Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Námořní doprava – poskytování služeb, hospodářská soutěž, nekalé cenové praktiky a přístup k zaoceánskému obchodu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Námořní doprava – poskytování služeb, hospodářská soutěž, nekalé cenové praktiky a přístup k zaoceánskému obchodu

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

CO JE CÍLEM TĚCHTO NAŘÍZENÍ?

Jejich cílem je uspořádat námořní dopravu v souladu se základními zásadami právních předpisů EU o poskytování služeb, hospodářské soutěži a svobodném přístupu na trh v námořní dopravě.

KLÍČOVÉ BODY

Volný pohyb služeb

Nařízení (EHS) č. 4055/86:

 • zaručuje státním příslušníkům zemí EU (a společnostem námořní dopravy používajícím lodě registrované v zemi EU a řízené státními příslušníky EU) právo převážet osoby nebo zboží po moři mezi kterýmkoli přístavem v zemi EU a přístavy nebo platformami mimo pobřeží jiné země EU nebo země, která do EU nepatří,
 • vyžaduje, aby všechna vnitrostátní omezení, která vyhrazují přepravu zboží lodím plujícím pod vlajkou daného státu, byla ukončena nebo upravena, a brání zavádění nových omezení,
 • stanoví postup pro případy, kdy společnosti námořní dopravy ze zemí EU nemají účinnou příležitost převážet zboží do/z určité země mimo EU,
 • rozšiřuje výhody plynoucí z nařízení na státní příslušníky zemí mimo EU usazené v EU.

Nařízení č. 3577/92/EHS pojednává konkrétně o volném pohybu služeb v námořní dopravě v zemích EU (tzv. námořní kabotáž*).

Nekalé cenové praktiky v námořní dopravě

Nařízení (EHS) č. 4057/86:

 • umožňuje EU používat vyrovnávací dávky s cílem chránit majitele lodí v zemích EU před nekalými cenovými praktikami ze strany majitelů lodí, kteří nepocházejí z EU. Tyto vyrovnávací dávky mohou být uloženy po šetření, které prokáže, že byla způsobena škoda v důsledku nekalých cenových praktik a že zájmy EU vyžadují zásah,
 • pokud jde o zjišťování škod, stanoví vhodné faktory nebo ukazatele, jež je třeba brát v úvahu, např. snížení podílu na trhu nebo zisků majitele lodi nebo dopad na zaměstnanost,
 • stanoví postup pro stížnosti, konzultace a následná šetření.

Volný přístup k zaoceánskému obchodu

Nařízení (EHS) č. 4058/86:

 • použije se, pokud opatření země mimo EU nebo jejích zástupců omezí volný přístup k přepravě liniových nákladů, volně loženého nákladu a ostatních nákladů společnostem liniové dopravy ze zemí EU nebo lodím registrovaným v zemi EU (kromě případů, kdy je takové opatření v souladu s Kodexem jednání liniových konferencí OSN),
 • umožňuje koordinovaný postup EU na základě žádosti země EU předložené Evropské komisi. Takový postup může zahrnovat diplomatické kroky vůči dotčeným zemím mimo EU a protiopatření vůči dotčeným společnostem liniové dopravy,
 • umožňuje podobný koordinovaný postup na žádost jiné země patřící k Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, s níž bylo dohodnuto vzájemné oprávnění.

Pravidla hospodářské soutěže

Obecný zákon EU o hospodářské soutěži stanovený nařízením (ES) č. 1/2003 se vztahuje také na odvětví námořní dopravy v EU. Ovšem v souladu s nařízením Rady (ES) č. 246/2009 může Komise udělat výjimku pro různé druhy spolupráce mezi společnostmi liniové dopravy* (konsorcii*). Komise proto přijala nařízení (ES) č. 906/2009, které tyto výjimky povoluje, a rozšířila je do 25. dubna 2020 nařízením (EU) č. 697/2014.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJÍ?

 • Nařízení Rady (EHS) č. 4055/86 se používá od 1. ledna 1987.
 • Nařízení Rady (EHS) č. 4057/86 a 4058/86 se používají od 1. července 1987.
 • Nařízení Rady (EHS) č. 1/2003 se používá od 1. května 2004.
 • Nařízení Rady (EHS) č. 246/2009 se používá od 14. dubna 2009.
 • Nařízení Komise (ES) č. 906/2009 se používá od 26. dubna 2010.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Kabotáž: služba, kdy společnost registrovaná v jedné zemi EU provádí vnitrostátní přepravu v jiné zemi EU.

Liniová lodní doprava: pravidelná doprava zboží na určité trase nebo trasách mezi přístavy a podle plavebních jízdních řádů a předem ohlášených dat plaveb, která je za úplatu k dispozici všem uživatelům dopravy, a to i příležitostně.

Konsorcia: dohody (nebo soubory dohod) mezi dvěma či více přepravci, kteří poskytují služby mezinárodní liniové lodní dopravy výhradně nákladní, na jedné nebo více námořních tratích. Jejich účelem je poskytovat společné služby námořní dopravy, které jsou lepší než služby, jež by nabízeli jeho členové jednotlivě (tj. bez konsorcia).

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (EHS) č. 4055/86 ze dne 22. prosince 1986 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi (Úř. věst. L 378, 31.12.1986, s. 1–3)

Postupné změny nařízení (EHS) č. 4055/86 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Nařízení Rady (EHS) č. 4057/86 ze dne 22. prosince 1986 o nekalých cenových praktikách v námořní dopravě (Úř. věst. L 378, 31.12.1986, s. 14–20)

Nařízení Rady (EHS) č. 4058/86 ze dne 22. prosince 1986 o koordinovaném postupu k zajištění volného přístupu k nákladu v zaoceánské dopravě (Úř. věst. L 378, 31.12.1986, s. 21–23)

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1–25)

Viz konsolidované znění

Nařízení Rady (ES) č. 246/2009 ze dne 26. února 2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (kodifikované znění) (Úř. věst. L 79, 25.3.2009, s. 1–4)

Nařízení Komise (ES) č. 906/2009 ze dne 28. září 2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (Úř. věst. L 256, 29.9.2009, s. 31–34)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 17.10.2016

Top