Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Volební práva a způsobilost ve volbách do Evropského parlamentu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Volební práva a způsobilost ve volbách do Evropského parlamentu

Tato směrnice stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Evropské unie (EU), kteří mají bydliště v některé zemi EU a nejsou jejími státními příslušníky.

AKT

Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví podrobná pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Evropské unie (EU), kteří mají bydliště v některé zemi EU a nejsou jejími státními příslušníky.

Směrnice se nevztahuje na práva státních příslušníků země EU při volbách do Evropského parlamentu v jejich vlastní zemi, ať již tito státní příslušníci mají v této zemi bydliště, nebo ne.

Směrnice definuje požadavky, které musí splňovat státní příslušník jiné země EU, chce-li volit nebo být zvolen v zemi bydliště. Taková osoba musí:

  • být občanem Unie;
  • pobývat v zemi EU, ve které chce volit nebo být zvolena;
  • splňovat tytéž podmínky jako státní příslušník dané země EU, který si přeje volit nebo být zvolen (zásada rovnosti mezi voliči, kteří jsou státními příslušníky této země, a voliči, kteří jejími státními příslušníky nejsou).

Občané EU mohou vykonávat své právo volit a být voleni buď v zemi EU bydliště, nebo v zemi původu. Nikdo nesmí volit vícekrát než jednou a nikdo nesmí být volen ve více než jedné zemi EU.

Směrnice Rady 2013/1/EU zjednodušuje postupy pro podávání žádostí uchazečů, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky. Původně musel občan EU, který chtěl kandidovat v jiném členském státě, v němž nebyl státním příslušníkem, předložit potvrzení členského státu, jehož byl občanem, že není nezpůsobilý být volen ve volbách do Evropského parlamentu v tomto státě. Od voleb v roce 2014 platí, že pokud občan EU podá žádost o zapsání do seznamu kandidátů, předloží místo potvrzení prohlášení. Úřady členského státu, v němž má tento občan bydliště, musí spolupracovat s členským státem, jehož je státním příslušníkem, aby ověřily platnost jeho prohlášení. Pro zajištění efektivní komunikace musí členské státy určit jedno kontaktní místo, které je odpovědné za oznamování informací týkajících se takových kandidátů.

Volič má být zapsán do seznamu voličů v zemi bydliště, pokud o to s předstihem požádá. V zemích EU, kde mají státní příslušníci povinnost volit, platí stejný závazek na voliče, kteří státními příslušníky nejsou a kteří požádají o zápis do seznamu voličů.

Volič, který není státním příslušníkem a chce být zapsán do seznamu voličů, musí předložit stejné doklady jako volič, který je státním příslušníkem dané země. Kromě toho takový volič musí předložit další informace ve formě formálního prohlášení.

Opravné prostředky dostupné státním příslušníkům musí být k dispozici i pro státní příslušníky jiného státu, kterým je zamítnut zápis do seznamu voličů nebo kandidatura.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 93/109/ES

30. 12. 1993

1. 2. 1994

Úř. věst. L 329,30. 12. 1993

Směrnice Rady 2013/1/EU

27. 10. 2013

28. 1. 2014

Úř. věst. L 26, 26. 1. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise z 27. října 2010 o volbě členů Evropského parlamentu (akt z roku 1976, ve znění rozhodnutí 2002/772/ES, Euratom) a o účasti občanů Evropské unie ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě bydliště (směrnice 93/109/ES) ( KOM(2010) 605 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Tato zpráva následně po volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 hodnotí, jak byla uplatňována volební práva občanů EU, a zaměřuje se na tyto oblasti:

  • informovanost občanů o volbách a s nimi souvisejících právech a míra účasti;
  • informovanost a účast občanů EU, kteří mají jinou státní příslušnost, v zemi bydliště a opatření zemí EU na podporu této účasti;
  • transpozice a implementace právních předpisů EU v této oblasti v zemích EU.

Země EU všeobecně provedly transpozici a implementaci směrnice 93/109/ES správně. Nicméně zpráva odhalila, že několik zemí ukládá občanům EU, kteří mají jinou státní příslušnost, podmínky vytvářející překážky při výkonu jejich volebního práva a práva být volen v zemi bydliště; v některých případech v rozporu s touto směrnicí. Řada zemí EU musí také podniknout další opatření a zajistit, aby dodržovaly svou povinnost poskytovat občanům dostatečné informace o výkonu jejich práv.

