Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Řízení kolektivních důchodových systémů: zaměstnanecké penzijní fondy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Řízení kolektivních důchodových systémů: zaměstnanecké penzijní fondy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla, kterými se řídí činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění* a dohled nad nimi nebo penzijní fondy ve všech zemích Evropské unie.

KLÍČOVÉ BODY

Cílem směrnice je zajišťovat vysokou úroveň ochrany pro budoucí důchodce (účastníky penzijních fondů a příjemce pojištění) a zároveň zaručit účinné investice zavedením následujících pravidel:

  • 1.

    přísná obezřetnostní pravidla, jejichž specifika musí stanovit každá země EU, na ochranu účastníků a příjemců institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, kteří musí mít dostatečné informace o pravidlech penzijního plánu*, o finanční situaci těchto institucí a o svých právech,

  • 2.

    investiční pravidla přizpůsobená vlastnostem institucí poskytujících zaměstnanecké penzijní pojištění a k účinnému řízení úspor. Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění jsou dlouhodobými investory, kteří musí přinášet nejlepší návratnost svým členům a příjemcům a současně musí udržovat bezpečnost svých investic. Má-li každá instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění zavést co nejbezpečnější a nejúčinnější investiční politiku, pak investiční pravidla a zejména pravidla pro investování do akcií nesmí být příliš omezující,

  • 3.

    pravidla umožňující přeshraniční činnost institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, umožňující vytvoření celoevropských penzijních fondů. Toto přeshraniční řízení vyžaduje vzájemné uznávání zásad dohledu uplatňovaných v zemích EU.

Tato směrnice se netýká institucí, na které se vztahuje směrnice o životním pojištění a směrnice o správcích alternativních investičních fondů.

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) je odpovědný za shromažďování informací poskytnutých zeměmi EU v souvislosti s přeshraničními mechanismy institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a za publikování těchto informacích na svých internetových stránkách.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 643/2014 o technických normách pro oznamování vnitrostátních předpisů týkajících se obezřetnostních požadavků orgánu EIOPA.

EIOPA může navrhovat regulační a prováděcí normy a předkládat doporučení pro koordinaci dohledu nad institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění. EIOPA úzce spolupracuje se zeměmi EU a s Evropskou komisí.

Nová směrnice má nahradit tuto směrnici od konce roku 2016 a použitelnou ve všech zemích EU se má stát do konce roku 2018.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 23. září 2003. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 22. září 2005.

KONTEXT

Zaměstnanecké penzijní fondy v EU využívají zásady volného pohybu kapitálu a volného pohybu služeb. Jejich přeshraniční činnost musí být propagována. Současně musí všichni členové a příjemci získat řádnou ochranu svých důchodů prostřednictvím obezřetně řízených institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění: finanční instituce, které řídí kolektivní důchodové systémy pro zaměstnance s cílem poskytovat důchodové dávky svým zaměstnancům (tedy účastníkům penzijního systému a příjemcům pojištění)

Penzijní plán: smlouva, dohoda, svěřenecká listina nebo pravidla stanovící, které důchodové dávky jsou poskytovány a za jakých podmínek

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10–21)

Postupné změny směrnice 2003/41/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Předběžné znění směrnice o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění politicky schválené v červnu 2016, čekající na formální přijetí

Zpráva Komise o některých klíčových aspektech týkajících se směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (směrnice o IZPP) (KOM(2009) 203 v konečném znění, 30.4.2009)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 1–7)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 643/2014 ze dne 16. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznamování vnitrostátních předpisů týkajících se obezřetnostních požadavků v oblasti plánů zaměstnaneckého penzijního pojištění podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES (Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 34–41)

Poslední aktualizace 14.09.2016

Top