Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výběr poplatků za těžká nákladní vozidla: směrnice o eurovinětě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výběr poplatků za těžká nákladní vozidla: směrnice o eurovinětě

Většina zemí EU vybírá od dopravců poplatky za používání svých pozemních komunikací, zejména pak silnic. EU zavedla eurovinětu s cílem získat prostředky na výstavbu, údržbu, opravy a na náklady spojené s ochranou životního prostředí a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a zabránit diskriminaci.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Nahrazuje dřívější právní předpis - směrnici 93/89/EHS -, která byla v roce 1995 zrušena Evropským soudním dvorem. Harmonizuje podmínky, na jejichž základě mohou vnitrostátní orgány uplatňovat daně, mýtné a poplatky za užívání při silniční přepravě zboží.

KLÍČOVÉ BODY

  • Finanční poplatky se původně uplatňovaly na vozidla s maximální celkovou hmotností 12 tun. Od roku 2012 se tato povinnost rozšířila na vozidla nad 3,5 tuny.
  • Mohou být vybírány za dálnice, mosty, tunely a horské průsmyky a určité další kategorie silnic.
  • Poplatky nesmí být diskriminující na základě státní příslušnosti dopravce nebo výchozího či cílového místa přepravy.
  • Povinné kontroly na vnitřních hranicích EU jsou zakázány.
  • Poplatky se mohou lišit v závislosti na produkovaných emisích nebo na době používání pozemních komunikací.
  • Vnitrostátní orgány mohou uvalit další daně ve specifických situacích, například při evidenci, v případě nadměrných nákladů, parkování nebo pro zabránění dopravním zácpám.
  • Poplatky se nevztahují na vozidla evidovaná na Kanárských ostrovech, Ceutě a Melille, Azorech nebo Madeiře, která jsou používána na těchto územích nebo mezi těmito územími a Španělskem a Portugalskem.

Směrnice 2003/96/ES stanoví minimální úroveň daní pro všechny pohonné hmoty. Země, které mají poplatky za používání silnic, smí uplatňovat sníženou sazbu za plynové oleje používané v těchto vozidlech.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Od 20. července 1999.

KONTEXT

V roce 2014 přijala Komise strategii ke snížení spotřeby paliva a emisí CO2 z dopravy. Zdůraznila, jakým významným způsobem by k tomu mohly přispět nové technologie, včetně alternativních paliv.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných výběru poplatků za silnice.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 1999/62/ES

20. 7. 1999

1. 7. 2000

Úř. věst. L 187 ze dne 20. 7. 1999, s. 42-50

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2006/38/ES

10. 6. 2006

10. 6. 2008

Úř. věst. L 157 ze dne 9. 6. 2006, s. 8-23

Směrnice 2006/103/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006, s. 344-351

Směrnice 2011/76/EU

15. 10. 2011

16. 10. 2013

Úř. věst. L 269 ze dne 14. 10. 2011, s. 1-16

Směrnice Rady 2013/22/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013, s. 356-361

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Úř. věst. L 283 ze dne 31.10.2003, s. 51-70).

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 (COM(2014) 285 final ze dne 21. 5. 2014).

Poslední aktualizace 30.04.2015

Top