Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Životní pojištění: volný pohyb služeb (až do listopadu 2012)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Životní pojištění: volný pohyb služeb (až do listopadu 2012)

Evropská unie přepracovala zvláštní ustanovení týkající se volného poskytování přeshraničních služeb v oblasti životního pojištění, aby zjednodušila stávající právní předpisy v této oblasti.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (přepracované znění) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Oblast působnosti

Tato směrnice se týká přístupu k samostatné výdělečné činnosti v přímém pojištění a jejímu výkonu pojišťovnami, které jsou usazeny v členském státě nebo si přejí být v tomto státě usazeny. Týká se zejména životních pojištění vyplývajících ze smlouvy a některých spořitelních operací vyplývajících ze smlouvy.

Podmínky pro obdržení povolení

Přístup k samostatné výdělečné činnosti v oblasti přímého pojištění podléhá předchozímu vydání úředního povolení. O toto povolení se musí žádat u příslušných orgánů domovského členského státu. Je platné pro celou Evropskou unii (EU) a umožňuje pojišťovně provozovat činnost buď v rámci práva usazování, nebo volného pohybu služeb.

Každá pojišťovna, která žádá o povolení, musí pro jeho získání splnit tato kritéria: přijmout náležitou právní formu, mít minimální garanční fond, předložit informace požadované kontrolními orgány. Každé rozhodnutí o odmítnutí vydat povolení musí být doprovázeno přesným odůvodněním a oznámeno dané pojišťovně. V takovém případě o tom příslušný orgán domovského členského státu informuje příslušné orgány ostatních členských států, které musí přijmout náležitá opatření.

Agentury nebo pobočky usazené v EU, které však pocházejí z podniku, jehož sídlo se nachází mimo EU, získají povolení, když splní zejména tyto podmínky: jsou oprávněny podle vnitrostátních předpisů, zřídí agenturu nebo pobočku na území daného členského státu a jmenují odpovědného zástupce, který musí být schválen příslušnými orgány.

Finanční dozor

Finanční dozor nad pojišťovnou náleží do výhradní pravomoci domovského členského státu. Příslušné orgány ověřují činnost pojišťovny a její míru solventnosti. Ujišťují se zejména o tvorbě technických rezerv, řádných administrativních a účetních postupech a o provádění odpovídajících vnitřních kontrolních mechanismů.

Obezřetnostní posuzování

  • Tato směrnice stanoví přesná kritéria pro obezřetnostní posuzování akcionářů a vedení v rámci navrhovaného nabytí a stanoví jasný postup pro jejich použití. Postup posuzování provádějí příslušné orgány, které spolupracují mezi sebou.

Směrnice zejména stanoví, že příslušné orgány posuzují pověst navrhovaného nabyvatele a finanční rozumnost navrhovaného nabytí podle těchto kritérií:

  • pověst a finanční zdraví navrhovaného nabyvatele;
  • pověst a zkušenost všech osob, které budou v důsledku navrhovaného nabytí řídit činnosti pojišťovny;
  • schopnost pojišťovny dodržet a nadále dodržovat obezřetnostní požadavky;
  • případná existence důvodného podezření, že ve spojení s navrhovaným nabytím dochází nebo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu.

Profesní tajemství

Tato směrnice striktně vymezuje podmínky, za nichž se mohou používat důvěrné informace: příslušné orgány je mohou používat pouze v rámci své působnosti a osoby vykonávající činnost pro příslušné orgány jsou vázány profesním tajemstvím.

Technické rezervy a rozložení investic

Pojišťovny musí vytvářet technické rezervy, jejichž výše musí být vypočtena dostatečně obezřetnou prospektivní matematickou metodou a jejichž úrokovou míru stanoví příslušný orgán domovského členského státu. Pojišťovny zpřístupní veřejnosti podklady a metody používané pro výpočet technických rezerv.

Směrnice požaduje, aby pojišťovny rozložily své investice: proto stanovuje prahové hodnoty, které pojišťovny musí dodržet při investování aktiv kryjících technické rezervy.

Míra solventnosti a garanční fond

Každá pojišťovna musí mít stále disponibilní dostatečnou míru solventnosti pro svou činnost. Disponibilní míra solventnosti se skládá z aktiv pojišťovny (zaplacený základní kapitál, rezervy a převedený zisk nebo ztráta) očištěných o všechny předvídatelné závazky po odečtení položek nehmotného majetku.

Třetinu výše míry solventnosti tvoří garanční fond, který nesmí být nižší než 3 miliony EUR. Částka v garančním fondu se každoročně přezkoumává.

Smluvní právo a pojistné podmínky

Na smlouvy uzavřené v souladu s touto směrnicí se vztahuje právo členského státu závazku. Některá ustanovení však zaručují možnost volby smluvního práva. Pojistník, který uzavře individuální smlouvu životního pojištění, má lhůtu mezi 14 a 30 dny ode dne, kdy byl o uzavření smlouvy informován, během které může smlouvu zrušit.

Právo usazování a volného pohybu služeb

Pojišťovna, která hodlá zřídit pobočku na území jiného členského státu nebo zamýšlí poprvé provozovat činnost v jednom nebo více členských státech v rámci volného pohybu služeb, to oznámí příslušným orgánům domovského členského státu a poskytne jim potřebné informace. Dotčený členský stát musí přijmout veškerá opatření vhodná k zajištění toho, aby pojišťovny na jeho území, které nevyhovují právním předpisům, co nejdříve napravily situaci.

Spolupráce mezi členskými státy a Komisí

Příslušné orgány členských států úzce spolupracují s Komisí, které je nápomocen Výbor pro pojišťovnictví, aby se usnadnila kontrola pojišťoven.

Tato směrnice se zrušuje směrnicí o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu ode dne 1. listopadu 2012.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2002/83/ES

19. 12. 2002

Podle článků:19. 6. 200417. 11. 200220. 9. 2003

Úř. věst. L 345 ze dne 19. 12. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2004/66/ES

1. 5. 2004

1. 5. 2004

Úř. věst. L 168 ze dne 1. 5. 2004

Směrnice 2005/1/ES

13. 4. 2005

13. 5. 2005

Úř. věst. L 79 ze dne 24. 3. 2005

Směrnice 2005/68/ES

10. 12. 2005

10. 12. 2007

Úř. věst. L 323 ze dne 9. 12. 2005

Směrnice 2006/101/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006

Směrnice 2007/44/ES

21. 9. 2007

20. 3. 2009

Úř. věst. L 247 ze dne 21. 9. 2007

Směrnice 2008/19/ES

20. 3. 2008

Úř. věst. L 76 ze dne 19. 3. 2008

Postupné změny a opravy směrnice 2002/83/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 26.10.2011

Top