Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (SES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (SES)

Jednotné evropské nebe představuje soubor opatření pro uspokojení budoucí kapacity a potřeb bezpečnosti letového provozu. Vztahuje se na civilní i vojenská letadla a pokrývá právní, ekonomické, bezpečnostní, ekologické, technologické a institucionální aspekty letectví. Cílem je ukončit způsob uspořádání letového provozu, který se od šedesátých let 20. století nezměnil a je jedním z hlavních důvodů dnešního zahlcení letového provozu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) — Prohlášení členských států k vojenským otázkám vztahujícím se k jednotnému evropskému nebi (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Toto nařízení je součástí souboru právních předpisů týkajících se uspořádání letového provozu s cílem vytvořit jednotné evropské nebe do 31. prosince 2004. Účelem jednotného evropského nebe je zajistit optimální využívání evropského vzdušného prostoru tak, aby byly uspokojeny požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru.

Soubor jednotné evropské nebe se skládá z tohoto rámcového nařízení a tří technických nařízení o poskytování letových navigačních služeb, organizaci a užívání vzdušného prostoru a interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu. Tato nařízení mají především zlepšit a posílit bezpečnost a restrukturalizovat vzdušný prostor na základě letového provozu místo vnitrostátních hranic.

Cílem tohoto nařízení je zdokonalení současných norem bezpečnosti a zvýšení celkové efektivnosti všeobecného letového provozu v Evropě a optimalizace kapacity tak, aby splňovala požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru a minimalizovala zpoždění.

Vnitrostátní dozorové orgány

Země EU musí společně nebo jednotlivě určit nebo zřídit jeden nebo více subjektů jako jejich vnitrostátní dozorový orgán, aby převzaly úkoly přidělené těmto orgánům. Tyto orgány musí být nezávislé na poskytovatelích letových navigačních služeb.

Výbor pro jednotné nebe

Po té, co toto nařízení vstoupí v platnost, bude vytvořen výbor pro jednotné nebe, který bude napomáhat Komisi s řízením jednotného evropského nebe a zajišťovat, aby se přihlíželo k zájmům všech kategorií uživatelů. Skládá se ze dvou zástupců z každé země EU a předsedá mu zástupce Komise.

Vojenské otázky

Země EU přijaly obecné prohlášení k vojenským otázkám vztahujícím se k jednotnému evropskému nebi. Podle tohoto prohlášení prohloubí civilně-vojenskou spolupráci, nakolik je považována dotčenými zeměmi EU za potřebnou.

Poradní orgán odvětví

Poradní orgán odvětví radí Komisi o realizaci jednotného evropského nebe.

Skládá se ze zástupců poskytovatelů letových navigačních služeb, sdružení uživatelů vzdušného prostoru, provozovatelů letišť, leteckého průmyslu a organizací profesního zastoupení zaměstnanců.

Prováděcí pravidla

Do vypracování prováděcích pravidel, která spadají do jeho působnosti, je zapojen Eurocontrol, a to na základě pověření odsouhlasených Výborem pro jednotné nebe.

Ověření výkonnosti

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 stanoví plán výkonnosti, jehož cílem je zlepšit výkonnost letových navigačních služeb a funkcí sítě v jednotném evropském nebi. Skládá se z:

  • celoevropských výkonnostních cílů v klíčových oblastech bezpečnosti, životního prostředí, kapacity a cenové účinnosti;
  • vnitrostátních plánů včetně výkonnostních cílů pro zajištění jednoty s celoevropskými výkonnostními cíli;
  • pravidelného ověřování a sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě.

Bezpečnostní opatření

Toto nařízení nebrání zemím EU, aby uplatňovaly opatření potřebná pro zajištění základních bezpečnostních nebo obranných zájmů.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 549/2004

20. 4. 2004

-

Úř. věst. L 96ze dne 31. 3. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1070/2009

4. 12. 2009

-

Úř. věst. L 300 ze dne 14. 11. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě. (Úřední věstník L 128 ze dne 9.5.2013).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby. (Úřední věstník L 128 ze dne 9.5.2013).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2013 o definici společných projektů, vytvoření správy a identifikaci pobídek podporujících provádění evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu. (Úřední věstník L 123 ze dne 4.5.2013).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1216/2011, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 691/2010, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (Úřední věstník L 310 ze dne 25.11.2011).

