Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikace na základě rádiové frekvence (RFID) v Evropě: kroky k rámci politiky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Identifikace na základě rádiové frekvence (RFID) v Evropě: kroky k rámci politiky

Zavedení identifikace na základě rádiové frekvence (RFID) může mít pro občany Evropské unie značný přínos. Zároveň však také vyvolává důležité otázky, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí. Evropská komise podporuje zavedení této technologie a přijala sdělení, v němž navrhuje opatření na evropské úrovni, která mají usnadnit vytváření vhodného politického a právního rámce.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 15. března 2007 – „Identifikace na základě rádiové frekvence (RFID) v Evropě: kroky k rámci politiky“ (KOM(2007) 96 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

RFID je metoda výměny informací mezi (rádiovou) etiketou *, kterou lze zabudovat do jakéhokoli objektu, a čtečkou, tedy bezdrátovým zařízením, které tyto informace dokáže identifikovat pomocí rádiových frekvencí. Možnosti této technologie se ještě rozšíří, pokud se čtečka připojí ke komunikačním sítím jako je internet, kterými se informace dostanou do globální informační sítě.

Zavedení RFID představuje důležitou etapu v rozvoji mnoha odvětví, jako je doprava, zdravotnictví nebo maloobchod. Tato technologie má široké možnosti uplatnění od sledovatelnosti potravin přes automatizované platby až po mobilitu a možnost sledování pacientů trpících Alzheimerovou chorobou. Může tak znatelně zlepšit kvalitu života občanů.

Využití této technologie však zároveň vyvolává obavy týkající se ochrany soukromí, zdraví a životního prostředí.

Z technického a obchodního hlediska je RFID připravena na zavedení ve velkém měřítku. Je však ještě nutné vyřešit několik otázek týkajících se vypracování právního a politického rámce pro tuto technologii.

Ochrana údajů a bezpečnost

Technologie RFID slouží ke sběru a šíření osobních údajů, a vyvolává tak otázky v oblasti ochrany údajů a obavy o bezpečnost. To vysvětluje obtíže spojené se získáváním podpory široké veřejnosti, která požaduje zavedení ochranných opatření. Proto je v této oblasti vhodné přihlédnout k tomu, jaké bude mít zavedení RFID sociální, politické, etické a právní důsledky.

Podle současných právních předpisů je povinností vnitrostátních veřejných orgánů dohlížet na uplatňování vnitrostátních předpisů v oblasti postupů pro zpracování údajů včetně využití RFID. Pokud jde o bezpečnost systému RFID, členské státy, Komise a podniky musejí postupovat společně, a to na technologické úrovni i na úrovni organizačního a obchodního postupu. S tímto cílem Komise podporuje ustálení osvědčených postupů a vypracování konstrukčních kritérií pro technologii RFID, kterými by se od samotného počátku snižovala rizika spojená s jejím používáním.

Snížení bezpečnostních rizik a ohrožení soukromí vyžaduje neustále sledovat všechny důsledky používání RFID. V tomto ohledu může být individuální přístup ke každé aplikaci RFID účinnější než obecnější přístup, protože každá aplikace obnáší specifická rizika a výhody.

Klíčovou roli zde mohou sehrát osvětové a informační kampaně. Komisí uspořádaná veřejná konzultace ve skutečnosti odhalila, že široká veřejnost často nemá dostatek informací o možnostech RFID a o problémech, které jsou s touto technologií spojeny.

Evropská unie (EU) připravila balíček právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Na její význam poukazuje Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) (článek 16) i Listina základních práv (článek 8). Evropský rámec právních předpisů v této oblasti je navíc upřesněn obecnou směrnicí o ochraně údajů a směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích. Těmito směrnicemi je zaručena ochrana osobních údajů s ohledem na inovace postupů pro nakládání s údaji.

Správa databází

Dalším z politických problémů souvisejících se zaváděním RFID je uchovávání údajů a přístup k nim. S ohledem na novou fázi rozvoje internetu je na místě uvažovat o možném kolapsu nebo neúmyslných škodách a o záměrech jednotlivců, kteří by toho mohli využít. Politická diskuse na toto téma může probíhat v rámci, který byl vymezen na Světové vrcholné schůzce o informační společnosti (EN) (ES) (FR).

Rádiové spektrum *

Ústředními otázkami pro fungování aplikací RFID v Evropě je dostupnost rádiových frekvencí a harmonizace podmínek jejich využívání. Od roku 2002, kdy Komise racionalizovala využívání rádiového spektra v EU, spočívá zavádění aplikací RFID na nových základech.

Normy

Normy, kterým RFID podléhá, musejí umožnit harmonické zavádění služeb s ohledem na rychlý vývoj technologií. Podle komentářů účastníků konzultace by měla Komise hrát aktivnější roli v propagaci interoperability a racionalizaci mezinárodních norem.

Otázky v oblasti životního prostředí a zdraví

Obavy v oblasti životního prostředí se týkají nakládání s odpady a používání nebezpečných látek. Tyto otázky spadají do rámce právních předpisů Společenství pro elektrická a elektronická zařízení. Pokud jde o zdraví, ačkoli se vystavení populace a pracovníků elektromagnetickým polím * RFID považuje za slabé, nadále v určitých skupinách obyvatelstva vyvolává znepokojení. Vystavení elektromagnetickým polím je navíc omezeno právními předpisy Společenství.

Kontext

Zavádění technologie RFID jde ruku v ruce s posilováním úlohy informačních a komunikačních technologií v rozvoji evropského hospodářství. Je nutné, aby se informační a komunikační technologie staly jedním ze špičkových odvětví našeho hospodářství.

Klíčové pojmy aktu

  • Elektronický čip (nebo integrovaný obvod): elektronická součástka, která dnes může dosahovat velikosti jednoho bodu. Obvykle používanou základní surovinou pro její výrobu je křemík.
  • (Rádiová) etiketa: malý předmět složený z čipu připojeného k anténě. Tyto dva komponenty jsou uzavřeny v nosiči, který lze zabudovat do různých předmětů. Zařízení rádiovými vlnami vysílá informace, které může vhodná čtečka přijmout a případně odeslat do sítě internet.
  • Rádiové spektrum: všechny dostupné rádiové frekvence pro přenos informací.
  • Elektromagnetická pole: oblast, v níž působí elektromagnetická síla. Intenzita pole je různá, elektromagnetická síla je tím silnější, čím blíže anténě se nachází. Dlouhodobé vystavení elektromagnetickým polím by mohlo mít nepříznivý vliv na lidské zdraví. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (EN ES FR

Poslední aktualizace: 04.07.2011

Top