Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednotné evropské nebe - pravidla EU o letových navigačních službách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jednotné evropské nebe - pravidla EU o letových navigačních službách

Nařízení stanoví požadavky na bezpečné a účinné poskytování letových navigačních služeb pro všeobecný letový provoz v Evropské unii (EU) v rámci iniciativy jednotné evropské nebe*. Jedná se o závazné nařízení použitelné ve všech zemích EU.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb).

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanoví požadavky na bezpečné a účinné poskytování letových navigačních služeb pro všeobecný letový provoz v Evropské unii (EU) v rámci iniciativy jednotné evropské nebe*. Jedná se o závazné nařízení použitelné ve všech zemích EU.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení ukazuje postup certifikace poskytovatelů letových navigačních služeb, který musí přijmout dozorové orgány zemí EU. Osvědčení, která jsou platná ve všech zemích EU, vymezují práva a povinnosti poskytovatelů letových navigačních služeb. K nim patří nediskriminovaný přístup ke službám uživatelů vzdušného prostoru*, přičemž zvláštní ohled se klade na bezpečnost, a možnost nabízet služby jiným poskytovatelům, uživatelům vzdušného prostoru a letištím v rámci EU.

Požadavky na osvědčení

Patří k nim:

způsobilost a přiměřenost,

systémy pro řízení bezpečnosti a kvality,

systémy podávání zpráv a finanční způsobilost,

odpovědnost, pojištění a záruky,

vlastnické a organizační struktury včetně ochrany před střetem zájmů,

lidské zdroje včetně náboru pracovníků.

Vnitrostátní dozorové orgány

Vnitrostátní dozorové orgány v zemích EU jsou odpovědné za určování držitelů osvědčení pro poskytování výlučných letových provozních služeb. Zajišťují také, aby bloky vzdušného prostoru, které jsou pod jejich kontrolou, dodržovaly příslušné požadavky. To se děje ve spolupráci (nebo na základě dohody), jestliže určitý blok přesahuje vzdušný prostor více než jedné země nebo jestliže držitel osvědčení působí ve více než jedné zemi.

Nesplňuje-li poskytovatel požadavky, mohou příslušné orgány podniknout opatření, k nimž může patřit odebrání osvědčení. Tyto orgány pak mají odpovědnost zajistit plynulé poskytování služby.

Funkční bloky vzdušného prostoru

Země EU a země mimo EU musí podle okolností po vzájemné dohodě zajistit zřízení funkčních bloků vzdušného prostoru. Ty by měly mít potřebnou kapacitu a účinnost pro zachování vysoké úrovně bezpečnosti a mírnějšího dopadu na životní prostředí. Evropská komise může jmenovat koordinátora systému funkčních bloků vzdušného prostoru, který by v tomto procesu pomáhal.

Vnitrostátní orgány mohou také určit výhradního poskytovatele meteorologických služeb.

Pokud jde o všeobecný letový provoz*, provozní údaje v reálném čase jsou mezi poskytovateli navigačních letových služeb, uživateli vzdušného prostoru a letišti vyměňovány výhradně k usnadnění provozních potřeb. Jsou uzavírány písemné dohody, které formalizují pracovní podmínky mezi poskytovateli služeb, a dohody s vojenskými orgány.

Nařízení požaduje otevřené účetní postupy a stanoví podrobné pokyny pro spravedlivou a transparentní tvorbu cen navigačních služeb pro uživatele vzdušného prostoru.

ODKDY TOTO NAŘÍZENÍ VSTUPUJE V PLATNOST?

Vstoupilo v platnost 20. dubna 2004 a bylo pozměněno v roce 2009.

KLÍČOVÉ POJMY

* Jednotné evropské nebe: iniciativa, pomocí níž je v celé EU koordinováno plánování, řízení a regulace vzdušného prostoru.

* Uživatelé vzdušného prostoru: provozovatelé letadel využívaných ve všeobecném letovém provozu.

* Všeobecný letový provoz: lety uskutečňované v souladu s pravidly a postupy stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví. Mohou k nim patřit i některé vojenské lety.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 550/2004

20. 4. 2004

-

Úř. věst. L 96 ze dne 31. 3. 2004, s. 10-19

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1070/2009

4. 12. 2009

-

Úř. věst. L 300 ze dne 14. 11. 2009, s. 34-50

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úřední věstník L 96, ze dne 31. 3. 2004. s. 1-9).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (Úřední věstník L 96 ze dne 31. 3. 2004, s. 20-25).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (Úřední věstník L 96 ze dne 31. 3. 2004, s. 26-42).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úřední věstník L 79 ze dne 19.3.2008, s. 1-49).

Nařízení Komise (ES) č. 482/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb, a kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005 (Úřední věstník. L 141, 31. 5. 2008, s. 5-10).

Nařízení Komise (EU) č. 176/2011 ze dne 24. února 2011 o informacích poskytovaných před zřízením a úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru (Úřední věstník. L 51 ze dne 25. 2. 2011, s. 2-7).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1034/2011 ze dne 17. října 2011 o dohledu nad provozní bezpečností uspořádání letového provozu (ATM) a letových navigačních služeb a o změně nařízení (EU) č. 691/2010 (Úřední věstník L 271 ze dne 18. 10. 2011, s. 15-22).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2011 ze dne 17. října 2011, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb a mění nařízení (ES) č. 482/2008 a (EU) č. 691/2010 (Úřední věstník L 271 ze dne 18. 10. 2011, s. 23-41).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (Úřední věstník L 128 ze dne 9. 5. 2013, s. 1-30).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (Úřední věstník L 128 ze dne 9. 5. 2013, s. 31-58).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2013 ze dne 3. května 2013 o definici společných projektů, vytvoření správy a identifikaci pobídek podporujících provádění evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu (Úřední věstník L 123 ze dne 4. 5. 2013, s. 1-7).

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Vytvoření jednotného evropského nebe (KOM(1999) 614 v konečném znění ze dne 1. prosince 1999).

Poslední aktualizace: 23.07.2015

Top