Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Na cestě k jednotnému trhu tvůrčího obsahu online

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Na cestě k jednotnému trhu tvůrčího obsahu online

Obsah online nezná hranic a jeho objem stále roste. Služby související s obsahem využívá asi 500 milionů spotřebitelů a mohly by tak výrazně posílit konkurenceschopnost evropského hudebního, filmového a herního průmyslu do roku 2010. Proto Komise podporuje posílení vnitřního trhu tvůrčího obsahu online, který by bral větší ohledy na spotřebitele.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 3. ledna 2008 o tvůrčím obsahu online na jednotném trhu (KOM(2007) 836 v konečném znění - nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Toto sdělení se věnuje široké škále témat souvisejících s odvětvím tvůrčího obsahu online *. Prostřednictvím tohoto sdělení zahajuje Komise iniciativu „tvůrčí obsah online“, jejímž cílem je zlepšit dostupnost tvůrčího obsahu online vytvořením nových a inovačních ekonomických modelů a zajistit další příjmy všem hráčům v hodnotovém řetězci.

Jde také o pomoc při vytvoření jednotného evropského hudebního, filmového a herního trhu online.

Stále lepší dostupnost širokopásmového přístupu k internetu (rozvoj moderních mobilních sítí) a možnosti šíření obsahu (široká dostupnost digitálních zařízení) otevírají nové perspektivy jak pro evropský průmysl obsahu online, tak pro evropské spotřebitele.

Podle několika studií provedených ve všech 25 členských státech vzrostou příjmy z prodeje obsahu online z 1,8 miliardy EUR v roce 2005 na 8,3 miliardy EUR v roce 2010.

Současné předpisy, kterým podléhá odvětví evropského obsahu online, jsou příliš roztříštěné a neprůhledné. Jedním z hlavních cílů strategického rámce i2010 zahájeného v roce 2005 je vytvoření otevřeného a konkurenčního trhu se službami informační společnosti v Evropské unii (EU).

Tato situace však přináší také nové výzvy, od autorských práv přes technické otázky (rádiové a širokopásmové spektrum) až po bezpečnost spotřebitelů. Toto sdělení se konkrétně věnuje šíření obsahu online.

Výzvy související s vytvářením jednotného trhu tvůrčího obsahu online

K zajištění přesunu služeb tvůrčího obsahu do prostředí online je třeba dosáhnout tří cílů:

  • podporovat evropský obsah, který přispívá k evropské konkurenceschopnosti, a zároveň propagovat rozmanitost tvorby obsahu a evropského kulturního a jazykového dědictví;
  • modernizovat právní rámec šíření tvůrčího obsahu s ohledem na aspekty autorského práva související s vytvářením obsahu;
  • napomáhat aktivní úloze uživatelů při tvorbě, výběru a šíření obsahu.

Na základě veřejné konzultace (DE) (EN) (FR) věnované těmto otázkám, která proběhla v roce 2006, určila Komise hlavní osy, které zasluhují akci na úrovni EU:

  • dostupnost tvůrčího obsahu;
  • vytvoření licencí pro více teritorií;
  • interoperabilita a průhlednost systémů pro správu digitálních práv (DRM);
  • boj proti pirátství a nelegálnímu stahování obsahu chráněného autorskými právy.

Špatná dostupnost tvůrčího obsahu určeného k distribuci online a nedostatek licencí k využívání nových platforem nadále představují značné překážky pro rozvoj služeb nabízejících obsah online. Dostupnost tvůrčího obsahu není dostatečně podporována rozvojem nových forem šíření. Držitelé práv se obávají, že ztratí nad obsahem kontrolu, protože rozvoj pirátství v digitálním prostředí se ukázal jako velmi škodlivý, a distributorům se nedaří shodnout se s vlastníky obsahu na obchodních podmínkách jeho využívání. Tato situace brání udílení licencí pro nové platformy pro obsah online. Dalším zdrojem obav jsou vysoké náklady spojené s udílením práv. Cílem Komise je posílit svoji roli prostředníka v rámci nové diskusní platformy pro obsah online, a tak zahájit konstruktivní dialog mezi zúčastněnými stranami.

