Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finanční konglomeráty – dozor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finanční konglomeráty – dozor

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2002/87/ES — dozor nad finančními konglomeráty

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

  • Tato směrnice hodlá zvýšit efektivnost dozoru nad finančními konglomeráty – velkými finančními skupinami (skupinami bank, pojišťoven, investičních podniků), které podnikají v různých finančních odvětvích, často s přeshraniční působností.
  • Jejím celkovým cílem je přispět k větší finanční stabilitě a ochraně spotřebitele.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice stanoví konkrétní požadavky:

  • týkající se solventnosti, zejména aby se vyloučilo vícečetné využití vlastního kapitálu jako pojistky proti riziku v různých podnicích jednoho konglomerátu („vícenásobné použití vlastního kapitálu“) a zamezilo postupu, kdy mateřská společnost vydá dluhové cenné papíry a výtěžek následně použije jako kapitál pro své regulované dceřiné podniky („nadměrný pákový efekt“),
  • ohledně vhodnosti a profesionality řízení konglomerátů,
  • k zajištění vhodných mechanismů vnitřní kontroly a řízení rizik v konglomerátu,
  • stanovující, aby byl určen jediný orgán pověřený dozorem, který bude koordinovat celkový dozor nad konglomerátem; může zahrnovat různé orgány zabývající se různými aspekty činností konglomerátu,
  • pro sdílení informací a spolupráci mezi dozorčími orgány (včetně těch ze zemí mimo EU) regulovaných podniků ve finančním konglomerátu.

Směrnice 2011/89/EU přinesla změny, které daly vnitrostátním orgánům finančního dohledu nové pravomoci pro lepší dozor nad mateřskými podniky konglomerátů, jako jsou holdingové společnosti. Díky tomu mají orgány dohledu lepší a včasnější informace o tom, že se finanční konglomerát dostal do potíží, a jsou lépe připravené zasáhnout.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 11. února 2003. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 10. srpna 2004.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde: „Finanční konglomeráty“ na internetových stránkách Evropské komise.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1–27)

Postupné změny směrnice 2002/87/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 11.04.2016

Top