Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Volný pohyb pracovníků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Volný pohyb pracovníků

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 492/2011 o právu pracovníků EU na volný pohyb uvnitř EU

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Aktualizuje (a kodifikuje) dřívější právní předpis o možnosti občanů Evropské unie volně se pohybovat a pracovat v jiné zemi EU.
 • Jeho cílem je také zajistit, že zásada volného pohybu zakotvená v článku 45 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je v praxi dodržována.

KLÍČOVÉ BODY

 • Z volného pohybu pracovníků mají prospěch jedinci, kteří se rozhodnou, že budou pracovat na jiném místě v EU, a společnosti, které je přijímají. Volný pohyb umožňuje pracovníkům vykonávat své právo na volný pohyb a zlepšit svou osobní a profesní situaci a společnostem obsadit volná pracovní místa a odstranit chybějící kvalifikace.
 • Stejně jako každý, kdo žije v jedné zemi EU, má právo přijmout placené zaměstnání v jiné zemi, mohou i zaměstnavatelé inzerovat volná pracovní místa a dojednávat smlouvy s potenciálními zaměstnanci z celé EU.
 • Tento právní předpis kodifikuje a nahrazuje nařízení (EHS) č. 1612/68, které bylo několikrát podstatně změněno. Zajišťuje hladké fungování systému tím, že zakazuje jakoukoli formu národnostní diskriminace mezi zaměstnanci z EU.
 • Zakazuje zejména:
  • oddělená výběrová řízení pro cizí státní příslušníky a
  • limity na inzerování volných pracovních míst nebo ukládání specifických podmínek, jako je registrace lidí z jiné země EU na úřadech práce.
 • Podobně je nezákonná diskriminace pracovníků z daného státu a pracovníků z jiných zemí EU z hlediska podmínek zaměstnání a pracovních podmínek týkajících se:
  • přístupu k zaměstnání, včetně pomoci uchazečům o zaměstnání poskytované orgány práce,
  • pracovních podmínek, mimo jiné platu, propuštění, návratu k povolání nebo sociálních a daňových výhod.
  • přístupu k odborné přípravě na odborných školách a ve střediscích pro rekvalifikaci.
 • Stejná zásada přístupu k systému učňovského a odborného vzdělávání se týká i dětí osoby, která pracuje nebo pracovala v jiné zemi EU.
 • Právní předpis zahrnuje i některá sociální práva. Zaměstnanec pracující v jiné zemi EU má nárok na tytéž potenciální výhody v oblasti bydlení jako státní příslušníci dané země a v oblasti, v níž pracuje, se může zapsat na seznam žadatelů o bydlení, pokud takový seznam existuje.
 • Právní předpis také zahrnuje rovnost zacházení v oblasti členství v odborových organizacích a výkonu souvisejících práv, například hlasovacího práva a práva přístupu na správní nebo vedoucí místa v odborových organizacích.
 • Pro některá pracovní místa může být požadována určitá úroveň jazykových znalostí, ale jazykové požadavky musí být rozumné a pro danou pozici nezbytné.

Jediná výjimka

Jediná výjimka ze zásady nediskriminace se týká přístupu k pozicím týkajících se výkonu veřejné moci a poviností určených k ochraně obecného zájmu státu. Země EU mohou tyto funkce vyhradit pro vlastní státní příslušníky.

Nové nařízení o EURES

 • V roce 2016 bylo nařízení (EU) č. 492/2011 pozměněno nařízením (EU) 2016/589 o Evropských službách zaměstnanosti (EURES). Výsledkem je, že pravidla o výměně informací o volných pracovních místech, žádostech o práci a životopisech ve všech zemích EU nyní spadají do působnosti tohoto nového nařízení.
 • Směrnice 2014/54/EU má za cíl usnadnit jednotné provádění a prosazování práva, které je přiznáno článkem 45 SFEU a články 1–10 nařízení 492/2011, v praxi.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Nařízení (EU) č. 492/2011 je kodifikované znění původního aktu (nařízení (EHS) č. 1612/68), a jeho postupných změn. Používá se od 16. června 2011.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (kodifikované znění) (Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1–12)

Postupné změny nařízení (EU) č. 492/2011 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informační hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8–14)

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie – Hlava IV: Volný pohyb osob, služeb a kapitálu — Kapitola 1: Pracovníci — článek 45 (bývalý článek 39 Smlouvy o ES) (Úř. věst C 202, 7.6.2016, s. 65–66)

Poslední aktualizace 13.02.2017

Top