Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Námořní bezpečnost: námořní zařízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Námořní bezpečnost: námořní zařízení

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 96/98/ES – Námořní zařízení

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zavádí pravidla k zajištění bezpečnosti a kvality námořního zařízení umístěného na palubách lodí plujících pod vlajkou zemí EU.

Tato pravidla zvyšují bezpečnost na palubě, brání znečišťování moří a zajišťují volný pohyb námořního zařízení na vnitřním trhu EU.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice se vztahuje na zařízení, určené pro užívání na palubě:

existujících lodí plujících pod vlajkou EU

nových lodí plujících pod vlajkou EU bez ohledu na to, zda byly vyrobeny mimo EU.

Posuzování shody

Země EU určí orgány zodpovědné za posuzování shody námořního zařízení. Cílem těchto posuzování je zajistit kvalitu zařízení předtím, než je uvedeno na trh, a když je umístěno na palubu.

Zařízení, které je v souladu s normami EU, musí nést označení.

Loď, která není registrována v EU, ale má být převedena do rejstříku země EU, musí být podrobena prohlídce přijímající země EU, která ověří, jaký je skutečný stav jejího zařízení a zda je toto zařízení v souladu s normami EU.

Nevyhovující zařízení

Pokud nějaké zařízení představuje bezpečnostní a/nebo zdravotní riziko pro posádku či cestující lodi, nebo poškozuje námořní prostředí, musí je odpovědná země EU stáhnout z trhu a zakázat nebo omezit jeho užívání.

Zkušební normy

Námořní zařízení vyžaduje, aby byly přijaty mezinárodní zkušební normy. V případě, že mezinárodní organizace nepřijmou normy v rozumné lhůtě, je možné použít normy EU.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 17. února 1997. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 30. června 1998.

Směrnice 2014/90/EU ruší směrnici 96/98/ES s účinností od 18. září 2016.

KONTEXT

Námořní doprava: Pravidla o moderních námořních zařízeních pro bezpečnější lodě EU

AKT

Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení (Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25–56)

Postupné změny a opravy směrnice 96/98/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146–185)

Poslední aktualizace 12.11.2015

Top