Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trhy finančních nástrojů a investiční služby

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trhy finančních nástrojů a investiční služby

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Cílem směrnice je posílit legislativní rámec Evropské unie (EU) týkající se investičních služeb a regulovaných trhů tak, aby byly splněny dva důležité cíle:

 • chránit investory a zachovat integritu trhu stanovením harmonizovaných požadavků na činnost povolených zprostředkovatelů;
 • podporovat rovnost, transparentnost, účinnost a integraci finančních trhů.

KLÍČOVÉ BODY

Podmínky a postupy pro povolení

 • Směrnice ukládá zemím EU povinnost harmonizovat předpisy regulující poskytování investičních služeb nebo výkonu investičních činností. K tomu musí země EU zavést systém povolování umožňující investičním podnikům nabízet své služby na celém území EU. Tyto podniky musí být registrovány a rejstřík musí být veřejně přístupný. O všech povoleních je informován Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
 • ESMA může předkládat návrhy regulačních technických norem. Nadto pomáhá Evropské komisi v rámci vztahů se zeměmi mimo EU a při hodnocení jejich trhů.
 • Jinak řečeno, směrnice má umožnit investičním podnikům, bankám a burzám nabízet své služby v zahraničí na základě povolení vydaného příslušným orgánem domovské země. Protože udělení povolení podléhá ve všech zemích EU stejným podmínkám, podpoří harmonizaci předpisů regulujících investiční podniky.
 • V tomto kontextu chce směrnice sblížit vnitrostátní předpisy týkající se poskytování investičních služeb a provozu burz, s cílem vytvořit jednotný evropský regulační rámec pro cenné papíry. Slouží zájmům investorů, emitentů akcií a jiných aktérů na trhu a podporuje účinnost a konkurenceschopnost trhů.

Obezřetnostní posuzování

 • Tato směrnice také zavádí harmonizaci procesních pravidel a hodnotících kritérií týkajících se nabytí kvalifikované účasti*. Jejím cílem je harmonizovat:
  • prahové hodnoty pro oznamování navrhovaného nabytí nebo pozbytí kvalifikované účasti,
  • postup hodnocení,
  • seznam hodnotících kritérií.
 • V rámci navrhovaného nabytí splňuje obezřetnostní posuzování akcionářů a vedení podrobná kritéria a je prováděno jednotným způsobem příslušnými orgány.
 • Směrnice zejména stanoví, že příslušné orgány posuzují pověst navrhovaného nabyvatele a finanční rozumnost navrhovaného nabytí na základě:
  • pověsti a zkušenosti všech osob, které budou v důsledku navrhovaného nabytí řídit činnosti pojišťovny;
  • finanční solidnosti navrhovaného nabyvatele;
  • existence důvodného podezření, že ve spojení s navrhovaným nabytím dochází nebo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu.

Ochrana investorů

 • Směrnice také významně posiluje ochranu investorů stanovením pravidel jednání pro poskytování investičních služeb klientům, minimálních standardů týkajících se pověření od klientů a pravomocí, jež musí mít příslušné vnitrostátní subjekty, a zavedením účinných mechanismů spolupráce v reálném čase, které příslušným orgánům umožní informovat o případech porušení této směrnice a zahájit stíhání.

Transparentnost a integrita trhu

 • Směrnice stanoví povinnost zachovávat integritu trhu, oznamovat uzavírané transakce a uchovávat o nich záznamy. K těmto informacím má přístup ESMA.
 • Směrnice zejména zavádí povinnost transparentnosti před uskutečněním obchodu. Ta ukládá organizátorům, kteří provádějí „internalizaci“ (obchodování s finančními nástroji na vlastní účet prováděním příkazů klientů mimo regulovaný trh nebo MTF), povinnost zveřejňovat ceny, za které jsou ochotni pro své klienty nakupovat nebo prodávat. Tato povinnost zveřejňovat ceny je však omezena na transakce, které nepřesahují normální tržní objem, to znamená průměrný objem příkazů provedených na trhu.
 • To znamená, že evropské velkoobchodní trhy nepodléhají pravidlu o transparentnosti před uzavřením obchodu a makléři-prodejci zde obchodující nejsou ohroženi ve své úloze tvůrců trhu.
 • Každá země EU musí vést seznam regulovaných trhů a informovat o něm ostatní země EU a ESMA.

Ochrana organizátorů

 • Směrnice obsahuje řadu opatření na ochranu systematických organizátorů, kteří provádějí „internalizaci“ při stanovení kotace tak, aby mohli klientům poskytovat tuto důležitou službu bez přílišného rizika. Zejména mají možnost tyto kotace aktualizovat a stahovat.
 • Směrnice také vytváří spravedlivý trh pro malé investory. Brání finančním institucím v diskriminaci drobných investorů tím, že by například některým z nich nabízely lepší cenu, než je zveřejněná kotovaná cena.

Určení příslušných orgánů

 • Každá země EU určí příslušné orgány a informace o nich předá Komisi, ESMA a příslušným orgánům ostatních zemí EU. Příslušné orgány slouží jako kontaktní místa v zemích EU. ESMA uchovává aktualizovaný seznam těchto orgánů. Ty jsou povinny s ESMA úzce spolupracovat.
 • Země EU a ESMA mohou uzavírat dohody o spolupráci, pokud jde o:
  • dohled nad úvěrovými institucemi;
  • likvidace nebo konkurzy podniků;
  • provádění povinných auditů účetnictví investičních podniků;
  • dozor nad orgány, které se účastní likvidace a konkurzu investičních podniků;
  • dozor nad osobami pověřenými výkonem povinných auditů pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků a podobných zařízení.

Další předpisy

 • Cílem směrnice je zlepšit právní předpisy EU týkající se trhů cenných papírů. Proto stanoví všeobecné povinnosti, jejichž dodržování musí zajistit příslušné orgány zemí EU.
 • V tomto kontextu bude Komise připravovat prováděcí opatření, zprávy a změny po konzultaci účastníků trhu zemí EU a s ohledem na stanovisko ESMA.

Přepracované znění

Směrnice 2004/39/ES byla aktualizována směrnicí 2014/65/EU („MiFID II“) ve snaze začlenit významné změny, které do textu byly během doby provedeny.

Společně s nařízením (EU) 600/2014, jejich akty v přenesené pravomoci a nařízeními v přenesené pravomoci, směrnice 2014/65/EU nahradí tuto směrnici ke 3. lednu 2018. (Směrnice 2014/65/EU měla původně nabýt účinnosti od 3. ledna 2017, ale toto datum bylo o jeden rok odloženo na 3. ledna 2018 směrnicí (EU) 2016/1034).

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 30. dubna 2004. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 31. ledna 2007.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Kvalifikovaná účast: přímá nebo nepřímá účast v investičním podniku představující nejméně 10 % kapitálu podniku nebo hlasovacích práv nebo umožňující uplatňovat podstatný vliv na řízení investičního podniku, v němž má daná osoba účast.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1–44)

Postupné změny a opravy směrnice 2004/39/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349–496)

Viz konsolidované znění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1–73).

Viz konsolidované znění

Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26–58)

Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 1–25)

Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace 11.10.2016

Top