Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přístup k sítím elektronických komunikací

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Přístup k sítím elektronických komunikací

Tato směrnice harmonizuje způsob, jak země EU regulují přístup k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a jejich vzájemné propojení. Zavádí předpisový rámec pro vztahy mezi zajišťovateli sítí a poskytovateli služeb, který povede k dosažení trvalé hospodářské soutěže a interoperability služeb elektronických komunikací.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice)

PŘEHLED

Společně se čtyřmi dalšími směrnicemi (rámcová směrnice, autorizační směrnice, směrnice o univerzální službě a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) je přístupová směrnice součástí telekomunikačního balíčku, který definuje předpisový rámec, jehož cílem je zajistit, aby v odvětví sítí a služeb elektronických komunikací panovalo konkurenčnější prostředí.

V roce 2009 byl „telekomunikační balíček“ pozměněn „směrnicí o zdokonalení tvorby právních předpisů“ a „směrnicí o právech občanů“ a také vytvořením Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC).

Použití

Tato směrnice se vztahuje na všechny formy veřejných komunikačních sítí přenášejících veřejně přístupné služby elektronických komunikací. Patří sem pevné a mobilní telekomunikační sítě, sítě používané pro pozemní vysílání, sítě kabelové televize, družicové sítě a sítě internetu, ať již se používají pro přenos hlasu, telefaxových zpráv, dat nebo obrazu.

Obecná zásada

Země EU musí zajistit, aby neexistovala žádná omezení bránící podnikům ve stejné zemi EU nebo v jiných zemích EU ve sjednávání dohod o přístupu a propojování, zejména přeshraničních dohod podle pravidel hospodářské soutěže stanovených ve Smlouvě.

Obecná zásada stanoví, že na trzích, na nichž přetrvávají velké rozdíly ve vyjednávacích pozicích mezi podniky, je vhodné vytvořit rámec založený na zásadách vnitřního trhu a pravidlech hospodářské soutěže, který bude fungovat jako nástroj regulace trhu.

Cíle, které mají technologicky neutrální přístup, jsou:

vytvořit rámec, který bude podporovat hospodářskou soutěž a stimulovat účinné investice do infrastruktury sítě umožněním dostatečného přístupu k sítím a jejich vzájemného propojení a interoperability služeb v zájmu koncových uživatelů;

zajistit, aby případné překážky na trhu nelimitovaly vytvoření inovativních služeb, které by mohly uživatelům přinášet prospěch.

Práva a povinnosti operátorů

Směrnice stanoví základní pravidlo, podle něhož operátoři veřejných komunikačních sítí mají právo, a jsou-li požádáni jiným k tomu oprávněným podnikem, i povinnost sjednat vzájemné propojení, aby byla zajištěna interoperabilita služeb v celé Evropské unii.

Vnitrostátní regulační orgány jsou zodpovědné za provádění pravidelných analýz trhu s cílem určit, zda jeden nebo více operátorů má významnou sílu na příslušném trhu. Pokud se na základě analýzy trhu zjistí, že některý operátor má na příslušném trhu významnou sílu, vnitrostátní regulační orgán tomuto operátorovi podle okolností uloží jednu nebo více z následujících povinností:

1.

povinnost průhlednosti ve vztahu ke vzájemnému propojení a/nebo přístupu vyžadující, aby operátoři zveřejnili určité informace, jako jsou účetní informace, technické specifikace, charakteristiky sítě, prostřednictvím referenční nabídky, pokud je to možné;

2.

povinnost nediskriminace s cílem zajistit, aby operátoři uplatňovali rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností vůči podnikům, které poskytují rovnocenné služby, včetně zákazu upřednostňování vlastních služeb;

3.

povinnosti odděleného účetnictví ve vztahu k určitým činnostem týkajícím se propojení a/nebo přístupu;

4.

povinnosti přístupu k určitým síťovým zařízením a jejich využívání. Od operátorů se může mimo jiné požadovat:

poskytování přístupu třetím stranám k určitým síťovým prvkům a/nebo zařízením, včetně zpřístupnění účastnického vedení;

vyjednávání v dobré víře s podniky, které žádají o přístup;

aby nebyl dodatečně zrušen již poskytnutý přístup k zařízením;

poskytování otevřeného přístupu k technickým rozhraním, protokolům nebo k jiným klíčovým technologiím, které jsou nepostradatelné pro interoperabilitu služeb;

poskytování společného umístění nebo jiné formy sdílení zařízení;

poskytování přístupu k souvisejícím službám, například službám určení totožnosti, místa nebo přítomnosti.

5.

povinnosti týkající se úhrady nákladů a regulace cen, včetně nákladové orientace cena-povinnosti týkající se systémů nákladového účetnictví.

Pokud tržní selhání přetrvává i přes použití těchto povinností, může vnitrostátní regulační orgán jako východisko z nouze požádat vertikálně integrovaný podnik, aby své činnosti spojené s velkoobchodním poskytováním přístupových produktů a služeb svěřil nezávisle provozované hospodářské jednotce.

Tato funkčně nezávislá hospodářská jednotka dodává přístupové produkty a služby všem podnikům, včetně dalších hospodářských jednotek v rámci mateřského podniku, ve stejných lhůtách a za stejných smluvních podmínek, včetně podmínek týkajících se úrovně cen a služeb, a prostřednictvím stejných systémů a procesů.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2002/19/ES

24. 4. 2002

24. 7. 2003

Úř. věst. L 108, 24. 4. 2002, s. 7-20

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/140/ES

19. 12. 2009

25. 5. 2011

Úř. věst. L 337, 18. 12. 2009, s. 37-69

ZMĚNA PŘÍLOH

Příloha II - Minimální seznam položek, které musí být obsaženy v referenční nabídce pro velkoobchodní zpřístupnění infrastruktury sítí, včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení na pevném místě, kterou zveřejní operátoři s významnou tržní silou

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (Úř. věst. L 337, 18.12.2009)

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (Úř. věst. L 241, 10.9.2013)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Obecné zásady Komise pro analýzu trhu a posouzení významné tržní síly podle předpisového rámce pro sítě a služby elektronických komunikací (Úř. věst. C 165 ze dne 11.7.2002)

Tyto obecné zásady podle předpisového rámce pro komunikační služby stanoví zásady, na nichž musí vnitrostátní regulační orgány zakládat svou analýzu trhu pro zajištění účinné hospodářské soutěže.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012 (COM(2013)627 final ze dne 11. září 2013 - nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace 10.09.2015

Top