Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reorganizace a likvidace úvěrových institucí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reorganizace a likvidace úvěrových institucí

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2001/24/ES – postup jednotné likvidace u bank s pobočkami ve více než jedné zemi EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je zajistit, aby po úpadku úvěrové instituce (většinou banky), která má pobočky v jiných zemích EU, byl použit jednotný likvidační postup pro všechny věřitele a investory.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice:

uplatňuje zásadu kontroly v domovském státě. To znamená, že právní předpisy země, kde má likvidovaná úvěrová instituce sídlo, se použijí na celé likvidační řízení,

vyžaduje, aby všechny příslušné strany, včetně známých věřitelů, byly informovány o průběhu likvidačního řízení a reorganizačních opatřeních. To zahrnuje zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a nejméně dvou celostátních denících v každé hostitelské zemi (tj. tam, kde má banka své vedení a pobočky),

stanoví, že právem příslušným pro likvidační řízení je právo domovské země. Právo domovské země by mělo určovat zejména:

pravomoci úvěrové instituce a likvidátora,

účinky likvidačního řízení na soudní řízení vedená jednotlivými věřiteli a

rozdělení nákladů a výdajů.

vysvětluje dopad likvidačních řízení a příslušné právo v souvislosti s některými smlouvami a dalšími právy, která mohou být likvidačním řízením dotčena, jako jsou pracovní smlouvy a majetková práva,

vyžaduje, aby všechny osoby, které mají povinnost přijímat či sdělovat informace v souvislosti s likvidačním řízením, byly vázány profesním tajemstvím.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 5. května 2001. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 5. května 2004.

KONTEXT

Likvidační řízení úvěrových institucí

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí (Úř. věst. L 125, 5.5.2001, s. 15–23)

Postupné změny a opravy směrnice 2001/24/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 05.01.2016

Top