Fungování mechanismu, který vyplývá ze směrnice pro zamezení dvojímu hlasování a dvojí kandidatuře, je nadále nedostatečné. Komise zvažuje nutnost nahrazení svého pozdrženého návrhu na pozměnění směrnice, aby bylo možné tento problém řešit ještě lépe.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 20. prosince 2007 o udělení výjimky podle čl. 19 odst.2 Smlouvy o ES, která se předkládá v souladu s čl. 14 odst. 3 směrnice 93/109/ES o právu občanů Unie volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu ( KOM(2007) 846 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Podle článku 14 směrnice předkládá Komise tuto zprávu před volbami v červnu 2009 o platnosti výjimek udělených zemím EU. Komise tuto výjimku udělila pouze Lucembursku (viz níže) a dovolila mu omezit právo volit pouze na osoby, které mohou prokázat, že v Lucembursku žijí po určitou dobu. Na základě prozkoumání se Komise domnívá, že důvody pro tuto výjimku stále trvají a že není nutné navrhovat žádné další změny.

Report from the Commission to the European Parliament and to the Council of 27 January 2003 on granting a derogation pursuant to Article 19(2) of the EC Treaty, presented under Article 14(3) of Directive 93/109/EC on the right to vote and to stand as a candidate in elections to the European Parliament (Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 27. ledna 2003 o udělení výjimky podle čl. 19 odst.2 Smlouvy o ES, která se předkládá v souladu s čl. 14 odst. 3 směrnice 93/109/ES o právu občanů Unie volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu) ( KOM(2003) 31 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Článek 14 směrnice 93/109/ES stanoví, že pokud v některé zemi EU občanů Unie, kteří zde mají bydliště, aniž by byli jeho státními příslušníky, a kteří dosáhli věku pro právo volit, přesahuje 20 % z celkového počtu občanů EU, kteří dosáhli věku pro právo volit a kteří zde mají bydliště, může tato země EU zažádat o výjimku. Lucembursko této výjimky využilo. Komise dospěla k závěru, že důvody pro zachování této výjimky v Lucembursku jsou stále oprávněné. Proto není nutné navrhovat žádné úpravy.

Communication from the Commission of 18 December 2000 on the application of Directive 93/109/EC to the June 1999 elections to the European Parliament – Right of Union citizens residing in a Member State of which they are not nationals to vote and stand in elections to the European Parliament [ KOM(2000) 843 final - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise ze dne 18. prosince 2000 o uplatňování směrnice 93/109/ES při volbách v červnu 1999 do Evropského parlamentu – právo občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě, jehož nejsou státními příslušníky, ve volbách do Evropského parlamentu vykonávat právo volit a být volen) (KOM(2000) 843 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Komise považuje uplatňování směrnice 93/109/ES zatím za poměrně neuspokojivé. Tato zpráva ukazuje, že účast občanů EU, kteří nemají bydliště v zemi původu, nebyla ve volbách do Evropského parlamentu v roce 1999 o mnoho vyšší než dříve. Právo být volen bylo dokonce vykonáváno ještě méně.

Pokud jde o fungování systému výměny informací, i to bylo neuspokojivé. Komice proto vyzývá k provedení praktických vylepšení v systému výměny v současném legislativním rámci, protože nepovažuje za nutné měnit směrnici, i když v praxi bylo náročné provádět výměnu informací kvůli odlišným termínům registrace.

Report from the Commission to the European Parliament and the Council of 7 January 1998 on the application of Directive 93/109/EC – Voting rights of EU citizens living in a Member State of which they are not nationals in European Parliament elections [ COM(97) 731 final – Not published in the Official Journal] (Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 7. ledna 1998 o uplatňování směrnice 93/109/ES – Volební práva občanů EU žijicích v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky, ve volbách do Evropského parlamentu) (COM(97) 731 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Zpráva Komise o provádění směrnice 93/109/ES ukazuje, že při volbách do Evropského parlamentu v červnu 1994 byla směrnice uplatněna všemi zeměmi EU. Švédsko, Rakousko a Finsko uplatnily směrnici ve volbách uspořádaných v roce 1995 a 1996 po jejich přistoupení do Unie.

Z voleb zpráva činí dva závěry:

  • informace o nových právech evropských občanů byly nedostatečné;
  • mimořádně nízká míra úspěchu kandidátů, kteří nejsou státními příslušníky (v zemi EU bydliště byl zvolen pouze jeden kandidát, který tam není státním příslušníkem) a průměrná účast voličů, kteří nejsou státními příslušníky, ve výši 5,87 %.

Vzhledem k tomu, že jako celek byla směrnice transponována zeměmi EU uspokojivě, Komise se domnívá, že v tuto chvíli není nutné ji jakkoliv upravovat.

Poslední aktualizace: 13.01.2014

Top