Absence licencí na tvůrčí obsah pro více teritorií brzdí plné využívání evropských kulturních děl mimo jejich země původu, přičemž však služby související s obsahem jsou dostupné na celém vnitřním trhu. Komise již doporučila vytvoření systému licencí pro více teritorií konkrétně pro oblast hudebních děl online.

Komise podporuje vytvoření rámce pro interoperabilitu * a průhlednost systémů správy digitálních práv, který by držitelům práv umožnil chránit jejich práva v digitálním prostředí a který by zároveň zaručil, že spotřebitelé dostanou jasné informace o podmínkách používání staženého obsahu a o interoperabilitě příslušných služeb online.

Komise vyzívá poskytovatele přístupu a služeb, držitele práv a spotřebitele, aby se úzce podíleli na vytvoření základu „kodexu správného chování“, který by posloužil v boji proti internetovému pirátství a zaručil širokou legální nabídku obsahu.

Postup ve dvou fázích: sdělení a konzultace

Postup Komise je založen na dvou krocích. Za prvé jde o ustanovení nového rámce pro diskusi mezi zúčastněnými stranami vedoucí k vytvoření diskusní platformy, která by se věnovala všem otázkám dotýkajícím se tvůrčího obsahu online (dostupnosti obsahu, zlepšení mechanismů udílení práv, rozvoji licencí pro více teritorií, správě autorských práv online, mechanismům spolupráce za účelem většího dodržování autorských práv v prostředí online atd.) a za druhé o přípravu návrhu doporučení o tvůrčím obsahu online a jeho přijetí v polovině roku 2008.

Zúčastněné strany jsou ve sdělení vyzvány k tomu, aby se do 29. února vyjádřily k hlavním otázkám souvisejícím s rozvojem jednotného trhu tvůrčího obsahu online uvedeným v přílohách.

Klíčové pojmy aktu

  • Tvůrčí obsah online: obsah a služby jako audiovizuální tvorba online (kino, televize), hudba, rozhlas, hry online, publikování online, vzdělávací obsah, jakož i obsah vytvářený uživateli.
  • Interoperabilita: interoperabilitou se rozumí možnost jednoznačné komunikace a spolupráce několika systémů, ať už jsou stejné, či zcela odlišné. Interoperabilita je velmi důležitý pojem v oblasti globálních telefonních sítí a internetu, tj. sítí, které jsou ze své podstaty nestejnorodé a ve kterých dochází ke kombinování nejrůznějších technických prostředků. Je tedy důležité, aby se komunikace řídila jasně stanovenými a jednoznačnými normami.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Závěry Rady ze dne 20. listopadu 2008 o rozvoji legální nabídky kulturního a tvůrčího obsahu online a o prevenci a boji proti pirátství v digitálním prostředí (Úř. věst. C 319 ze dne 13.12.2008). Ve svých závěrech Evropská rada konstatuje, že distribuce online kulturních statků je určujícím faktorem přístupu ke kultuře, hospodářského rozvoje, zaměstnanosti a kulturní rozmanitosti. Možnosti jejího rozvoje v Evropě jsou značné, avšak existuje riziko, že budou omezeny internetovým pirátstvím, jež zabraňuje odměňování držitelů autorských práv a práv příbuzných.

Rada vyzývá členské státy, aby přišly s návrhy řešení, která by umožnila potírat internetové pirátství a zároveň napomohla rozvoji legální nabídky. Členské státy jsou dále vyzývány k tomu, aby propagovaly nabídku audiovizuálních a kinematografických děl zejména provedením směrnice o audiovizuálních mediálních službách. V tomto ohledu je Komise vyzývána k tomu, aby s členskými státy úzce spolupracovala.

Poslední aktualizace: 04.08.2009

Top