Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Předcházení praní peněz prostřednictvím finančního systému

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Předcházení praní peněz prostřednictvím finančního systému

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

  • Jejím cílem je předcházet zneužívání finančního sektoru a některých nefinančních sektorů k praní peněz a financování terorismu pomocí globálních standardů Finančního akčního výboru (FATF).
  • Stanoví opatření ke zjišťování skutečné totožnosti zákazníků, oznamování podezřelých transakcí a zavádí preventivní systémy v rámci jejich organizací.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se vztahuje nejen na finanční sektor, ale i na určité nefinanční sektory, například na advokáty, notáře, účetní, realitní makléře, poskytovatele služeb v oblasti hazardních her, poskytovatele služeb pro svěřenectví a obchodní společnosti a na všechny poskytovatele zboží, pokud platby v hotovosti přesahují částku 15 000 EUR.

Ti, na něž se směrnice vztahuje, mimo jiné musí:

  • zjistit a ověřit totožnost svého zákazníka („hloubková kontrola zákazníka“) a skutečného vlastníka* a sledovat obchodní vztah se zákazníkem,
  • podávat oznámení o podezření na praní peněz* nebo financování terorismu* veřejným orgánům, zpravidla vnitrostátní finanční zpravodajské jednotce,
  • zajistit řádné školení pracovníků a zavedení odpovídajících preventivních politik a postupů.

Směrnice zavádí další požadavky a záruky („zesílená hloubková kontrola klienta“) pro situace představující větší riziko praní peněz a financování terorismu, například obchodování s korespondenčními bankami nacházejícími se mimo EU.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 15. prosince 2005. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 15. prosince 2007.

V červnu 2015 EU přijala směrnici (EU) 2015/849. Ta ruší směrnici 2005/60/ES od 26. června 2017.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

KLÍČOVÉ POJMY

* Skutečný vlastník: osoba (osoby), která v konečném důsledku vlastní nebo ovládá klienta, nebo fyzická osoba, pro kterou se provádí transakce; v případě společnosti je to vlastník dostatečného podílu akcií nebo hlasovacích práv.

* Praní peněz: přeměna výnosů z trestné činnosti na „čisté peníze“ pomocí různých prostředků, například změnou jejich formy nebo přesunem peněžních prostředků tam, kde budou méně podezřelé.

* Financování terorismu: poskytnutí nebo shromažďování finančních prostředků pro použití ke spáchání některého z trestných činů definovaných v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu, například padělání veřejných listin a vedení teroristické skupiny.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15–36)

Postupné změny a opravy směrnice 2005/60/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici „politicky exponovaných osob“ a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře (Úř. věst. L 214 ze dne 4.8.2006, s. 29–34)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73–117)

Poslední aktualizace 02.02.2016

Top