Nařízení Komise (EU) č. 677/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) a kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2010 (Úřední věstník L 185 ze dne 15.7.2011).

Nařízení Komise (EU) č. 283/2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 633/2007, pokud jde o přechodná opatření uvedená v článku 7 (Úřední věstník L 77 ze dne 23.3.2011).

Rozhodnutí Komise 2011/121/EU, kterým se na roky 2012 až 2014 stanoví výkonnostní cíle a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie pro poskytování letových navigačních služeb (Úřední věstník L 48 ze dne 23.2.2011).

Sdělení Komise ze dne 24. ledna 2011: Zpráva o průběžném hodnocení společného podniku SESAR a jeho pokroku v provádění evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu (KOM(2011) 14 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise ze dne 14. listopadu 2011: Zpráva o provádění právních předpisů o jednotném nebi: čas jednat (KOM(2011) 731 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Nařízení Komise (EU) č. 1191/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1794/2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (Úřední věstník L 333 ze dne 17.12.2010).

Nařízení Komise (EU) č. 929/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1 (Úřední věstník L 273 ze dne 19.10.2010).

Nařízení Komise (EU) č. 691/2010, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě a mění nařízení (ES) č. 2096/2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb (Úřední věstník L 201 ze dne 3.8.2010).

Nařízení Komise (EU) č.255/2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu (Úřední věstník L 80 ze dne 26.3.2010).

Nařízení Komise (EU)č. 73/2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe (Úřední věstník L 23 ze dne 27.1.2010).

Nařízení Komise (ES) č.262/2009, kterým se stanoví požadavky na koordinované přidělování a užívání dotazovacích kódů režimu S pro jednotné evropské nebe (Úřední věstník L 84 ze dne 31.3.2009).

Nařízení Komise (ES) č. 30/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1032/2006, pokud jde o požadavky na automatické systémy pro výměnu letových dat podporující služby datovým spojem (Úřední věstník L 13 ze dne 17.1.2009).

Nařízení Komise (ES) č.29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Úřední věstník L 13 ze dne 17.1.2009).

Nařízení Rady (ES) č. 1361/2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) (Úřední věstník L 352 ze dne 31.12.2008).

Sdělení Komise ze dne 20. prosince 2007: První zpráva o provádění právních předpisů o jednotném nebi: dosažené úspěchy a další postup (KOM(2007) 845 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Nařízení Komise (ES) č.1315/2007, o dohledu nad bezpečností řízení letového provozu a změně nařízení (ES) č. 2096/2005 (Úřední věstník L 291 ze dne 9.11.2007).

Nařízení Komise (ES) č.633/2007, kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu (Úřední věstník L 146 ze dne 8.6.2007).

Nařízení Rady (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) (Úřední věstník L 64 ze dne 2.3.2007).

Nařízení komise (ES) č. 1794/2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (Úřední věstník L 341 ze dne 7.12.2006).

Nařízení Komise (ES)č. 1032/2006, kterým se stanoví požadavky na automatické systémy pro výměnu letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu (Úřední věstník L 186 ze dne 7.7.2006).

Nařízení Komise (ES)č. 1033/2006, kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe (Úřední věstník L 186 ze dne 7.7.2006).

Nařízení komise (ES) č. 730/2006 o klasifikaci vzdušného prostoru a o přístupu letů podle pravidel pro let za viditelnosti nad letovou hladinu 195 (Úřední věstník L128 ze dne 16.5.2006).

Nařízení Komise (ES)č. 2150/2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru (Úřední věstník L 342 ze dne 24.12.2005).

Nařízení Komise (ES) č.2096/2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb (Úřední věstník L 335 ze dne 21.12.2005).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (Úřední věstník L 96 ze dne 31.03.2004).

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (Úřední věstník L 96 ze dne 31.03.2004).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (Úřední věstník L 96 ze dne 31.03.2004).

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 1. prosince 1999: Vytvoření jednotného evropského nebe (KOM(1999) 614 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

NÁVRHY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění). (COM(2013) 410 final ze dne 11.6.2013 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008, pokud jde o letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby. (COM(2013)409 final ze dne 11.6.2013 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 09.02.2014

Top