Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Investiční výzkum a finanční analytici

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Investiční výzkum a finanční analytici

Komise uvádí evropská legislativní opatření týkající se investičního výzkumu a předkládá pokyny pro tuto oblast. Zabývá se zejména konfliktem zájmů, ale i dalšími tématy (registrace analytiků, nezávislý výzkum, vztahy emitenta s analytiky a vzdělávání investorů).

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 12. prosince 2006 „Investiční výzkum a finanční analytici“ (KOM(2006) 789 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Investiční výzkum poskytuje informace, jež umožňují zajistit správnou tvorbu cen, pomáhají emitentům získávat dluhový a vlastní kapitál na primárních trzích a zajišťují obsáhlé a likvidní sekundární trhy finančních nástrojů.

Finanční analytici v rámci tohoto výzkumu slučují neutříděné informace do srozumitelnějších výsledků výzkumu. Výzkum pak investoři používají při přijímání investičních rozhodnutí nebo jej využívají zprostředkovatelé k vytváření investičního výzkumu, investičního poradenství nebo propagačních sdělení.

Analytici jsou proto cennými pomocníky finančních trhů. Jsou však vystaveni mnohým konfliktům zájmů. Mohou být vystaveni zájmům podniku nebo určitých skupin zákazníků, které jsou v rozporu se zájmy osob, kterým je výzkum určen. Komise proto zvažuje opatření ke zvýšení hodnoty a integrity investičního výzkumu.

Toto sdělení je odezvou na zprávu skupiny fóra pro finanční analytiky (DE) (EN) (FR) a prohlášení technického výboru Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO (EN)).

Zpráva skupiny fóra a IOSCO

Zpráva skupiny fóra se soustředila na předcházení, zvládání, sledování a zveřejňování střetu zájmů v souvislosti s investičním výzkumem. Doporučení se zaměřila zejména na střet zájmů vyplývající ze zapojení analytiků při nabízení cenných papírů a další práci v rámci finančních operací podniku. Dále se jedná o osvědčené postupy pro společnosti vydávající cenné papíry, odměňování analytiků, cenné papíry, s nimiž analytici obchodují, kvalifikaci a rozšíření investičního výzkumu na maloobchodní trh.

Zásady navržené technickým výborem IOSCO se zaměřují na činnost analytiků pracujících v integrovaných investičních bankách nebo makléřů–obchodníků, i když účinky střetu zájmů se často dotýkají i jiných osob. Zpráva (EN) prosazuje zavedení soudržných pravidel zaměřených na:

  • identifikaci a odstranění, předcházení, zvládání nebo zveřejňování střetu zájmů;
  • integritu analytiků a jejich výzkumu;
  • vzdělávání investorů ohledně skutečného a možného střetu zájmů, kterým analytici čelí.

Směrnice o zneužívání trhu a směrnice o trzích finančních nástrojů

Následné směrnice o zneužívání trhu obsahují požadavek, aby informace, které radí nějakou investiční strategii, byly spravedlivé a nestranné a upozorňovaly na konflikt zájmů. Komise stanovila ucelený režim pro uveřejňování střetů zájmů, které by mohly ovlivnit investiční údaje.

Pokud podnik poskytuje investiční služby, musí získat povolení podle směrnice o trzích finančních nástrojů a splnit všechny její požadavky. Směrnice o trzích finančních nástrojů požaduje, aby podniky:

  • přijaly veškerá přiměřená opatření ke zjištění střetu zájmů;
  • zveřejnily svou politiku v oblasti konfliktu zájmů;
  • udržovaly a uplatňovaly opatření za účelem toho, aby střety zájmů neovlivnily záporně zájmy jejich klientů;
  • poukazovaly na případy, kdy přijatá opatření nestačí k zaručení zájmů klienta;
  • informovaly klienty o povaze a zdroji konfliktu zájmů.

Střet zájmů – investiční výzkum

Doporučení popsaná jako „investiční výzkum“ nebo podobně či doporučení představovaná jako objektivní a nezávislá se mohou považovat za investiční výzkum. Takové doporučení, které je obecně určeno klientovi, nesmí představovat investiční poradenství, protože to musí odpovídat potřebám konkrétního klienta nebo se zakládat na konkrétní situaci, v níž se klient nachází. Investiční podniky musí důsledně oddělovat činnosti ve prospěch klientů a činnosti, které slouží obchodním zájmům. Takže podnik, který vydává doporučení, jež se nedají popsat jako „investiční výzkum“, musí pro zajištění objektivity uvést, že nejsou v souladu s vydanými normami.

Aby podniky zajistily objektivitu investičního výzkumu, musí zamezit určitým obchodům s investičními nástroji uskutečňovaným příslušnými osobami, kterým je znám časový rámec nebo obsah příslušného investičního výzkumu, který není dostupný veřejně.

Podnik, který jen šíří výzkum vytvořený třetí stranou, není výše uvedenými důsledky vázán, pokud podstatně nezmění výzkum a ověřuje, že se na autora výzkumu vztahují požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v prováděcí směrnici.

Čtyři nevyřešené záležitosti

Ze zprávy skupiny fóra a zásad IOSCO vyplynuly čtyři nevyřešené záležitosti. Tou první je možnost povinné registrace analytiků, popřípadě spojené s kvalifikací. Problémy předpojatosti analytiků totiž nepramení z nedostatečné kvalifikace, ale spíše z toho, že podniky neřeší správně střet zájmů vznikajících při tvorbě investičního výzkumu.

Druhá záležitost se týká služeb nezávislých výzkumných podniků s ohledem na poskytování výzkumu investičními bankami. I když podniky jsou přímo financovány svými klienty a banky spíše nepřímo, nemusí mezi nimi nutně existovat rozdíly v kvalitě. Prováděcí směrnice ve snaze spravedlivě posuzovat výzkumy, které oba tábory provádějí, povoluje, aby investiční podniky přijímaly materiální stimuly, pokud jsou o tom zákazníci informováni a pokud tyto stimuly zlepší kvalitu poskytovaných služeb. Tato opatření jsou zvlášť důležitá pro „svázané“ nebo „nepřímé“ služby, které dostávají správci portfolia od makléřských společností či jejich jménem.

Třetí záležitost se týká vhodnosti kodexů osvědčených postupů nebo pravidel pro řízení společností zahrnujících vztahy emitenta s analytiky. Směrnice o trzích investičních nástrojů a směrnice o zneužívání trhu zabrání, aby emitenti měli nepatřičný vliv na úpravu výzkumu vypracovaného investičními podniky. Zamezí rovněž tomu, aby emitenti poskytovali cenově citlivé informace analytikům před jejich uvolněním pro zbytek trhu. Komise se domnívá, že profesionálnější vztahy mezi emitenty a analytiky mohou pomoci prosazovat kodexy osvědčených postupů profesních nebo obchodních sdružení.

Poslední bod se týká vzdělávání investorů. Komise soudí, že v této oblasti by měly konat členské státy, profesní organizace a investiční podniky. Sama je odhodlána zlepšit informovanost a vzdělání spotřebitelů, zejména prostřednictvím konference, na níž by byly shrnuty příklady osvědčených postupů v oblasti vzdělávání spotřebitelů a zlepšování jejich finanční gramotnosti.

See also

  • Další informace naleznete na stránce Generálního ředitelství Vnitřní trh a služby (DE) (EN) (FR) Evropské komise

Poslední aktualizace: 14.01.2008

Top