Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finanční vzdělávání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Finanční vzdělávání

Komise považuje finanční vzdělávání za zásadní pro vytvoření jednotného trhu, a chtěla by proto podnítit zájem evropských občanů o získávání základních znalostí v oblasti osobních financí. Cílem tohoto sdělení je stanovit základní zásady pro národní programy kvalitního finančního vzdělávání a představit iniciativy Evropské unie v této oblasti.

AKT

Sdělení Komise ze dne 18. prosince 2007 o finančním vzdělávání (KOM(2007) 808 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Vzhledem k nedostatečným znalostem spotřebitelů o finančních produktech a stále se zvětšujícímu výběru a složitosti těchto produktů se Komise rozhodla podpořit rozvoj finančního vzdělávání v rámci Evropské unie (EU).

Cíle

Toto sdělení je součástí opatření v oblasti maloobchodních finančních služeb stanovených zprávou Komise „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století“ a jeho cílem je pomoci zúčastněným subjektům ve vytváření programů finančního vzdělávání:

 • zvýšením povědomí o nutnosti zabývat se nedostatečným finančním vzděláváním;
 • finančním vzděláváním na vysoké úrovni v rámci EU;
 • sdílením osvědčených postupů;
 • rozvojem praktických nástrojů usnadňujících lepší výuku finančního vzdělávání ve školách.

Význam a ekonomické a sociální přínosy poskytování finančního vzdělávání

Z finančního vzdělávání mají prospěch jednotlivci (umožní jim například lépe se finančně zajistit před nepředvídanými situacemi), společnost (snížením rizika finančního vyloučení a podporou spotřebitelů ve finanční prozíravosti a úsporách) i hospodářství jako celek (podporou informovaného chování a peněžního toku).

Dvě nejnovější studie financované Evropskou komisí došly mimo jiné k závěru, že finanční vzdělávání nabízí v členských státech mnoho subjektů (dozorové orgány, sociální pracovníci, veřejné vzdělávání apod.) a počet národních iniciativ se v tomto směru velmi liší.

Referenční průzkumy prováděné na úrovni členských států pomáhají určit priority a ulehčují hodnocení dosažených úspěchů v určitém časovém období. Další studie zase prokázaly příznivý vliv účasti na programech finančního vzdělávání na chování jejich absolventů.

Rámec činnosti na úrovni EU

Oblast vzdělávání spadá do pravomoci členských států. Společenství má ale možnost zasáhnout v rámci opatření pro informovanost a vzdělání spotřebitelů a zavedením opatření na podporu a doplnění politik jednotlivých členských států.

Mezi akce již provedené Komisí patří zavedení vzdělávacího on-line nástroje Dolceta, který nabízí spotřebitelské vzdělávání pro dospělé, a vydání informativní příručky „Evropský diář“ určené pro středoškolské studenty.

V zelené knize o maloobchodních finančních službách z května 2007 se zdůrazňuje, že k podpoře finančního vzdělávání je možné udělat ještě víc. To potvrdily i reakce na zelenou knihu, zejména pokud jde o šíření osvědčených postupů Komisí a přijetí nezávazných pravidel Společenství pro podporu poskytovatelů finančního vzdělávání.

Základní zásady poskytování vysoce kvalitních programů finančního vzdělávání

Komise stanovila osm zásad, které mohou pomoci subjektům zapojeným do šíření finančního vzdělávání při vytváření a realizaci programů finančního vzdělávání:

 • finanční vzdělávání by mělo být trvale dostupné a aktivně podporované ve všech etapách života;
 • programy finančního vzdělávání by se měly zaměřit na uspokojení konkrétních potřeb občanů a měly by být včas a snadno dostupné;
 • spotřebitele je nutno vzdělávat v ekonomických a finančních záležitostech pokud možno co nejdříve, již od školního věku, a bylo by nejlepší, kdyby toto vzdělávání bylo součástí obecných školních osnov;
 • programy finančního vzdělávání by měly zahrnovat obecné nástroje ke zvýšení informovanosti o potřebě zlepšit znalosti o finančních záležitostech a rizicích;
 • programy finančního vzdělávání nabízené poskytovateli finančních služeb musí být vyvážené, transparentní a objektivní. Vždy musí odpovídat zájmům spotřebitele;
 • školitelé v oblasti finančnictví musí projít odpovídající odbornou přípravou a mít k dispozici potřebné zdroje;
 • za účelem výměny osvědčených postupů je nutné rozvíjet koordinaci mezi zúčastněnými subjekty na národní úrovni a posilovat mezinárodní spolupráci mezi poskytovateli finančního vzdělávání;
 • programy finančního vzdělávání se musí v pravidelných intervalech vyhodnocovat a popřípadě aktualizovat.

Plánované iniciativy a praktická pomoc

Finanční vzdělávání spadá nepochybně do pravomoci členských států, ale EU tu může přispět významnou praktickou pomocí. Komise proto určila jako přednostní záležitost následující iniciativy:

 • vytvoření skupiny expertů ve finančním vzdělávání, jejímž úkolem bude mimo jiné podpora a sdílení osvědčených postupů a poskytování rad Komisi při vypracování její politiky pro finanční vzdělávání;
 • patronát (včetně podporujících zpráv a využití evropských log) nad členskými státy a subjekty ze soukromé sféry při organizování národních a regionálních konferencí i všech dalších iniciativ, které usilují o zlepšení finanční vzdělanosti;
 • zveřejnění on-line databáze údajů na webových stránkách Komise s informacemi o programech finančního vzdělávání a výzkumu v oblasti finančního vzdělávání v EU, která má zjednodušit přístup k údajům o osvědčených postupech a výzkumu v této oblasti;
 • rozvoj nového modulu Dolceta počínaje rokem 2008, určeného k odborné přípravě učitelů finanční gramotnosti, s cílem podnítit zájem vyučujících ze základních a středních škol o finanční otázky a pomoci jim v zařazení této problematiky do obecných osnov.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2008/365/ES ze dne 30. dubna 2008, kterým se zřizuje skupina odborníků pro finanční vzdělávání (Úř. věst. L 125 ze dne 9.5.2008). Tímto rozhodnutím se zřizuje skupina odborníků pro finanční vzdělávání, jejímž úkolem je podporovat osvědčené postupy v této oblasti a radit Komisi při uplatňování zásad uvedených v jejím sdělení z prosince 2007. Skupinu tvoří odborníci zastupující soukromý i veřejný sektor jmenovaní Komisí na tříleté funkční období, které lze prodloužit.

Poslední aktualizace: 04.07.2011

Top