Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nový evropský závazek ohledně služeb obecného zájmu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nový evropský závazek ohledně služeb obecného zájmu

Komise sestaví bilanci evropského závazku týkajícího se služeb obecného zájmu. Představí také konkrétní činnosti, jež budou provedeny za účelem konsolidace regulačního rámce EU, jako odpověď na dohodu o protokolu, jež musí být připojena k Lisabonské smlouvě.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 20. listopadu 2007 doprovázející sdělení „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století“ - Služby obecného zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek (KOM(2007) 725 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise vymezuje základní zásady platné pro služby obecného zájmu (SOZ) v celé Evropské unii (EU). Toto sdělení vytváří referenční rámec pro řízení a pro respektování zvláštních rysů SOZ, a to předtím, než vstoupí v platnost Lisabonská smlouva a její protokol o službách obecného zájmu.

Rozdílnost služeb obecného zájmu

SOZ podléhají závazkům veřejné služby. Určení jejich povahy a působnosti přísluší orgánům veřejné moci na státní, regionální a místní úrovni. Orgány veřejné moci mohou tyto služby poskytovat samy nebo jejich poskytování svěřit veřejným nebo soukromým subjektům.

Pokud jde o EU, ta si uchovává sdílenou zodpovědnost, jež jí umožňuje upravovat a vymezovat podmínky fungování SOZ s celoevropským rozměrem.

SOZ se dělí na dvě kategorie, které se řídí rozdílnými evropskými pravidly:

  • služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ), jež jsou poskytovány za úplatu, podléhají evropským pravidlům vnitřního trhu a hospodářské soutěže. Mohou však být povoleny odchylky od těchto pravidel, aby se zajistilo respektování obecného zájmu. Některé SOHZ mají celoevropský rozměr, zejména rozsáhlá síťová odvětví (poštovní služby, telekomunikace, doprava, dodávky elektřiny či plynu), a jsou regulovány zvláštními evropskými pravidly. Navíc se na ně mohou vztahovat evropská pravidla pro oblast zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele;
  • nehospodářské služby, jako policie, soudnictví a zákonné systémy sociálního zabezpečení, se neřídí zvláštními evropskými právními předpisy, ani nejsou ošetřeny pravidly vnitřního trhu a hospodářské soutěže.

V praxi se často fungování těchto služeb v jednotlivých členských státech liší. Pro stanovení rozdílu mezi službami hospodářskými a nehospodářskými potřebujeme analýzu jednotlivých případů každé činnosti.

Sociální služby obecného zájmu

Sociální služby obecného zájmu (SSOZ) jsou obecně poskytovány individualizovaným způsobem, aby mohly řešit potřeby ohrožených uživatelů, a řídí se zásadou solidarity a rovného přístupu.

Mohou být hospodářské či nehospodářské povahy, a to i v případě neziskových subjektů. Označení za hospodářskou činnost totiž závisí hlavně na způsobu poskytování, organizace a financování činnosti, a ne na právním statutu jejího poskytovatele.

Jedná se především o:

  • zákonné a doplňkové systémy sociálního zabezpečení, které pokrývají hlavní životní rizika (zdraví, stárnutí, pracovní úrazy, nezaměstnanost, odchod do důchodu a zdravotní postižení);
  • sociální služby poskytované přímo dotyčné osobě, jako služby sociální pomoci, služby v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, sociální bydlení a dlouhodobá péče.

Modernizace evropských pravidel

Komise se zavazuje přijmout řadu opatření na základě protokolu o službách obecného zájmu Lisabonské smlouvy. Tato opatření by měla umožnit konsolidaci evropského regulačního rámce vztahujícího se na SOZ. Opatření proběhnou na následujících osách:

  • zlepšení přístupu k informacím a vyvinutí komunikačních nástrojů, jako například vytvoření interaktivní informační služby nebo asistenční služby jednotného trhu;
  • přijetí odvětvových iniciativ, zejména v oblasti energetiky, dopravy, elektronické komunikace, poštovních, sociálních a zdravotnických služeb;
  • provedení následných opatření za účelem zajištění kvality, transparentnosti a pokroku.

Kontext

Toto sdělení vychází z bílé knihy Komise z roku 2004 a ze stanoviska Parlamentu z roku 2006, které přispěly k debatě a ke sjednocení názorů na roli a přístup EU ohledně SOZ. Vychází také z veřejných konzultací o sociálních službách obecného zájmu, (DE) (EN) (FR) které byly zahájeny v roce 2006.

Poslední aktualizace: 03.05.2011

Top