Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prospekt, který má být zveřejněn při emisi cenných papírů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospekt, který má být zveřejněn při emisi cenných papírů

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2003/71/ES – prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Účelem směrnice je zlepšit kvalitu informací poskytovaných inverstorům společnostmi, které chtějí přilákat externí investory a získat tak v EU kapitál na financování svého růstu.

Jejím cílem je zajistit, aby za předpokladu, že jsou cenné papíry nabízeny všem evropským investorům, platily ve všech zemích EU přiměřené a rovnocenné standardy pro zveřejňování.

Směrnice stanovuje pravidla pro prospekt* – dokument, který společnosti v EU musí v zájmu přilákání investic zveřejnit, pokud vydávají cenné papíry. Na základě těchto pravidel platí prospekt po schválení v jedné zemi EU po celé EU (jediné schválení pro emitenty).

KLÍČOVÉ PRVKY

Povinnost zveřejnit prospekt

Emitenti jsou povinni zveřejnit prospekt u nabídek cenných papírů, pokud nabídka:

  • není určena výhradně kvalifikovaným (profesionálním) investorům, a/nebo
  • není určena méně než 150 osobám, které nejsou kvalifikovanými investory (např. jednotlivé osoby), v jedné zemi, a/nebo
  • není určena investorům, kteří tyto cenné papíry získají za celkovou hodnotu protiplnění nejméně 100 000 EUR, a/nebo
  • nezahrnuje cenné papíry (akcie nebo dluhopisy) s jednotkovou jmenovitou hodnotou ve výši nejméně 100 000 EUR,
  • nemá v Unii celkovou hodnotu nižší než 100 000 EUR.

Informace

Prospekt musí obsahovat souhrn ve standardním formátu s klíčovými informacemi o:

  • základních vlastnostech a rizicích spojených s daným emitentem cenných papírů (např. emitující společností), jakýmikoli ručiteli (např. bankou) a danými cennými papíry nabízenými nebo přijatými k obchodování na regulovaném trhu a o hlavních rizicích s nimi spojených,
  • obecných podmínkách nabídky, zejména odhadu výdajů, které emitent fakturuje investorovi.

Emitent je plně zavázán dodržet informace uvedené v prospektu. Tyto informace musí odpovídat skutečnosti a nesmí být nic opomenuto.

Schválení a zveřejnění

Jakmile byl prospekt schválen příslušným orgánem země původu EU, musí být zveřejněn (například v celostátních novinách vydávaných ve velkém nákladu nebo na internetové stránce emitenta) a jeden výtisk musí být zaslán Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Prospekt zůstává v platnosti po dobu až 12 měsíců od svého schválení, pokud je aktualizován a doplňován o požadované informace.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice měla být provedena ve vnitrostátním právu 1. července 2005. Pozměňovací směrnice (2010/73/ES) je použitelná od 1. července 2012.

V zelené knize o unii kapitálových trhů zveřejněné v únoru 2015 Komise oznámila, že má v úmyslu opětovně posoudit směrnici o prospektu, aby podniky, především malé a střední podniky, mohly snadněji získávat kapitál a hledat investory v zahraničí.

Další informace naleznete na internetové stránce Evropské komise věnované směrnici o prospektu.

KLÍČOVÝ POJEM

* Prospekt: zveřejňovaný dokument, který obsahuje informace, na jejichž základě jsou investoři schopni přijímat investiční rozhodnutí při plné znalosti věci.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst L 345, 31.12.2003, s. 64–89)

Postupné změny směrnice 2003/71/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 13.12.2015

Top