Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Námořní bezpečnost: Mezinárodní předpis pro řízení bezpečnosti (ISM) lodní dopravy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Námořní bezpečnost: Mezinárodní předpis pro řízení bezpečnosti (ISM) lodní dopravy

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 336/2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti v rámci EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Provádí „Mezinárodní předpis pro řízení bezpečnosti lodí a pro zabránění znečištění“ ( předpis ISM) v EU.
 • Jeho cílem je zejména zajistit, aby lodní společnosti dodržovaly předpis ISM pomocí těchto opatření:
  • zavedení, uplatňování a řádná údržba systémů řízení bezpečnosti na lodích a na pevnině a
  • kontrola těchto systémů správami státu vlajky (tedy země, v níž je plavidlo registrováno) a státu přístavu (tedy země, do jejíhož přístavu plavidlo připlouvá nebo v němž kotví).

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na následující typy lodí a na společnosti, které je provozují:

 • nákladní lodě a osobní lodě plující pod vlajkou země EU a provozované v mezinárodní plavbě,
 • nákladní lodě a osobní lodě provozované výlučně ve vnitrostátní plavbě bez ohledu na vlajku, pod kterou plují,
 • nákladní lodě a osobní lodě provozované mezi přístavy zemí EU na pravidelných námořních linkách bez ohledu na vlajku, pod kterou plují,
 • mobilní vrtné jednotky na volném moři provozované pod pravomocí země EU.

Nevztahuje se na:

 • válečné lodě a lodě pro přepravu vojska a jiné lodě vlastněné nebo provozované zemí EU a používané pouze pro vládní neobchodní účely,
 • lodě nepoháněné mechanicky, dřevěné lodě primitivní konstrukce, rekreační jachty a rekreační plavidla, ledaže přepravují více než 12 cestujících pro obchodní účely,
 • rybářská plavidla,
 • nákladní lodě a mobilní vrtné jednotky na volném moři o hrubé prostornosti menší než 500 GT,
 • osobní lodě jiné než osobní lodě typu ro-ro v určitých námořních oblastech, vymezených v článku 4 směrnice 2009/45/ES.

Vydávání osvědčení a ověřování

Země EU musí dodržovat část B předpisu ISM.

Výjimky

Pokud se země EU domnívá, že pro některé společnosti je v praxi obtížné dodržovat určitá pravidla předpisu ISM pro některé lodě provozované výlučně ve vnitrostátní plavbě, může se od těchto pravidel odchýlit uložením ekvivalentních opatření.

V tomto případě musí taková země EU příslušným způsobem uvědomit Evropskou komisi. Pokud navrhovaná výjimka není opodstatněná, musí příslušná země změnit navrhovaná opatření nebo se zdržet jejich přijetí.

Sankce

Země EU musí zavést systém účinných, přiměřených a odrazujících sankcí za nedodržení tohoto nařízení.

Zprávy

Každé dva roky musí země EU předložit Komisi zprávu o provádění předpisu ISM. Na základě této dvouleté zprávy připravuje Komise souhrnnou zprávu pro Evropský parlament a Radu.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 24. března 2006.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 ze dne 15. února 2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3051/95 (Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 1–36)

Postupné změny nařízení (ES) č. 336/2006 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1–5). Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 47–56). Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57–100). Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Přepracované znění) (Úř. věst. L 163, 25.6.2009, s. 1–140). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 14.03.2016

Top