Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hlavní směry pro transevropské telekomunikační sítě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Hlavní směry pro transevropské telekomunikační sítě

Cílem tohoto rozhodnutí je podpořit propojitelnost telekomunikačních sítí, zavedení a rozvinutí služeb, interoperabilních aplikací a nezbytných infrastruktur; usnadnit přechod k informační společnosti; zlepšit konkurenceschopnost evropských podniků; posílit vnitřní trh; posílit hospodářskou a sociální soudržnost a zrychlit rozvoj aktivit v nových rostoucích odvětvích.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1336/97/ES ze dne 17. června 1997, kterým se stanoví řada hlavních směrů pro transevropské telekomunikační sítě (Úř. věst. L 183 ze dne 11.7.1997) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Tímto rozhodnutím Evropský parlament a Rada stanoví hlavní směry zahrnující cíle, priority a hlavní rysy opatření předpokládaných v oblasti transevropských sítí v odvětví telekomunikačních infrastruktur. Tyto hlavní směry vymezují projekty společného zájmu a stanoví postup a hlediska pro jejich specifikaci.

Pro dosažení cílů uvedených v bodu 1 jsou stanoveny tyto priority:

 • zkoumání a potvrzení technické a obchodní proveditelnosti a následný rozvoj aplikací podporujících rozvoj evropské informační společnosti, a zejména aplikací společného zájmu;
 • zkoumání a potvrzení proveditelnosti a následný rozvoj aplikací podporujících hospodářskou a sociální soudržnost zlepšením přístupu k informacím v celém Společenství a upevnění evropské kulturní rozmanitosti;
 • podpora přeshraničních meziregionálních iniciativ a iniciativ sdružujících oblasti, zejména nejvíce znevýhodněné, aby došlo k zavedení transevropských telekomunikačních služeb a aplikací;
 • zkoumání a potvrzení proveditelnosti a následný rozvoj aplikací a služeb, které přispívají k posílení vnitřního trhu a k vytvoření pracovních míst, a zejména těch, které nabízejí prostředky malým a středním podnikům pro zlepšení jejich konkurenceschopnosti ve Společenství a na světové úrovni;
 • určení, zkoumání a potvrzení technické a obchodní proveditelnosti a následný rozvoj transevropských obecně použitelných služeb poskytujících plynulý přístup ke všem druhům informací, včetně zemědělských a okrajových regionů, interoperabilních s odpovídajícími službami na světové úrovni;
 • zkoumání a potvrzení proveditelnosti nových integrovaných širokopásmových komunikačních sítí (B-ISDN), pokud jsou nezbytné pro tyto aplikace a služby, jakož i podpora propojitelnosti těchto sítí;
 • identifikace a odstranění mezer a chybějících článků pro zajištění účinné propojitelnosti a interoperability všech součástí telekomunikačních sítí ve Společenství a na světové úrovni, se zvláštním důrazem na základní telekomunikační širokopásmové sítě.

Hlavní rysy opatření, která mají být přijata pro dosažení cílů stanovených v bodě 1, zahrnují:

 • upřesnění projektů společného zájmu stanovením programu prací;
 • činnosti směřující ke zvýšení povědomí jednotlivců, hospodářských subjektů a správních orgánů o výhodách, které jim mohou nabídnout nové pokročilé transevropské telekomunikační služby a aplikace;
 • činnosti směřující k podpoře společných iniciativ uživatelů a dodavatelů pro zahájení projektů v oblasti transevropských telekomunikačních sítí, a zejména sítí B-ISDN;
 • podporu, v rámci prostředků stanovených Smlouvou, studií a potvrzení proveditelnosti a následného rozvoje aplikací, zejména aplikací společného zájmu, a podporu vytvoření spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, zejména na základě vztahů partnerství;
 • povzbuzení nabídky a používání služeb a aplikací určených pro malé a střední podniky a pro profesionální uživatele, kteří představují zdroj zaměstnanosti a růstu;
 • podporu propojitelnosti sítí, interoperability širokopásmových služeb a aplikací a infrastruktury, kterou vyžadují, zejména pro multimediální aplikace, a podporu funkční provázanosti mezi stávajícími a širokopásmovými službami a aplikacemi.

Uvedené projekty mohou využít podporu Společenství v souladu s nařízením Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí.

Členské státy přijmou všechna opatření na vnitrostátní, regionální a místní úrovni nezbytná pro usnadnění provádění projektů společného zájmu v souladu s předpisy Společenství.

Komise předloží každé tři roky Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o provádění tohoto rozhodnutí.

Příloha I rozhodnutí definuje třístupňový model, který nejlépe vyhovuje pro popis transevropských telekomunikačních sítí:

 • stupeň „aplikace“ reaguje na potřeby uživatelů s ohledem na jazykové a kulturní rozdíly a na požadavky týkající se přístupnosti, zejména pro osoby se zdravotním postižením. Aplikace se také přizpůsobí specifickým potřebám méně rozvinutých nebo méně osídlených krajů.Dotčené oblasti jsou tyto: a) elektronická veřejná správa a elektronické správní orgány (např. zadávání veřejných zakázek elektronicky, bezpečnost osob, životní prostředí a cestovní ruch, obchodní pomoc MSP, účast na demokratickém rozhodovacím procesu); b) zlepšení přístupu ke zdraví a kvalitní péči (např. vytváření sítí zdravotnických zařízení, aktivity prevence a podpory zdraví); c) vzdělávání a kultura (např. nové způsoby předávání pedagogických a kulturních informací, celoživotní učení, účast starších a zdravotně postižených osob na informační společnosti).
 • stupeň „obecně použitelných služeb“ poskytuje společné nástroje pro rozvoj a provádění nových aplikací založených na normách interoperability.Dotčené oblasti jsou tyto: a) mobilní služby (např. pro mobilní sítě 2,5 až 3. generace: navigace a orientace, bezpečnost sítí a účtování po sítích, tísňové služby, zdraví, mobilní podnikání a práce, vzdělávání a kultura); b) služby obecného zájmu týkající se všech aspektů bezpečnosti (např. vytváření sítí prostřednictvím vnitrostátních systémů CERT).
 • stupeň „propojování a interoperabilita sítí“ podporuje propojování, interoperabilitu a bezpečnost sítí, které jsou nezbytné pro provoz specifických služeb veřejného zájmu.

Společenství zahájí doplňující podpůrné a koordinační činnosti zaměřené na vytvoření vhodného prostředí pro uskutečnění těchto projektů. Tyto činnosti budou přispívat k povědomí o programu, vytváření konsensu a ke sladěnému úsilí při provádění evropských, vnitrostátních, regionálních a místních činností s cílem podněcovat a podporovat nové aplikace a služby. Tyto činnosti budou zahrnovat konzultace s evropskými orgány pro normalizaci a strategické plánování, včetně:

 • strategických studií o dosažení cílových specifikací a přechodu k těmto cílům. Tyto specifikace pomohou subjektům v odvětví přijímat dobrá rozhodnutí o ekonomických investicích;
 • definování prostředků pro přístup k širokopásmovým sítím;
 • vytvoření společných specifikací založených na evropských a světových normách;
 • posílení partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP);
 • koordinace činností prováděných na základě tohoto rozhodnutí se souvisejícími programy Společenství a vnitrostátními programy.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1336/97/ES

31. 7. 1997

Úř. věst. L 183 ze dne 11. 7. 1997

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1376/2002/ES

19. 8. 2002

Úř. věst. L 200 ze dne 30. 7. 2002

Poslední aktualizace: 23.05.2007

Top