Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bílá kniha o službách obecného zájmu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Bílá kniha o službách obecného zájmu

Tato bílá kniha Evropské komise, předkládaná jako pokračování zelené knihy o službách obecného zájmu, ukazuje přístup přijatý Evropskou unií na podporu rozvoje kvalitních služeb obecného zájmu. Představuje hlavní prvky strategie usilující o to, aby všichni občané a podniky Unie měli přístup ke kvalitním a dostupným službám veřejného zájmu.

AKT

Sdělení Komise určené pro Evropský parlament, Radu, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů ze dne 12. května 2004 s názvem „Bílá kniha o službách veřejného zájmu“ (KOM(2004) 374 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Tato bílá kniha představuje závěry Komise z rozsáhlé veřejné diskuze (DE) (EN) (FR) zahájené na základě zelené knihy. Diskuze poukázala na podstatné rozdíly perspektiv a názorů. Zdá se ovšem, že došlo ke konsenzu v otázce potřeby zajistit harmonické propojení tržních mechanismů a úkolů veřejných služeb. Bílá kniha představuje přístup, který Komise zaujala k rozvoji pozitivní role Evropské unie při podpoře rozvoje kvalitních služeb obecného zájmu; také představuje zásadní prvky strategie, jejímž cílem je, aby všichni občané a podniky Unie měli přístup ke kvalitním a dostupným službám.

Předložením této bílé knihy Komise nehodlá uzavírat diskuzi, která se rozvinula na evropské úrovni. Jejím cílem je přispět k probíhající diskuzi a posunout ji dále tím, že definuje úlohu Unie a stanoví rámec pro řádné fungování těchto služeb.

SLUŽBY OBECNÉHO ZÁJMU: ZÁKLADNÍ PRVEK EVROPSKÉHO MODELU A SPOLEČNÁ ODPOVĚDNOST ORGÁNŮ V EVROPSKÉ UNII

Bílá kniha podtrhuje význam služeb obecného zájmu jako pilíře evropského modelu společnosti a nutnost zajistit poskytování kvalitních a dostupných služeb obecného zájmu pro všechny občany a podniky Evropské unie. Služby obecného zájmu mají v Unii klíčový význam pro sociální a územní soudržnost a pro konkurenceschopnost evropského hospodářství.

Zatímco poskytování služeb obecného zájmu je možné organizovat ve spolupráci se soukromým sektorem nebo jím pověřit soukromé nebo veřejné podniky, stanovení povinností a cílů veřejných služeb je úkolem veřejných orgánů na příslušné úrovni. Dalším úkolem příslušných veřejných orgánů je regulace trhu a dohlédnutí na to, aby provozovatelé plnili cíle veřejných služeb, kterými byli pověřeni.

V tomto kontextu bílá kniha upřesňuje, že odpovědnost za služby veřejného zájmu je rozdělena mezi Evropskou unii a její členské státy. Tato společná odpovědnost vychází ze zásady článku 16 Smlouvy o ES, který Společenství a členské státy pověřuje, aby v rámci svých pravomocí zajistily takovou politiku, která by provozovatelům služeb obecného hospodářského zájmu umožnila plnění jejich cílů. Právo členských států přidělovat hospodářským subjektům konkrétní povinnosti provozovatelů veřejných služeb a zajišťovat jejich dodržování je také nepřímo stanoveno v čl. 86, odst. 2 Smlouvy o ES.

Smlouva o ES poskytuje Společenství celou řadu prostředků k tomu, aby uživatelům mohlo zajistit přístup ke kvalitním a dostupným službám obecného zájmu v rámci Evropské unie. Komise je toho názoru, že její současné pravomoci jsou přiměřené a stačí na zajištění podpory a rozvoje dobře fungujících služeb v rámci Unie. Nicméně soudí, že definování služeb obecného zájmu včetně jejich organizace, financování a kontroly je především úkolem příslušných národních, regionálních a místních orgánů.

