Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pojištění vývozních úvěrů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pojištění vývozních úvěrů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 98/29/ES — pojištění vývozních úvěrů pro operace se střednědobým a dlouhodobým krytím

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Harmonizuje odlišné vnitrostátní oficiální systémy pojištění vývozních úvěrů*, aby nedocházelo k narušování hospodářské soutěže mezi podniky uvnitř EU.
 • Zavádí společné zásady pro pojistné krytí, pojistné, pojišťovací politiky podle země a způsoby oznamování.

KLÍČOVÉ BODY

 • Tato směrnice se použije na pojistné krytí pro vývoz zboží a služeb. Všechny instituce poskytující pojistné krytí přímo či nepřímo musí splňovat její ustanovení.
 • Rizika krytá pojištěním mohou být obchodní, politická, výrobní nebo úvěrová.
 • Pojistitelé jsou odpovědní v případě, kdy lze ztrátu přímo a výlučně připsat jedné nebo více pojištěným příčinám ztráty, jako je platební neschopnost nebo vývoj ekonomiky.
 • Pojistitelné nejsou odpovědní za škodu, která je způsobena příčinami, jako je:
  • jednání nebo opomenutí pojistníka nebo
  • neplnění závazků subdodavatelů.
 • Pojistné plnění by mělo být vyplaceno bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení čekací lhůty*.
 • Pojistné by mělo:
  • odpovídat pojištěnému riziku země, riziku svrchovaného dlužníka, riziku veřejnému nebo soukromému,
  • přiměřeným způsobem odrážet rozsah a kvalitu poskytnutého pojistného krytí,
  • být schopné krýt dlouhodobé provozní náklady a ztráty.
 • Pojišťovací politika podle země by měla být založena na posouzení rizik podle jednotlivých zemí, na celkové pojistné angažovanosti vůči každé zemi a na hodnotě nových smluv, které mají být kryty.
 • Způsoby oznamování, které mají zajistit transparentnost systému, se používají pro:
  • výroční oznámení za účelem informace,
  • oznámení za účelem rozhodnutí,
  • oznámení předem a dodatečné oznámení za účelem informace.
 • Směrnice se nevztahuje na krytí:
  • záruk za trvání nabídky,
  • záruk za vrácení záloh,
  • záruk za splnění závazků nebo záruk poskytnutých namísto zádržného*,
  • rizik týkajících se stavebního zařízení a materiálu, pokud se v určitém místě používá k plnění obchodní smlouvy.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 8. června 1998. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. dubna 1999.

* KLÍČOVÉ POJMY

Systémy pojištění vývozních úvěrů: chrání vývozce výrobků a služeb před rizikem neplacení ze strany zahraničního zákazníka. Tím, že poskytují vývozcům podmínečnou jistotu, že obdrží platbu, i když zahraniční odběratel nebude schopen zaplatit, snižují platební rizika spojená s podnikáním v zahraničí.

Čekací doba: období stanovené pro realizaci pojištěného rizika.

Plnění závazků nebo zádržné: zádržné chrání zákazníka po dokončení práce nebo projektu. Je zárukou, že dodavatel provede všechny práce nutné k odstranění závad zjištěných bezprostředně po splnění smluvních závazků, i když už obdržel platbu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 98/29/ES ze dne 7. května 1998 o harmonizaci hlavních ustanovení týkajících se pojištění vývozních úvěrů pro operace se střednědobým a dlouhodobým krytím (Úř. věst. L 148, 19.5.1998, s. 22–32)

Postupné změny směrnice 98/29/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 2006/789/ES ze dne 13. listopadu 2006 o konzultačních a informačních postupech v otázkách pojištění úvěrů, úvěrových záruk a finančních úvěrů (kodifikované znění) (Úř. věst. L 319, 18.11.2006, s. 37–45)

Poslední aktualizace 30.01.2017

Top