Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posilování vnitřního trhu pro mobilní televizi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Posilování vnitřního trhu pro mobilní televizi

Rok 2008 bude klíčový pro rozšiřování mobilní televize v Evropské unii (EU). Komise rozvinutí této nové platformy podporuje. Bere v úvahu klíčové prvky, které jsou nutné k úspěšnému přijetí služeb mobilní televize ze strany spotřebitelů a operátorů.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 18. července 2007 – Posilování vnitřního trhu pro mobilní televizi (KOM(2007) 409 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Podstatou mobilní televize je přenos audiovizuálního obsahu do mobilních zařízení, z nichž nejběžnějším je mobilní telefon. Umožňuje kdykoli shlédnout jakýkoli obsah. Tato platforma spojuje dynamický charakter telekomunikací s rozmanitostí audiovizuálního světa.

Mobilní televize je jednoznačně považována za nevyhnutelnou inovační službu. Do roku 2015 by tato platforma mohla představovat trh o hodnotě zhruba 20 miliard EUR, čítající 200 až 500 milionů zákazníků na celém světě.

Komise vyzývá všechny členské státy a aktéry z tohoto odvětví, aby koordinovaným úsilím zrychlily zavádění mobilní televize do celé Evropy, a neztratily tak svou konkurenční výhodu v oblasti mobilních služeb.

Klíč k úspěchu mobilní televize

Úspěch této nové platformy v zásadě závisí na třech faktorech:

  • technické aspekty. Jako nejvhodnější technologie je prezentována norma DVB-H *. Komise podporuje používání společné technické normy, a proto rozhodla o zařazení DVB-H na seznam norem Evropské unie (EU). Jakmile bude tato norma zveřejněna v Úředním věstníku, budou mít členské státy povinnost používání normy DVB-H podporovat, i když to nebude znamenat zákaz používání jiných norem. Podniky se vyzývají, aby zajistily účinnou interoperabilitu * tím, že budou podporovat shodu ohledně společného používání normy DVB-H;
  • zřízení soudržného předpisového rámce. Členské státy neuplatňují stejná pravidla pro povolování služeb mobilní televize. Komise si přeje odstranit překážky v oblasti právních předpisů zřízením soudržného předpisového rámce použitelného pro povolovací režimy v EU;
  • přístup k rádiovému spektru. Služby mobilní televize jsou vhodné k využití digitální dividendy. Proto je nutné zajistit kvalitní spektrum a koordinovat přidělování těchto frekvencí.

Úspěch přijetí mobilní televize také závisí na dostupnosti obsahu. Mobilní televize nenabízí jenom možnost sledovat programy na mobilních přijímačích, ale také umožňuje přístup k audiovizuálním službám na vyžádání. Tyto nové možnosti si také vynucují nový přístup k autorskému právu, jak je zdůrazněno ve sdělení Komise o obsahu on-line.

Kontext

Tato nová platforma je příkladem digitální konvergence, kterou podporuje iniciativa i2010. Rozvoj trhu se službami mobilní televize přispívá ke konkurenceschopnosti EU a dobrým životním podmínkám Evropanů v souladu s cíli obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost.

Klíčové pojmy aktu

  • DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld): systém digitálního obrazového vysílání odvozený z technologií pro digitální pozemní televizi, optimalizovaný pro kapesní terminály. DVB je průmyslové konsorcium schválené Evropským ústavem pro telekomunikační normy (ETSI), které rozvíjí normy pro digitální obrazové vysílání. Tyto různé normy vysílání odpovídají normám DVB-C (kabelové vysílání), DVB-S (satelitní vysílání) a DVB-T (pozemní vysílání). Tyto normy jsou v Evropě široce používány.
  • Interoperabilita: schopnost dvou systémů vzájemně si porozumět a pracovat v synergii.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2007/176/ES ze dne 11. prosince 2006 – Seznam norem a/nebo specifikací pro sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení a doplňkové služby, který nahrazuje všechny předchozí verze (Úř. věst. L 86 ze dne 27.3.2007).

Tento seznam se zřizuje podle určitých kritérií stanovených ve spolupráci s členskými státy. Jeho obsah má podporovat harmonizované zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a doplňkových služeb.

Poslední aktualizace: 17.05.2011

Top