HLAVNÍ ZÁSADY PŘÍSTUPU KOMISE

Přístup Komise je založen na množství zásad, které se objevují v sektorální politice Společenství a je možné je objasnit na základě výsledků diskuze o zelené knize:

  • umožnit veřejným orgánům, aby měly blíž k občanům:Komise respektuje hlavní úlohu členských států a regionálních a místních orgánů v oblasti služeb obecného zájmu. Politiky Společenství týkající se služeb obecného zájmu jsou založeny na různých stupních akčního plánu a používání různých nástrojů společně se zásadou podřízenosti;
  • dosáhnout cílů sektoru veřejných služeb na volných konkurenčních trzích:cíle otevřeného a konkurenčního vnitřního trhu a rozvoje kvalitních a dostupných služeb obecného zájmu jsou navzájem slučitelné;
  • zajistit soudržnost a univerzální přístup:přístup všech občanů a podniků k dostupným a vysoce kvalitním službám obecného zájmu na celém území členských států je základem podpory sociální a územní soudržnosti v Evropské unii, včetně snižování nevýhod způsobených špatnou dostupností nejvzdálenějších regionů;
  • udržovat vysokou úroveň jakosti, bezpečnosti a ochrany: kromě zajištění dostupných vysoce jakostních služeb obecného zájmu chce Komise zaručit fyzickou bezpečnost spotřebitelů a uživatelů, všech osob, které se podílí na výrobě a poskytování těchto služeb, široké veřejnosti, a zejména zajistit ochranu proti možnému ohrožení jako například teroristickými útoky či ekologickými katastrofami;
  • zajistit práva spotřebitelů a uživatelů: tato práva se týkají zejména přístupu ke službám, zejména přeshraničním, na celém území Unie pro všechny skupiny obyvatelstva, dostupnosti služeb včetně speciální podpory pro osoby s nízkými příjmy, fyzické bezpečnosti a spolehlivosti, kontinuity, vysoké jakosti, výběru, transparentnosti a přístupu k informacím poskytovatelů a regulačních orgánů;
  • kontrolovat a hodnotit výkonnost služeb: podle Komise jsou systematické hodnocení a kontrola důležitým nástrojem udržování a rozvoje vysoce kvalitních, dostupných a efektivních služeb obecného zájmu v Evropské unii. Hodnocení by mělo mít více rozměrů a mělo by zahrnovat všechny příslušné právní, ekonomické, sociální a environmentální aspekty. Také by mělo brát ohled na specifika hodnoceného sektoru a vlastní situaci v jednotlivých členských státech a jejich regionech;
  • respektovat rozmanitost služeb a situací: protože existují rozdíly mezi různými službami obecného zájmu a různými potřebami a preferencemi uživatelů a spotřebitelů, které vyplývají z rozdílné hospodářské, sociální, zeměpisné nebo kulturní situace, musí být zachována různorodost služeb. To se týká hlavně sociálních a zdravotnických služeb nebo rozhlasového vysílání;
  • zvyšovat transparentnost: zásada transparentnosti je klíčovým pojmem rozvoje a realizace veřejné politiky ve smyslu služeb obecného zájmu. Zajišťuje veřejným orgánům možnost vykonávat povinnosti a zaručuje možnost demokratické volby a její respektování. Tato zásada by měla platit pro všechny aspekty dodávky a měla by zahrnovat definici cílů veřejných služeb, organizaci, financování a regulaci služeb a stejně tak jejich výrobu a hodnocení včetně mechanismů vyřizování reklamací;
  • zajistit právní jistotu: Komise si je vědoma toho, že by uplatňování práva Společenství na služby obecného zájmu mohlo vyvolat diskuzi o komplexních problémech. Proto se bude trvale snažit o zvýšení právní jistoty v otázce uplatňování práva Společenství na poskytování služeb obecného zájmu. Komise již dokončila modernizaci stávajících pravidel týkající se veřejných zakázek a zahájila iniciativy v oblasti státní podpory a partnerství veřejného a soukromého sektoru.

