Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Právo volit a právo být volen v obecních volbách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Právo volit a právo být volen v obecních volbách

Stanoví pravidla, podle kterých mohou občané EU volit nebo být voleni v obecních volbách* v libovolné zemi EU, v níž žijí.

AKT

Směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla, podle kterých mohou občané EU volit nebo být voleni v obecních volbách* v libovolné zemi EU, v níž žijí.

KLÍČOVÉ BODY

Občan EU, který není státním příslušníkem země, v níž žije, má právo volit a být volen v obecních volbách v této zemi za stejných podmínek jako její státní příslušníci.

Pokud se občané EU chtějí účastnit voleb, musí se nechat zapsat do seznamu voličů v zemi bydliště a prokázat se stejnými doklady jako státní příslušníci dané země. Na tyto voliče se rovněž vztahuje volební povinnost v zemích, kde je účast ve volbách povinná.

Pokud pro státní příslušníky země EU, která je zemí bydliště, existuje povinnost pro výkon práva volit nebo být volen mít na území této země bydliště po určitou minimální dobu, občané EU z jiné země mohou tuto podmínku považovat za splněnou, pokud měli po odpovídající dobu bydliště v jiných zemích EU.

Země EU mohou občanům EU upřít právo být voleni, pokud:

toto právo ztratili podle právních předpisů země EU původu v důsledku individuálního rozhodnutí v občanskoprávní věci nebo rozhodnutí v trestněprávní věci,

nemohou na vyžádání učinit čestné prohlášení o své státní příslušnosti a svém bydlišti nebo předložit jiné průkazy totožnosti.

Země EU mohou za určitých okolností rozhodnout, že funkce obecního zastupitele v zemi bydliště je neslučitelná s výkonem jiných funkcí v dalších zemích EU.

Země EU se mohou rozhodnout, že určité vyšší volené funkce vyhradí svým státním příslušníkům nebo že zvolení občané jiných zemí EU se nesmějí účastnit jmenování volitelů, kteří jsou oprávněni volit členy zákonodárného sboru, ani volby v tomto sboru.

Tato směrnice také uznává výjimky pro:

zemi EU, ve které poměr občanů EU, kteří nejsou jejími státními příslušníky a kteří dosáhli věku pro právo volit, přesahuje 20 % všech občanů, kteří dosáhli věku pro právo volit, a

občany EU, kteří již mají právo volit ve volbách do národního parlamentu země EU, která je jejich zemí bydliště.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 20. ledna 1995.

KLÍČOVÝ POJEM

* Obecní volby: Volby otevřené všem způsobilým dospělým občanům na základní úrovni místní samosprávy, jak uvádí příloha této směrnice.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 94/80/ES

20. 1. 1995

31. 12. 1995

Úř. věst. L 368 ze dne 31. 12. 1994, s. 38-47.

Postupné změny v přílohách směrnice 94/80/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 24.09.2015

Top