních ekonomik. Nicméně nehody v tunelech, a to zejména požáry, mohou mít závažné důsledky a mohou být velmi nákladné z hlediska lidských životů, zvýšené dopravní neprůjezdnosti, znečištění a nákladů na opravy.

 • Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části „Tunely“.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě (Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 39–91)

Postupné změny směrnice 2004/54/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 20.10.2016

Top