NOVÁ ORIENTACE NA SOUDRŽNOU POLITIKU

Jedna z klíčových otázek, o které se začalo veřejně diskutovat, se týkala potřeby existence rámcové směrnice pro služby obecného zájmu. Názory vyjádřené ve veřejné diskuzi na toto téma zůstaly rozdělené a některé členské státy a Evropský parlament byly v této otázce skeptické.

Výsledkem bylo, že převážily pochybnosti v otázce, zda by rámcová směrnice byla v tomto okamžiku tou nejvhodnější cestou vpřed a přinášela dostatečnou přidanou hodnotu. Komise proto považuje za vhodné v tomto okamžiku nepřikročit k předložení návrhu. Komise bude, obecně řečeno, sledovat a rozvíjet svůj sektorální přístup navrhováním, kde to bude potřebné a vhodné, pravidel pro jednotlivé sektory, která umožní vzít v úvahu specifické požadavky a situaci v jednotlivých sektorech.

Po vstupu Ústavní smlouvy v platnost Komise přezkoumá přiměřenost potřeby rámcového práva pro služby obecného zájmu a konkrétně nový právní základ, který uvádí článek III-6, v němž stojí: „Bez vlivu na výklad článků III-55, III-56 a III-136 a na základě významu služeb obecného hospodářského zájmu jako služeb, kterým celá Unie přisuzuje hodnotu včetně jejich úlohy při podpoře sociální a územní soudržnosti, musí Unie a její členské státy na základě svých vlastních pravomocí a v rámci rozsahu platnosti Ústavy dbát na to, aby tyto služby byly provozovány podle zásad a podmínek, zejména ekonomických a finančních, které umožní naplnění cílů těchto služeb. Tyto zásady a podmínky stanoví evropské právo“. Komise dále v roce 2005 posoudí situaci ve sféře služeb obecného zájmu v Evropské unii a potřebu případných horizontálních opatření. Do konce roku 2005 hodlá předložit zprávu o svých zjištěních.

Vzhledem k výsledkům veřejné diskuze Komise také považuje za nutné pokračovat v objasnění a zjednodušení právního rámce pro kompenzace závazků sektoru veřejných služeb. V tomto ohledu má v úmyslu přijmout řadu opatření nejpozději do července 2005. Většina prvků tohoto balíku už byla předložena k rozpravě ve formě návrhů.

Mimoto veřejná rozprava prokázala potřebu vytvoření jasného a transparentního rámce pro výběr podniků pověřených poskytováním služby obecného zájmu. Komise hodlá přezkoumat právo Společenství zaručující transparentní přidělování koncesí na poskytování služeb. Proto zahájila diskuzi o aspektech partnerství veřejného a soukromého sektoru, které se týkají veřejných zakázek.

Zelená kniha také vyvolala značný zájem stran působících v oblasti sociálních služeb a zdraví, které vyjádřily potřebu větší srozumitelnosti a předvídatelnosti, jež je nutná pro zajištění hladkého vývoje těchto služeb. Komise je toho názoru, že je užitečné rozvíjet systematický přístup k identifikaci a rozpoznání specifických vlastností sociálních a zdravotnických služeb obecného zájmu a objasnění rámce, v němž jsou provozovány a v němž je možná jejich modernizace. Tento přístup bude popsán ve sdělení o sociálních službách obecného zájmu včetně zdravotnických služeb, které má být přijato v průběhu roku 2005.

Hodnocení fungování služeb na úrovni Společenství i na národní úrovni je rozhodující pro zajištění rozvoje vysoce kvalitních a dostupných služeb obecného zájmu ve stále se měnícím prostředí. Komise se zavazuje zvýšit a zlepšit své úsilí při hodnocení služeb obecného zájmu.

