Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnost lodí a přístavních zařízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnost lodí a přístavních zařízení

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 725/2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

 • Všechny země EU musí plně uplatňovat zvláštní opatření úmluvy SOLAS a Mezinárodní předpis o bezpečnosti lodí a přístavních zařízení v mezinárodní námořní dopravě od 1. července 2004. Pro vnitrostátní námořní dopravu je termín stanoven na 1. července 2005.
 • Do 1. července 2007 všechny země EU na základě povinného vyhodnocení bezpečnostního rizika rozhodnou o rozsahu, v němž uplatní opatření na jiné kategorie vnitrostátní námořní dopravy.
 • Každá země EU informuje IMO, Evropskou komisi a ostatní země EU o přijatých opatřeních. Jde zejména o údaje o kontaktních místech pro bezpečnost námořní dopravy, která jsou určena v každé zemi EU.
 • Pokud lodě, na které se vztahují zvláštní opatření, hodlají vplout do přístavu země EU, musí příslušným vnitrostátním orgánům poskytnout bezpečnostní informace:
  • alespoň 24 hodin předem, nebo
  • nejpozději v době, kdy dotyčná loď opouští předchozí přístav, pokud je doba plavby kratší než 24 hodin, nebo
  • ihned poté, co je znám přístav, do kterého loď směřuje, pokud nebyl znám v okamžiku vyplutí.
 • Pravidelné dopravní služby, které jsou provozovány mezi dvěma přístavy na vlastním území nebo mezi dvěma zeměmi EU, mohou být vyňaty z povinnosti poskytovat předběžné informace, pokud je poskytnou na žádost orgánů.
 • Vnitrostátní orgány vedou a pravidelně aktualizují seznam společností a lodí, kterým byla udělena výjimka.
 • Země EU určí kontaktní místo pro bezpečnost námořní dopravy do 1. července 2004.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. července 2004.

* KLÍČOVÉ POJMY

*Bezpečnost námořní dopravy: kombinace preventivních opatření k ochraně námořní dopravy a přístavních zařízení před ohrožením úmyslnými protiprávními činy.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 6–91)

Postupné změny nařízení (ES) č. 725/2004 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 01.08.2016

Top