Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Volný pohyb služeb v EU (zaoceánský obchod)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Volný pohyb služeb v EU (zaoceánský obchod)

Cílem tohoto nařízení je odstranit omezení volného pohybu služeb v námořní dopravě v Evropské unii (EU).

AKT

Nařízení Rady (EHS) č. 3577/92 ze dne 7. prosince 1992 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě v členských státech (námořní kabotáž).

PŘEHLED

Oblast působnosti

Tento právní předpis zajišťuje, aby v dané zemi EU měli společnosti lodní dopravy nebo státní příslušníci usazení v jiných zemích EU právo nabízet služby v námořní dopravě (známé jako námořní kabotáž), pokud splňují všechny podmínky pro provádění kabotáže v této zemi. Takové služby mohou nabízet i společnosti lodní dopravy usazené v zemích mimo EU, ale ovládané státními příslušníky EU.

Nařízení definuje „služby námořní dopravy uvnitř země EU (námořní kabotáž)“, „majitele lodí ze Společenství“, „zakázku na veřejné služby“, „závazky veřejné služby“ a „vážné narušení vnitřního dopravního trhu“.

Posádka

V závislosti na druhu dopravních služeb spadají záležitosti týkající se posádky do pravomoci země EU, v níž je loď registrována (stát vlajky), nebo země, v níž je kabotáž vykonávána (hostitelský stát).

Veřejná služba

V zájmu zachování náležitých kabotážních služeb mezi pevninou a jejími ostrovy a mezi ostrovy samotnými mohou země EU právo poskytovat dopravní služby podmínit závazky veřejné služby nebo mohou uzavírat zakázky na veřejné služby.

Ochranná opatření

Pokud v důsledku otevření trhu kabotáži nastanou problémy (například vážné převýšení nabídky nad poptávkou), které ohrožují finanční existenci společností lodní dopravy, může Komise zavést ochranná opatření. Mezi ně může patřit dočasné vyloučení dotčené oblasti z rozsahu působnosti tohoto nařízení.

Nediskriminace

Osoby poskytující služby v námořní dopravě v zemi EU, která není jejich vlastní zemí, tak smí činit dočasně za týchž podmínek, jaké tato země uplatňuje na své vlastní státní příslušníky.

Harmonogram

Námořní kabotáž byla liberalizována 1. ledna 1993. V případě Francie, Itálie, Řecka, Portugalska a Španělska byla pevninská kabotáž postupně liberalizována podle specifického harmonogramu pro každý typ dopravních služeb. Kabotáž mezi pevninou a ostrovy a mezi jednotlivými ostrovy těchto zemí byla liberalizována v roce 1999. Tato výjimka byla v případě Řecka prodloužena až do roku 2004 pro pravidelnou osobní dopravu a lehčí dopravní služby a služby zahrnující plavidla menší než 650 hrubých tun (gt). Výjimky byly uděleny Chorvatsku do 31. prosince 2016 pro stávající zakázky na veřejné služby a pro plavby výletních lodí menších než 650 gt mezi chorvatskými přístavy, přičemž tyto plavby jsou až do 31. prosince 2014 vyhrazené chorvatským lodím.

Kontext

Další informace jsou k dispozici na této internetové stránce.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EHS) č. 3577/92

1. 1. 1993

-

L 364 ze dne 12. 12. 1992

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Akt o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky

1. 7. 2013

-

Úř. věst. L 112 ze dne 24. 4. 2012

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o výkladu nařízení Rady (EHS) č. 3577/92 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě v členských státech (námořní kabotáž) ( KOM(2003) 595 v konečném znění - nezveřejněno v Úředním věstníku).

Rozhodnutí 93/125/EHS o žádosti Španělska o přijetí ochranných opatření podle článku 5 nařízení Rady (EHS) č. 3577/92 ze strany Komise proti uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě v členských státech (námořní kabotáž) - (Úř. věst. L 49, 27.2.1993).

Toto rozhodnutí opravňuje Španělsko k vyloučení španělské pevniny na dobu šesti měsíců od data oznámení tohoto rozhodnutí z rozsahu působnosti nařízení (EHS) č. 3577/92. Vyloučení se nevztahuje na přípojné služby. Pokud nebude k dispozici žádné španělské plavidlo schopné uspokojit poptávku po kabotážních službách, budou takové služby moci nabízet plavidla jiných zemí EU.

Zpráva Komise Radě: Pátá zpráva o provádění nařízení Rady (EHS) č. 3577/92 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní kabotáži (2001-2010) (COM(2014) 231 final ze dne 22. 4. 2014 - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Tato zpráva je rozdělena na čtyři kapitoly:

1.

Nejnovější judikatura a legislativní vývoj v zemích EU a ESVO;

2.

Trendy na trzích v zemích EU a ESVO;

3.

Dostupné údaje o zaměstnanosti v námořní kabotáži (z důvodu chybějících spolehlivých a přesvědčivých údajů neobsahuje tato část již statistiku o nákladech na posádku);

4.

Závěr: nařízení je vhodné pro daný účel a nevyžaduje revizi. Některé otázky vznesené při konzultaci naznačují, že dochází k problémům v oblasti výkladu a provádění. Ty byly řešeny ve sdělení o námořní kabotáži (viz další zápis).

Sdělení Komise o výkladu nařízení Rady (EHS) č. 3577/92 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě v členských státech (námořní kabotáž) ( COM(2014) 232 final ze dne 22. 4. 2014 - nezveřejněné v Úředním věstníku).

Na základě dvacetiletých zkušeností s uplatňováním nařízení (EHS) č. 3577/92 v praxi se Komise v zájmu transparentnosti a právní jistoty rozhodla aktualizovat a změnit svůj výklad ustanovení tohoto nařízení.

Toto sdělení mění a nahrazuje předchozí výkladová sdělení Komise z let 2003 a 2006. Jeho účel je čistě informativní s cílem pomoci vysvětlit nařízení a naznačuje, jak Komise zamýšlí nařízení uplatňovat. Neklade si za cíl ani revizi nařízení, ani zásahy do pravomoci Soudního dvora ve věcech výkladu.

Začíná upřesněním rozsahu volného pohybu služeb v odvětví námořní kabotáže. Ukazuje, kdo takovou svobodu uplatňuje, a připomíná, na které služby se nařízení vztahuje.

Pokračuje popisem rozsahu tří odchylek od volného pohybu služeb stanovených v nařízení:

Země EU mohou stanovit pravidla pro posádku na palubě lodí menších než 650 gt a plavidel provádějících služby ostrovní kabotáže mezi dvěma přístavy na jejich území.

Země EU mohou ukládat závazky veřejné služby a uzavírat zakázky na veřejné služby, aby zajistily náležitou pravidelnou dopravu na ostrovy, z ostrovů a mezi nimi.

Země EU mohou Komisi požádat o přijetí ochranných opatření k nápravě vážného narušení vnitřního trhu.

A poskytuje též pokyny k uplatňování nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici na služby námořní kabotáže.

Poslední aktualizace: 11.08.2014

Top