Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Roční účetní závěrky bank a jiných finančních institucí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Roční účetní závěrky bank a jiných finančních institucí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je harmonizovat formát a obsah ročních účetních závěrek, včetně konsolidovaných účetních závěrek* všech finančních institucí v rámci Evropské unie (EU).

KLÍČOVÉ BODY

 • Směrnice se vztahuje na většinu úvěrových institucí (např. bank) a na jiné finanční instituce, s několika výjimkami, jako je:
  • Řecko: ETEBA (Národní investiční banka pro průmyslový rozvoj),
  • Irsko: industrial and provident societies*;
  • Spojené království (SK): friendly societies* and industrial and provident societies.
 • Uspořádání položek rozvahy: aktiva a pasiva jsou předkládána v sestupném pořadí podle likvidity.
 • Existuje zvláštní úprava pro určité položky rozvahy, například pokladní hotovost, státní bezkupónové dluhopisy, pohledávky za úvěrovými institucemi, závazky vůči úvěrovým institucím atd.
 • Výsledovka má dvě standardní uspořádání: vertikální formát a horizontální formát.
 • Pro určité položky platí ve výsledovce zvláštní pravidla, např. výnosy z úroků, výnosy z cenných papírů, zisk nebo ztráta z finančních operací atd.
 • Existují pravidla pro oceňování aktiv, dlouhodobých finančních aktiv, cenných papírů v držení úvěrových institucí, převoditelných cenných papírů, půjček a pohledávek, cenných papírů s proměnlivým výnosem* a aktiv a pasiv v cizí měně.
 • Existuje podrobný seznam toho, co má být uvedeno v příloze k účetní závěrce.
 • Samostatná pravidla se vztahují na sestavování konsolidovaných účetních závěrek.
 • Zveřejňování výročních závěrek je stanoveno ve vnitrostátních předpisech. Pokud výroční zpráva není zveřejňována, musí být dostupná za cenu, která nepřesahuje administrativní náklady na jejich pořízení.
 • Zvláštní úlevy mají veřejné záložny. Pokud je například stávajícímu kontrolnímu orgánu vyhrazen povinný audit, samostatný audit není nutný.
 • Směrnice 2006/43/ES si klade za cíl zlepšit důvěryhodnost finančních informací a posílit ochranu EU před finančním skandálem. Mimo jiné obsahuje pravidla týkající se požadavků na vnější zajištění kvality (toto zajištění kvality musí být např. nezávislé na kontrolovaných statutárních auditorech a auditorských společnostech a musí podléhat veřejnému dohledu), používání mezinárodních norem, povinností statutárních auditorů a zásad nezávislosti auditorů.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 23. prosince 1986. Země EU ho musely provést do vnitrostátního práva do 31. prosince 1990.

* KLÍČOVÉ POJMY

Konsolidované účetní závěrky: v případě, že jsou spojeny závěrky skupiny společností tvořen mateřskou společností a jejími dceřinými společnostmi.

Industrial and provident societies*: v Irsku a Spojeném království je to forma vzájemné společnosti, která je právním subjektem a je vlastněna jejími členy; funguje jako spolupracující společnost nebo ve prospěch obce.

Friendly societies: ve Spojeném království je to forma vzájemné pojišťovny, která svým členům poskytuje výhody, jako je životní pojištění, a úlevy nebo dávky v době nemoci, nezaměstnanosti a v důchodu.

Cenné papíry s proměnlivým výnosem: cenné papíry, jejichž majitelé mají příjem, který se v průběhu času může měnit.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1–17)

Postupné změny směrnice 86/635/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 1–7)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87–107)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 19.09.2016

Top