Na interní úrovni regulace jednotlivých sektorů na úrovni Společenství zahrnuje převážně významná odvětví infrastruktury. Podle názoru Komise veřejná diskuze o zelené knize tento přístup potvrzuje. Komise zohlední výsledky této diskuze při předpokládaných sektorálních posudcích.

Na mezinárodním poli je Komise rozhodnuta zajišťovat soudržnost mezi vnitřním regulačním rámcem Společenství a závazky přijatými Společenstvím a jeho členskými státy na základě mezinárodních obchodních dohod. Také hodlá podporovat služby obecného zájmu v rozvojové spolupráci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. ledna 2004 o zelené knize o službách obecného zájmu (A5-0484/2003). Evropský parlament vítá zelenou knihu Komise a vyzývá Komisi, aby nejpozději do dubna 2004 předložila zprávu o jejím provádění. Je toho názoru, že některé služby obecného zájmu by měly být vyňaty z oblasti působnosti předpisů o hospodářské soutěži, například zdravotnictví a školství, sociální bydlení, ale také ty služby obecného zájmu, jejichž cílem je udržet nebo posílit pluralitu informací a kulturní rozmanitost. Navíc Parlament žádá Komisi, aby tuto pozici hájila při jednáních se Světovou obchodní organizací a při jednáních o Všeobecné dohodě o obchodu službami. Soudí, že není ani možné, ani vhodné vytvářet společné definice služeb obecného zájmu a závazky veřejné služby, které z nich vyplývají, ale že Evropská unie musí stanovit obecné zásady, jako jsou: všestrannost a rovnost přístupu, kontinuita, bezpečnost, přizpůsobivost, jakost, účinnost, dostupnost, průhlednost, ochrana znevýhodněných sociálních skupin, ochrana uživatelů, spotřebitelů a životního prostředí a účast občanů, a že je třeba brát přitom v úvahu specifika jednotlivých odvětví. Parlament také klade důraz na slučitelnost pravidel v oblasti hospodářské soutěže se závazky veřejné služby a také se jasně vyslovuje proti liberalizaci vodohospodářských služeb. Parlament soudí, že služby v sektoru vodohospodářství a nakládání s odpady nesmí podléhat odvětvovým směrnicím Evropské unie, ale zdůrazňuje, že Unie si musí udržet plnou odpovědnost, co se týká standardů na ochranu jakosti a životního prostředí v těchto odvětvích.

(Green paper on services of general interest (COM(2003) 270 final – Official Journal C 76 of 25.3.2004)) (Zelená kniha Komise ze dne 21. května 2003 o službách obecného zájmu). Komise se v této zelené knize zavazuje úplně přezkoumat své politiky v oblasti služeb obecného zájmu. Jejím cílem je uspořádat otevřenou diskuzi o globální roli Unie při definování cílů obecného zájmu, které tyto služby naplňují, a o způsobu, jakým jsou organizovány, financovány a hodnoceny. Zároveň zelená kniha potvrzuje významný přínos vnitřního trhu a pravidel hospodářské soutěže pro modernizaci a zlepšení jakosti a účinnosti mnohých veřejných služeb k prospěchu občanů a podniků v Evropě. V tomto kontextu také zelená kniha bere v úvahu globalizaci a liberalizaci a klade otázku, jestli je vhodné pro služby obecného zájmu zřídit obecný právní rámec na úrovni Společenství. Při hledání odpovědi zkoumá dopad případných dalších iniciativ Společenství k provádění smlouvy v souladu se zásadou subsidiarity; zásady, které by mohly být začleněny do případného právního rámce pro služby obecného zájmu, a konkrétní přidanou hodnotu takových právních předpisů; definici řádné správy v oblasti organizace, regulace, financování a hodnocení služeb obecného zájmu; zkoumání všech nových opatření na posílení právní jistoty a soudržné a harmonické koordinace mezi cílem udržet kvalitní služby veřejného zájmu a striktním prosazováním předpisů týkajících se hospodářské soutěže a vnitřního trhu.

Poslední aktualizace: 07.06.2007

Top